Help for English

Výslovnost BATH vs. BATHE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.07.2021

Krátký článek, který upozorní na rozdílnou výslovnost TH ve slovech BATH x BATHE, BREATH x BREATHE apod.BATH vs. BATHE

Dnešní článek o výslovnosti bude velmi jednoduchý. Budeme mluvit o rozdílné výslovnosti párů slovíček bath a bathe, breath a breathe, apod. Vlastně by ho ani nebylo potřeba, stačilo by jednoduché nahlédnutí do slovníku.

Pokud ale dobře znáte například slovo bath, vůbec by mnoho z vás nenapadlo vyhledávat si výslovnost slovíčka bathing. Vždyť je to stejné slovíčko. Nebo ne? Není, ale často se v něm chybuje.

BATH vs. BATHE

Slovo bath/'bɑ:θ/ je podstatné jméno s významem koupel a vyslovujeme ho /bɑ:θ/. Objevuje se např. v těchto slovech a spojeních:

 • have a bath/'hævə'bɑ:θ­/ (br.) = vykoupat se
 • take a bath (am.) = vykoupat se
 • bathtub/'bɑ:θtʌ­b/ = vana
 • bathroom/'bɑ:θru:m­/ = koupelna

He had a bath and went to bed. TTT *1
I'm going to take a bath or maybe a shower. TTT *2
Shall I run a bath for you? TTT *3
He didn't hear the phone ring because he was having a bath. TTT *4  

Potom je ale sloveso bathe/'beɪð/ s významem koupat (se), kde na konci nevyslovujeme /θ/ ale /ð/. Prodlužuje a mění se i výslovnost samohlásky: /beɪð/. S tímto slovem se pak setkáte v nejrůznějších slovesných tvarech.

 • bathe /beɪð/
 • bathes /beɪðz/
 • bathing /beɪðɪŋ/
 • bathed /beɪðd/

Have you bathed the baby today? TTT *5
You should bathe the wound immediately. TTT *6
She got up early and bathed in the pond. TTT *7
bathe every day. TTT *8
Bathe it in cold water, dry it and put a plaster on it. TTT *9
Please bathe the kids, will you? TTT *10
Her neighbour spied on her while she was bathing. TTT *11  

Je již jasné, jak se vyslovuje například sunbathing/'sʌnˌbeɪðɪ­ŋ/ (opalování) nebo bathing suit/'beɪðɪŋ s­ju:t/ (plavky). Slova jsou odvozena od slovesa bathe/'beɪð/, ale studenti si často myslí, že souvisí s podstatným jménem bath/'bɑ:θ/. Jenže u přidání -ing se koncové -e ruší, proto je slovo bathing odvozeno právě od slovesa bathe.

 • bathe + ing = bathing /beɪðɪŋ/

She was sunbathing in the garden. TTT *12
I've bought a new bathing suit for our next holiday. TTT *13  

Pozn.: Dokážete správně vyslovovat hlásky /θ/ a /ð/? Pokud si tím nejste stoprocentně jistí, podívejte se na článek THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ.

BREATH vs. BREATHE

Dvojice bath a bathe není jediná. Stejně se chovají slova breath a breathe.

Slůvko breath/'breθ/ je podstatné jméno dech a vyslovuje se /breθ/.

 • take a breath = nadechnout se
 • out of breath = bez dechu, u konce s dechem
 • breathtaking/'breθˌteɪk­ɪŋ/ = úchvatný, dechberoucí
 • Breathalyzer/'breθəla­ɪzə/ = tester na alkohol

Take a deep breath and relax. TTT *14
After the race I couldn't catch my breath. TTT *15
How long can you hold your breath? TTT *16
His breath smelt of cigarettes. TTT *17
When I saw his new painting, it simply took my breath away. TTT *18
Smoking will only give you bad breath. TTT *19  

Vedle toho máme sloveso breathe/'bri:ð/ (dýchat), kde se opět vyslovuje /ð/ a opět se mění i výslovnost samohlásky. I zde pozor na různé tvary:

 • breathe /bri:ð/
 • breathes /bri:ðz/
 • breathing /bri:ðɪŋ/
 • breathed /briðd/

I had to leave. I simply couldn't breathe in there. TTT *20
He's been running and now he's breathing heavily. TTT *21
It was cold and Jack was breathing on his hands. TTT *22
The doctor told me to breathe slowly and deeply. TTT *23
You should let the wine breathe for a while. TTT *24
When my dad hugged me, I could hardly breathe. TTT *25
Can you put it out? I don't want to breathe in the smoke. TTT *26  

Pozn.: Více také v článku BREATHE vs. BREATH.

CLOTH vs. CLOTHE

A úplně stejně je tomu i u podstatného jméno cloth/'klɒθ/ (látka, hadr) a slovesa clothe/'kləʊð/ (šatit, odít). S tímto slovesem se moc nesetkáte, ale v podobě participia a potažmo přídavného jména clothing/'kləʊðɪŋ/ je poměrně běžné.

Always use a clean cloth when cleaning the lenses. TTT *27
The dress was made of very fine cloth. TTT *28
She was carrying a cloth bag. TTT *29  

Her parents clothed her in a gender neutral fashion. TTT *30
He always clothes himself in white. TTT *31  

Pozn.: Podrobnosti najdete v článku Clothes, clothe, cloth.

Další příklady pro pokročilejší

Pokročilejší angličtináři si mohou ve slovníku vyhledat slovíčka sheath x sheathe, wreath x wreathe, loath x loathe nebo mouth (n) x mouth (v) TTT *32.

Podobné změny v angličtině

To, k čemu u uvedených slovíček dochází, není žádná výjimka a snad ani zvláštnost. Změna neznělé hlásky na znělou (někdy doplněná změnou samohlásky) se objevuje i u jiných podstatných jmen a jim odpovídajících sloves.

 • loss/'lɒs/ x lose/'lu:z/ – krátké o se mění na dlouhé, neznělé s na znělé z
 • advice/əd'vaɪs/ x advise/əd'vaɪz/ – změna neznělého s na znělé z
 • proof/'pru:f/ x prove/'pru:v/ – změna neznělého f na znělé v

K podobným změnám znělosti dochází někdy i u tvoření množného čísla (wife x wives, mouth x mouths, bath x baths apod.).

Závěrem

Pravidel a zvláštností týkajících se výslovnosti a pravopisu dvojic podstatných jmen a sloves je v angličtině mnoho. Zajímavý je například “posun přízvuku” – více zde.

Spíše než za pravidla je ale dobré je považovat za určitá pozorování. Nelze je totiž aplikovat vždy a všude. Nejlepší je učit se vždy slova tak, jak jsou, a to ve všech tvarech. Ani dnešní článek neměl být nějakým návodem, který by vás naučil bezpečně vždy správně vyslovovat.

Zaměřili jsme se jen na zvláštnost změny neznělé hlásky /θ/ v podstatných jménech breath, bath a cloth na znělou hlásku /ð/ ve slovesech breathe, bathe a clothe.

Nakonec ještě tabulka:

Překlad:
 1. Dal si vanu a šel spát.
 2. Dám si vanu a nebo možná sprchu.
 3. Mám ti napustit vanu?
 4. Neslyšel, jak zvonil telefon, protože si právě dával vanu.
 5. Vykoupal jsi už dneska miminko?
 6. Tu ránu bys měl umýt okamžitě.
 7. Vstala brzo a vykoupala se v rybníce.
 8. Koupu se každý den.
 9. Umyj si to ve studené vodě, usuš to a dej na to náplast.
 10. Prosím, vykoupej děti, ano?
 11. Její soused ji špehoval, když se koupala.
 12. Opalovala se na zahradě.
 13. Koupila jsem si plavky na naši příští dovolenou.
 14. Zhluboka se nadechněte a uvolněte se.
 15. Po tom závodu jsem nemohl popadnout dech.
 16. Jak dlouho umíš zadržet dech?
 17. Jeho dech páchnul po cigaretách.
 18. Když jsem viděla jeho nový obraz, jednoduše mi to vyrazilo dech.
 19. Díky kouření budeš mít tak akorát špatný dech.
 20. Musel jsem odejít. Prostě jsem tam nemohl dýchat.
 21. Běžel, a teď ztěžka dýchá.
 22. Byla zima a Jack si dýchal na ruce.
 23. Doktor mi řekl, abych pomalu a zhluboka dýchal.
 24. Měl bys nechat to víno chvíli dýchat.
 25. Když mě táta objal, sotva jsem mohl dýchat.
 26. Můžeš to uhasit? Nechci vdechovat ten kouř.
 27. Když čistíš skla brýlí, vždy použij čistý hadřík.
 28. Šaty byly vyrobeny z velice jemné látky.
 29. Nesla plátěnou tašku.
 30. Její rodiče ji šatili do gendrově neutrálního oblečení.
 31. Vždy se odívá do bílého.
 32. pozor, u MOUTH se pravopis nemění, výslovnost ano


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BREATHE vs. BREATH

Další dvojice podobných slovíček. Jedno znamená ‘dýchat’, druhé znamená ‘dech’. Víte, které je které a jak se vyslovují?

INTERMEDIATE

Return to the South West

Další poutavé vyprávění o Anglii. Dočtete se např. o studiu na univerzitě v Bristolu, o městě Bath a o dalších zajímavých místech, jako je Cornwall či Land's End.
ALL LEVELS

Wife of Bath's Tale

Slovíčka z povídky The Wife of Bath's Tale (Geoffrey Chaucer)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost BATH vs BATHE 5 16048 Od littlewolf poslední příspěvek
před 12 lety