Help for English

Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.12.2022

Dnes se podíváme na použití předložek TO, TOWARDS, ALONG, ACROSS atd. a ukážeme si např. rozdíl mezi předložkami OFF a OUT OF.Místní předložky – kam? / kudy?

Existují dvě skupiny místních předložek. Jednu z nich používáme např. při odpovědi na otázku kde? (v, na, u, vedle apod.) a druhou při odpovědi na otázku kam? nebo kudy? (do, k, kolem, okolo, přes apod.)

V tomto příspěvku se zaměříme na druhou z těchto dvou skupin. Každou předložku si vysvětlíme, přeložíme, ukážeme si malou ilustraci a uvedeme příklady. Rozdělíme si je do tří skupin podle otázek, na které reagují: Kam? Odkud? Kudy?

Pozn.: O místních předložkách, které říkají kde něco je, se dočtete v článku Místní předložky IN, ON, AT.

KAM?

TO

Předložka to/'tʊ/ je asi nejčastější, do češtiny se překládá různě, nejčastěji jako do, k, na. Použijeme ji např. v těchto případech:

Kam? – Do Itálie. – to Italy
Kam? – Do školy. – to school
Kam? – Ke mně. – to me
Kam? – K doktorovi. – to the doctor
Kam? – Na náměstí. – to the square

Pozor! S podstatným jménem home se v tomto případě předložka to nepoužívá:

Kam? - Domů. – home (nikoliv to home)
Kde? - Doma. – at home

Pozn.: Podobně je to např. i se slovem abroad (do zahraničí/v zah­raničí) – více v článku ABROAD (s předložkou či bez?).

Pozor na sloveso arrive/ə'raɪv/ (přijet, dorazit), které se nepoužívá s předložkou to, i když z pohledu češtiny je to odpověď na otázku kam?.

We arrived at the bus stop five minutes late. TTT *1
We arrived in Bristol at 10 pm. TTT *2
We arrived home in time for dinner. TTT *3 

Pozn.: Více v článku ARRIVE IN nebo ARRIVE TO?.

IN, INTO, ON, ONTO

Nemáme-li na mysli pouze místo jako takové, ale spíše prostor nebo plochu, používáme in/'ɪn/ a on/'ɒn/.

Kam? – Do stolu. – in the table
Kam? – Do auta. – in the car
Kam? – Na stůl. – on the table
Kam? – Na zeď. – on the wall

Pozor! U dopravních prostředků se někdy používá on, jindy in. Hromadné dopravní prostředky jsou většinou s předložkou on (on the bus, on the train, on the plane) a dopravní prostředky pro málo lidí spíše in (in the car, in the taxi). Dopravní prostředky, na kterých se sedí, používají on (on the bike, on the motorcycle, on the horse).

Pozn.: Více v článku NASTOUPIT / VYSTOUPIT.

Zde však může dojít k tomu, že nebude jasné, zda se jedná o odpověď na otázku KDE? (na stole) nebo KAM? (na stůl).

Pokud chceme zdůraznit směr kam, používáme into/'ɪntə/ (do, dovnitř) a onto/'ɒntə/ (na).

Kam? – Na jeviště. – onto the stage
Kam? – Do místnosti. – into the room

He jumped on the stage. – Poskočil na jevišti.
He jumped onto the stage. – Vyskočil na jeviště.

He was walking in the room. – Chodil v místnosti.
He walked into the room. – Vešel do místnosti.

TOWARDS, TOWARD

Předložky toward/tə'wɔ:d/ a towards/tə'wɔ:dz (mají stejný význam) nemluví přímo o místě, ale pouze o směru. Přeložit ji tedy můžeme jako k, směrem k.

Kam? – Ke stromu. (přímo až k němu) – to the tree
Kam? – (Směrem) ke stromu. – toward(s) the tree

He walked to the tree and climbed up. TTT *4
He was walking towards the tree, but then he suddenly stopped. TTT *5 

ODKUD?

FROM

Předložku from/'frɒm/ můžeme přeložit jako od, z a je jakoby opakem předložky to.

Kam? – do školy – to school
Odkud? – ze školy – from school

Kam? – k zubaři – to the dentist
Odkud? – od zubaře – from the dentist

OUT OF

Zdůrazňujeme-li směr ven z nějakého prostoru, použijeme předložku out of/'aʊtəv/ (ven z). Je to tedy logický opak předložky in nebo into.

Odkud? – ven ze školy (z budovy) – out of the school
Odkud? – z auta – out of the car

OFF

Předložka off/'ɒf/ se používá ve významu z povrchu pryč, je logickým opakem předložky on nebo onto.

Odkud? – ze střechy – off the roof
Odkud? – z háčku – off the hook
Odkud? – ze zdi – off the wall

Pozor! Opět si dejte pozor, když mluvíte o dopravních prostředcích. Platí zde to samé, jako u předložek in a on

Předložku off používáme u hromadných dopravních prostředků (off the bus, off the train, off the plane) a u těch, na kterých se sedí (off the horse, off the bike), a out of používáme u dopravních prostředků pro méně lidí (out of the car, out of the taxi).

Pozn.: Více v článku NASTOUPIT / VYSTOUPIT.

KUDY?

ALONG

Předložka along/ə'lɒŋ/ se překládá jako po, podél. Používá se při pohybu podél něčeho delšího, např. podél zdi, podél řeky. Také se používá při pohybu něčím delším, např. po ulici (ulicí), po chodníku atd.

Kudy? – ulicí, po ulici – along the street
Kudy? – po chodníku – along the sidewalk
Kudy? – po ulici – along the road
Kudy? – podél plotu – along the fence
Kudy? – podél řeky – along the river
Kudy? – podél zdi – along the wall

UP / DOWN

Předložky up/'ʌp/ a down/'daʊn/ lze přeložit jako nahoru po (něčem), dolů po (něčem).

Kudy? – nahoru po ulici – up the street
Kam? Kudy? – nahoru na strom / po stromě – up the tree
Kudy? – po schodech nahoru – up the stairs)
Kudy? – dolů po ulici – down the street
Kudy? Kam? – dolů po stromě / ze stromu – down the tree
Kudy? – dolů po chodech – down the stairs

Pozor! Nezaměňujte předložku off a down!

Předložka down znamená “dolů po něčem”, zatímco předložka off je “dolů z něčeho”. Spadnout ze stromu je fall off/from the tree a slézt ze stromu je climb down the tree. Slézt z koně je climb off the horse (neleze se po koni).

AROUND, ROUND

Předložky around/ə'raʊnd/ a round/'raʊnd/ znamenají kolem, okolo. Mají stejný význam s tím, že around je běžnější v americké angličtině. Používají se např. v následujících případech: 

around the world TTT *6
around the house TTT *7
around our village TTT *8
round the corner TTT *9

Předložka round se také používá např. ve významu ‘po městě, po bytě’:

We walked round the town. TTT *10
I showed him round the house. TTT *11

PAST

Předložku past/'pɑ:st/ do češtiny překládáme také jako kolem. Zde je to však spíše ve významu projít kolem, jako že některou věc mineme, ale nejdeme okolo ní (kolem dokola). Tato předložka se velmi často používá, když někomu popisujeme cestu – Jděte pořád rovně, projdete kolem kostela….

past our house TTT *12
people walk past TTT *13

Pozor! Nepleťte si předložku past s předložkou around. Do češtiny je můžeme přeložit stejně (kolem), ale význam je odlišný. Podrobněji se o tom zmiňujeme v článku PASS vs. PAST / CROSS vs. ACROSS.

OVER

Předložka over/'əʊvə/ se překládá jako přes, nad. Znamená, že se něco dostane vrchem přes něco, jako např. míč přes síť, nebo že letadlo přeletí nad domem atd.

over the net TTT *14
over the hill TTT *15
a bridge over the river TTT *16

Pozn.: Více v článku Předložka NAD: above nebo over?.

ACROSS

Předložka across/ə'krɒs/ (podobně jako předložka over) se dá přeložit jako přes. Zde je však spíše ve významu napříč, zatímco over je spíše ‘horem’. Často ji používáme takto:

across the street TTT *17
across the river TTT *18 – napříč, jako když se jí třeba brodíme nebo ji přeplaveme
ALE: over the river TTT *19 – nad řekou, horem přes řeku, jako když ji třeba přeletí pták, nebo přes ni přejdeme po mostě.

Předložky across a over jsou však v mnoha případech zaměnitelné.

THROUGH

Předložka through/‘θru:/ se používá ve významu skrz, nebo také jako přes. Používá se tehdy, když se něco pohybuje skrze nějaké místo, tedy např. oknem, skrz zeď, lesem, parkem atd. Prostě 'vejde jednou stranou a vyjde druhou’. 

through the window TTT *20
through the gate TTT *21
through the skin TTT *22
through the park TTT *23
through the forest TTT *24
through the crowd TTT *25

VIA

Poslední dnešní předložka via/'vi:ə/ se používá při cestování, když říkáme, přes jaká města, stanice a zastávky se jede. Překládáme ji opět jako přes.

from Prague to New York via Frankfurt TTT *26

Závěrem

Uvedli jsme si zde důležité předložky, které se používají ve větách, které jakoby odpovídají na otázky ‘KAM? ODKUD? KUDY?’. U každé jsme si řekli, co znamenají a upozornili jsme na často se pletoucí dvojice či trojice, které obzvláště českým studentům mohou činit potíže.

Nyní bude důležité, abyste se tyto předložky naučili používat a jejich význam si dobře zažili. K tomu doporučujeme popisovat cestu městem či krajinou a snažit se být co nejpřesnější (někdy stačí pouze oznámit kolikátou ulicí doprava či doleva se člověk má dát, ale vy se pokuste říkat přesně kudy se jde, kolem čeho, podél čeho atd). Je to tak názorné a dobře si tuto slovní zásobu osvojíte.

Překlad:
 1. Dorazili jsme na zastávku o pět minut pozdě.
 2. Dorazili jsme do Bristolu v deset hodin večer.
 3. Dorazili jsme domů v čas na večeři.
 4. Šel ke stromu a vylezl nahoru.
 5. Šel směrem ke stromu, ale pak se najednou zastavil.
 6. kolem světa
 7. kolem (kolem dokola) domu
 8. kolem naší vesnice
 9. za roh, za rohem
 10. Chodili jsme po městě.
 11. Provedl jsem ho po domě.
 12. kolem našeho domu
 13. lidé chodí kolem
 14. přes síť
 15. přes kopec / nad kopcem
 16. most přes řeku
 17. přes ulici
 18. přes řeku
 19. nad řekou, horem přes řeku
 20. skrz okno
 21. bránou
 22. skrz kůži
 23. přes park / parkem
 24. přes les / lesem
 25. davem lidí
 26. z Prahy no New Yorku přes Frankfurt

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Místní předložky (odkud? kam? kudy?)

Test zaměřený na místní předložky vyjadřující směr odkud/kam/kudy.

PRE-INTERMEDIATE

Místní předložky IN, ON, AT (test) 1

Test používání místních předložek IN, ON, AT.

STARTER

Místní předložky

Základní místní předložky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Místní předložky (Kam? Odkud? Kudy?) 21 85795 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety