Help for English

Nepravidelné množné číslo

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.02.2021

Nepravidelná podstatná jména, přehled nepravidelností a zvláštností v tvoření množného čísla.Nepravidelné množné číslo

Asi znáte některá podstatná jména, která tvoří množné číslo nepravidelně. V tomto článku vám ukážeme přehledný seznam takových podstatných jmen rozdělených do kategorií, což vám může pomoci při jejich učení.

WIFEWIVES

Velké množství podstatných jmen končících na -f a -fe tvoří množné číslo pomocí -ves. Ne však všechna, a u některých jsou možné dvě varianty.

-f / -fe-ves

wife/'waɪf/ wives/'waɪvz/ TTT *1
half/'hɑ:f/ halves/'hɑ:vz/ TTT *2
knife/'naɪf/ knives/'naɪvz/ TTT *3
loaf/'ləʊf/ loaves/'ləʊvz/ TTT *4
leaf/'li:f/ leaves/'li:vz/ TTT *5
shelf/'ʃelf/ shelves /'ʃelvz/ TTT *6
thief/'θi:f/ thieves /'θi:vz/ TTT *7
life/'laɪf/ lives /'laɪvz/ TTT *8

Pozor na homografy (slova, která se stejně píší, ale jinak vyslovují)

Množné číslo slova life /laɪf/ je lives /laɪvz/.

Nezapomeňte ale, že máme i sloveso live (žít, bydlet), kde se ve 3. os. j.č. přidává koncové -s. Výsledné lives ale vyslovujeme /lɪvz/.

Our lives are in danger. – čteme /laɪvz/.
He lives in London. – čteme /lɪvz/.

-f / -fe-fs-fes

proof/'pru:f/ proofs TTT *9
safe/'seɪf/ safes TTT *10
cliff/'klɪf/ cliffs TTT *11
roof/'ru:f/ roofs TTT *12

Obě možnosti

dwarf/'dwɔ:f/ dwarfs / dwarves TTT *13
hoof/'hu:f/ hoofs / hooves TTT *14
scarf/'skɑ:f/ scarfs / scarves TTT *15
handkerchief/'hæŋkətʃi­:f/ handkerchiefs / handkerchieves TTT *16

Pozor na výslovnost!

U slov, která končí na -f (-fe), na konci vyslovujeme /f/. Pokud mají pravidelné množné číslo, pak -fs (-fes) vyslovujeme /fs/.

 • roofs /ru:fs/

Ovšem pokud je zde nepravidelný tvar, pak koncové -ves vyslovujeme znělé /vz/, nikoli neznělé /fs/.

 • wives /waɪvz/

MANMEN

Podstatná jména muž a žena jsou nepravidelná, stejně jako další slova, která z nich byla vytvořena.

man/'mæn/ men/'men/ TTT *17
woman/'wʊmən/ women/'wɪmɪn/ TTT *18
sportsman/'spɔ:t­smən/ sportsmen/'spɔ:t­smen/ TTT *19
sportswoman/'spɔ:tsˌ­wʊmən/ sportswomen TTT *20
policeman/pə'li:sm­ən/ policemen TTT *21
policewoman/pə'li:sw­ʊmən/ policewomen TTT *22
Englishman/'ɪ:­ŋglɪʃmən/ Englishmen TTT *23

Pozn.: Množné číslo slova German není Germen ale Germans TTT *24, protože toto slovo neobsahuje slovo MAN.

Pozor na výslovnost!

Slova man a men se sice vyslovují podobně, ale rozhodně ne stejně. Porovnejte:

 • man/'mæn/ x men/'men/

A slova woman a women se vyslovují naprosto odlišně:

 • woman/'wʊmən/ x women/'wɪmɪn/

TOOTHTEETH

U některých podstatných jmen se -oo- mění na -ee-.

foot/'fʊt/ feet /fi:t/ TTT *25
tooth/'tu:θ/ teeth/'ti:θ/ TTT *26
goose/'gu:s/ geese/'gi:s/ TTT *27

Pozor na výslovnost!

Množné číslo těchto tří slov má uprostřed /i:/, ovšem pozor na jednotné číslo slova foot/'fʊt/ – to se totiž vyslovuje krátce (na rozdíl od tooth a goose) a hodně se zde chybuje (studenti vyslovují /fu:t/ a to je špatně.

Více o podobných záludnostech se dočtete v článku Problematická výslovnost -oo-.

MOUSEMICE

Některé plurály končí na -ice či -ce:

mouse/'maʊs/ mice/'maɪs/ TTT *28
louse/'laʊs/ lice/'laɪs/ TTT *29
dice/'daɪs/ dice/'daɪs/ TTT *30
penny/'peni/ pence /pens/ TTT *31

Pozn.: Pro hrací kostku můžete slyšet i jednotné číslo die.

Pozn.: Pokud jde o počítačovou myš, můžete se setkat i s pravidelným množným číslem mouses /'maʊsɪz/.

CHILDCHILDREN

Další nepravidelná množná čísla končí na -en.

child/'tʃaɪld/ children /'tʃɪldrən/ TTT *32
ox/'ɒks/ oxen/'ɒksn/ TTT *33

SHEEPSHEEP

Některá podstatná jména mají stejný tvar v jednotném i množném čísle.

sheep/'ʃi:p/ sheep/'ʃi:p/ TTT *34
fish/'fɪʃ/ fish/'fɪʃ/ TTT *35
aircraft/'eəkrɑ:ft aircraft/'eəkrɑ:ft TTT *36
species/'spi:ʃi:z­/ species/'spi:ʃi:z­/ TTT *37
series/'sɪəri:z series/'sɪəri:z TTT *38
deer/'dɪə/ deer/'dɪə/ TTT *39

Pozn.: Pokud se jedná o mnoho druhů ryb, můžete použít fishes.

Nejde o nepočitatelná podstatná jména

Pokud říkáme, že tvar jednotného čísla je shodný s tvarem množného čísla, nebavíme se zde o počitatelnosti či nepočitatelnosti podstatných jmen. Studentům se to občas plete.

Nepočitatelná podstatná jména jsou například information nebo advice. Množné číslo informations ne­bo advices je chyba. Jde ale o nepočitatelná podstatná jména – tvar slovesa je tedy shodný s tvarem pro jednotné číslo:

 • information is = informace je, informace jsou
 • advice is = rada je, rady jsou

Špatně je an information is, information are, informations are.

Počitatelná podstatná jména mají své jednotné a množné číslo, bez ohledu na to, jaký tvar množné číslo má, proto:

 • a sheep is = (jedna) ovce je
 • sheep are = ovce jsou

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

CARPCARP

Všimněte si, že slovo fish má množné číslo fish. Toto platí i u jednotlivých názvů ryb.

carp/'kɑ:p/ carp/'kɑ:p/ TTT *40
trout/'traʊt/ trout/'traʊt/ TTT *41
salmon/'sæmən/ salmon/'sæmən/ TTT *42
cod/'kɒd/ cod/'kɒd/ TTT *43
pike/'paɪk/ pike/'paɪk/ TTT *44
tuna/'tju:nə/ tuna/'tju:nə/ TTT *45
mackerel/'mækrəl mackerel/'mækrəl TTT *46

Sem patří mnoho větších ryb (dále například bass, halibut, perch, flounder). U menších je běžné pravidelné množné číslo (např. sardines). U některých lze použít oboje (herring, herrings).

Může jít i o nepočitatelná podstatná jména

Pokud se bavíme o rybě obecně (fish), nebo o nějakém konkrétním druhu (salmon), může jít o počitatelné i nepočitatelné podstatné jméno.

Počitatelné jednotné číslo – jedna ryba, jeden kus:

 • a fish is
 • a salmon is

Počitatelné množné číslo – více kusů ryb:

 • (some) fish are
 • (some) salmon are

Nepočitatelné – ryba jako maso, kus masa:

 • (some) fish is
 • (some) salmon is

Proto:

I ate a fish. = Snědl jsem rybu (celou jednu rybu).
I ate some fish. = Snědl jsem ryby (více kusů ryb).
I ate some fish. = Snědl jsem rybu (kousek, kus masa).

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Cizí slova

Plurál cizích slov, to je kapitola sama pro sebe. Jde především o slova latinského původu a ta mají většinou původní latinské koncovky. U některých se používá většinou jen jejich množné číslo (např. data).

datum /'deɪtəm/ data/'deɪtə/
criterion /kraɪ'tɪeriən/ criteria/kraɪ'tɪəri­ə/
phenomenon/fə'nɒmən­ən/ phenomena /fə'nɒmənə/
bacterium /bæk'tɪəriəm/ bacteria/bək'ti:rɪə­/
serum /'sɪərəm/ sera /'sɪərə/ (serums)
formula/'fɔ:mjələ­/ formulae /'fɔ:mjəli:/ (formulas)
larva/'lɑ:və/ larvae/'lɑ:vi:/
alga /'ælgə/ algae/'ælgi:/
cactus/'kæktəs cacti/'kæktaɪ/ (cactuses)
fungus/'fʌŋgəs fungi/'fʌŋgaɪ/ (funguses)
analysis/ə'næləsɪ­s/ analyses/ə'næləsi­:z/
thesis/'θi:sɪs theses /'θi:si:z/
crisis/'kraɪsɪs­/ crises /'kraɪsi:z/
axis/'æksɪs/ axes /'æksi:z/

Mnoho latinských slov, která se již v angličtině běžně používají, však dnes tvoří množné číslo pravidelně (spirit – spirits, index – indexes, album – albums, forum – forums), nebo například ty zmíněné v tabulce.

Různé

personpeople

Slovíčko person/'pɜ:sən (osoba) má své pravidelné množné číslo persons (osoby), které použijeme spíše ve formálnějším kontextu (stejně jako v češtině).

Často totiž vnímáme jako množné číslo slovíčka person slovo people/‘pi:pl/ (lidé). Toto je označováno jako tzv. 'náhradní plurál’.

Patří sem například i dvojice cow – cattle (kráva – dobytek), ovšem množné číslo od cow je pochopitelně běžně cows (krávy), stejně jako v češtině.

tomatoes vs. radios

Podstatná jména končící na -o tvoří množné číslo buď pomocí -s, nebo -es. Pokud se slovo považuje za slovo cizího původu, používáme pouze -s (videos, radios, embryos), pokud se považuje za domácí (anglické), používáme -es (heroes, potatoes, tomatoes).

goods, trousers etc.

Některá podstatná jména existují pouze v plurálu: goods/'gʊdz/ TTT *47, barracks/'bærəks/ TTT *48

Jedná se často o tzv. párová podstatná jména, např.: scissors/'sɪzəs/, trousers/'traʊzəs/, pyjamas/pə'dʒɑ:m­əs/, glasses/'glɑ:sɪz­/.

Pokud bychom chtěli tato slova počítat, musíme si pomoci vazbou a pair of (a pair of trousers – jedny kalhoty, two pairs of glasses – dvoje brýle).

Pozn.: Více v článku Záludné jednotné x množné číslo a v článku COUPLE vs. PAIR.

mathematics (?)

Některá podstatná jména se ‘tváří’ jako plurál, ale používají se se slovesem v jednotném čísle (je to ve skutečnosti nepočitatelné podstatné jméno):

mathematics is…

Patří sem dále třeba slova gymnastics, measles, billiards, news.

cattle, police

Jiná se naopak tváří jako jednotné číslo, ale je to ve skutečnosti plurál:

cattle – dobytek (vždy cattle are…)
police – policie, policisté (vždy police are…)

Platí to i pro slovíčka staff a crew (staff are, crew are), ale spíše jen v britské angličtině.

Podobně je tomu u slov team, family apod. Pokud je používáme pro označení jednotlivců, je to plurál (My family are very tall – vysocí jsou jednotlivci, ne ta rodina). Pokud ale máme na mysli rodinu jako celek, je to samozřejmě singulár (one family, two families atd.)

Pozn.: Více se dočtete v článku Hromadná podstatná jména (collective nouns). Hodit se může i článek Záludné jednotné x množné číslo.

Pozor na následující zvláštnosti:

passer-bypassers-by TTT *49
brother-in-lawbrothers-in-law TTT *50

Závěrem

Výše uvedený přehled zajisté není vyčerpávající. Snažili jsme se však dotknout všech typů nepravidelného tvoření množného čísla u podstatných jmen a uvést alespoň příklady těch slov, která jsou nejpoužívanější.

Překlad:
 1. manželky
 2. půlky, poloviny
 3. nože
 4. bochníky
 5. listy, listí
 6. police
 7. zloději
 8. životy
 9. důkazy
 10. sejfy
 11. útesy
 12. střechy
 13. trpaslíci
 14. kopyta
 15. šály
 16. kapesníky
 17. muži
 18. ženy
 19. sportovci
 20. sportovkyně
 21. policisté
 22. policistky
 23. Angličani
 24. Němci
 25. nohy, stopy
 26. zuby
 27. husy
 28. myši
 29. vši
 30. hrací kostka, kostky
 31. pence – britská měna – 100 pencí je jedna libra
 32. děti
 33. voli, hovězí skot
 34. ovce
 35. ryby
 36. letadla, letouny
 37. rostlinné/živočišné druhy
 38. seriály
 39. jeleni, vysoká zvěř
 40. kapři
 41. pstruzi
 42. lososi
 43. tresky
 44. štiky
 45. tuňáci
 46. makrely
 47. zboží
 48. kasárna
 49. kolemjdoucí
 50. švagřiAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Nepravidelné množné číslo #3

Cvičení pro pokročilejší, ve kterém si otestují znalost několika podstatných jmen, která v angličtině tvoří množné číslo nepravidelně.
STARTER

Cvičení: neurčitý člen A / AN

Procvičte si, kdy používáme člen A a kdy AN.
STARTER

Cvičení: množné číslo

Procvičte si psaní množného čísla podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nepravidelné množné číslo 22 53066 Od evaoslik poslední příspěvek
před rokem