Help for English

Nepravidelné množné číslo

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.02.2021

Nepravidelná podstatná jména, přehled nepravidelností a zvláštností v tvoření množného čísla.Nepravidelné množné číslo

Asi znáte některá podstatná jména, která tvoří množné číslo nepravidelně. V tomto článku vám ukážeme přehledný seznam takových podstatných jmen rozdělených do kategorií, což vám může pomoci při jejich učení.

WIFEWIVES

Velké množství podstatných jmen končících na -f a -fe tvoří množné číslo pomocí -ves. Ne však všechna, a u některých jsou možné dvě varianty.

-f / -fe-ves

wife/'waɪf/ wives/'waɪvz/ TTT *1
half/'hɑ:f/ halves/'hɑ:vz/ TTT *2
knife/'naɪf/ knives/'naɪvz/ TTT *3
loaf/'ləʊf/ loaves/'ləʊvz/ TTT *4
leaf/'li:f/ leaves/'li:vz/ TTT *5
shelf/'ʃelf/ shelves/'ʃelvz/ TTT *6
thief/'θi:f/ thieves/'θi:vz/ TTT *7
wolf/'wʊlf/ wolves/'wʊlvz/ TTT *8
life/'laɪf/ lives/'laɪvz/ TTT *9

Pozor na homografy (slova, která se stejně píší, ale jinak vyslovují)

Množné číslo slova life /laɪf/ je lives /laɪvz/.

Nezapomeňte ale, že máme i sloveso live (žít, bydlet), kde se ve 3. os. j.č. přidává koncové -s. Výsledné lives ale vyslovujeme /lɪvz/.

Our lives are in danger. – čteme /laɪvz/.
He lives in London. – čteme /lɪvz/.

-f / -fe-fs-fes

proof/'pru:f/ proofs TTT *10
safe/'seɪf/ safes TTT *11
cliff/'klɪf/ cliffs TTT *12
roof/'ru:f/ roofs TTT *13

Obě možnosti

dwarf/'dwɔ:f/ dwarfs / dwarves TTT *14
hoof/'hu:f/ hoofs / hooves TTT *15
scarf/'skɑ:f/ scarfs / scarves TTT *16
handkerchief/'hæŋkətʃi­:f/ handkerchiefs / handkerchieves TTT *17

Pozor na výslovnost!

U slov, která končí na -f (-fe), na konci vyslovujeme /f/. Pokud mají pravidelné množné číslo, pak -fs (-fes) vyslovujeme /fs/.

 • roofs /ru:fs/

Ovšem pokud je zde nepravidelný tvar, pak koncové -ves vyslovujeme znělé /vz/, nikoli neznělé /fs/.

 • wives /waɪvz/

MANMEN

Podstatná jména muž a žena jsou nepravidelná, stejně jako další slova, která z nich byla vytvořena.

man/'mæn/ men/'men/ TTT *18
woman/'wʊmən/ women/'wɪmɪn/ TTT *19
sportsman/'spɔ:t­smən/ sportsmen/'spɔ:t­smen/ TTT *20
sportswoman/'spɔ:tsˌ­wʊmən/ sportswomen TTT *21
policeman/pə'li:sm­ən/ policemen TTT *22
policewoman/pə'li:sw­ʊmən/ policewomen TTT *23
Englishman/'ɪ:­ŋglɪʃmən/ Englishmen TTT *24

Pozn.: Množné číslo slova German není Germen ale Germans TTT *25, protože toto slovo nemá jako základ kořen man.

Pozor na výslovnost!

Slova man a men se sice vyslovují podobně, ale rozhodně ne stejně. Porovnejte:

 • man/'mæn/ x men/'men/

A slova woman a women se vyslovují naprosto odlišně:

 • woman/'wʊmən/ x women/'wɪmɪn/

TOOTHTEETH

U některých podstatných jmen se -oo- mění na -ee-.

foot/'fʊt/ feet /fi:t/ TTT *26
tooth/'tu:θ/ teeth/'ti:θ/ TTT *27
goose/'gu:s/ geese/'gi:s/ TTT *28

Pozor na výslovnost!

Množné číslo těchto tří slov má uprostřed /i:/, ovšem pozor na jednotné číslo slova foot/'fʊt/ – to se totiž vyslovuje krátce (na rozdíl od tooth a goose) a hodně se zde chybuje (studenti vyslovují /fu:t/ a to je špatně.

Více o podobných záludnostech se dočtete v článku Problematická výslovnost -oo-.

MOUSEMICE

Některé plurály končí na -ice či -ce:

mouse/'maʊs/ mice/'maɪs/ TTT *29
louse/'laʊs/ lice/'laɪs/ TTT *30
dice/'daɪs/ dice/'daɪs/ TTT *31
penny/'peni/ pence /pens/ TTT *32

Pozn.: Pro hrací kostku můžete slyšet i jednotné číslo die.

Pozn.: Pokud jde o počítačovou myš, můžete se setkat i s pravidelným množným číslem mouses /'maʊsɪz/.

CHILDCHILDREN

Další nepravidelná množná čísla končí na -en.

child/'tʃaɪld/ children /'tʃɪldrən/ TTT *33
ox/'ɒks/ oxen/'ɒksn/ TTT *34

SHEEPSHEEP

Některá podstatná jména mají stejný tvar v jednotném i množném čísle.

sheep/'ʃi:p/ sheep/'ʃi:p/ TTT *35
fish/'fɪʃ/ fish/'fɪʃ/ TTT *36
aircraft/'eəkrɑ:ft aircraft/'eəkrɑ:ft TTT *37
species/'spi:ʃi:z­/ species/'spi:ʃi:z­/ TTT *38
series/'sɪəri:z series/'sɪəri:z TTT *39
deer/'dɪə/ deer/'dɪə/ TTT *40

Pozn.: Pokud se jedná o mnoho druhů ryb, můžete použít fishes.

Nejde o nepočitatelná podstatná jména

Pokud říkáme, že tvar jednotného čísla je shodný s tvarem množného čísla, nebavíme se zde o počitatelnosti či nepočitatelnosti podstatných jmen. Studentům se to občas plete.

Nepočitatelná podstatná jména jsou například information nebo advice. Množné číslo informations ne­bo advices je chyba. Jde ale o nepočitatelná podstatná jména – tvar slovesa je tedy shodný s tvarem pro jednotné číslo:

 • information is = informace je, informace jsou
 • advice is = rada je, rady jsou

Špatně je an information is, information are, informations are.

Počitatelná podstatná jména mají své jednotné a množné číslo, bez ohledu na to, jaký tvar množné číslo má, proto:

 • a sheep is = (jedna) ovce je
 • sheep are = ovce jsou

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

CARPCARP

Všimněte si, že slovo fish má množné číslo fish. Toto platí i u jednotlivých názvů ryb.

carp/'kɑ:p/ carp/'kɑ:p/ TTT *41
trout/'traʊt/ trout/'traʊt/ TTT *42
salmon/'sæmən/ salmon/'sæmən/ TTT *43
cod/'kɒd/ cod/'kɒd/ TTT *44
pike/'paɪk/ pike/'paɪk/ TTT *45
tuna/'tju:nə/ tuna/'tju:nə/ TTT *46
mackerel/'mækrəl mackerel/'mækrəl TTT *47

Sem patří mnoho větších ryb (dále například bass, halibut, perch, flounder). U menších je běžné pravidelné množné číslo (např. sardines). U některých lze použít oboje (herring, herrings).

Může jít i o nepočitatelná podstatná jména

Pokud se bavíme o rybě obecně (fish), nebo o nějakém konkrétním druhu (salmon), může jít o počitatelné i nepočitatelné podstatné jméno.

Počitatelné jednotné číslo – jedna ryba, jeden kus:

 • a fish is
 • a salmon is

Počitatelné množné číslo – více kusů ryb:

 • (some) fish are
 • (some) salmon are

Nepočitatelné – ryba jako maso, kus masa:

 • (some) fish is
 • (some) salmon is

Proto:

I ate a fish. = Snědl jsem rybu (celou jednu rybu).
I ate some fish. = Snědl jsem ryby (více kusů ryb).
I ate some fish. = Snědl jsem rybu (kousek, kus masa).

Pozn.: Více v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Cizí slova

Plurál cizích slov, to je kapitola sama pro sebe. Jde především o slova latinského původu a ta mají většinou původní latinské koncovky. U některých se používá většinou jen jejich množné číslo (např. data).

criterion/kraɪ'tɪər­iən/ criteria/kraɪ'tɪəri­ə/
phenomenon/fə'nɒmən­ən/ phenomena/fə'nɒmənə­/
datum /'deɪtəm/ data/'deɪtə/ (pouze v odborné angličtině, jinak se data považuje za jednotné číslo)
bacterium/bæk'tɪəri­əm/ bacteria/bək'ti:rɪə­/ (obvykle se v jednotném čísle nepoužívá)
serum/'sɪərəm sera/'sɪərə/ (také serums)
formula/'fɔ:mjələ­/ formulae/'fɔ:mjəli:­/ (také formulas)
larva/'lɑ:və/ larvae/'lɑ:vi:/
alga/'ælgə/ algae/'ælgi:/ nebo algae/'ældʒi:/
cactus/'kæktəs cacti/'kæktaɪ/ (také cactuses)
fungus/'fʌŋgəs fungi/'fʌŋgi:/ či fungi/'faŋgaɪ/ (také funguses)
analysis/ə'næləsɪ­s/ analyses/ə'næləsi­:z/
thesis/'θi:sɪs theses/'θi:si:z­/
crisis/'kraɪsɪs­/ crises/'kraɪsi:­s/
axis/'æksɪs/ axes/'æksi:z
oasis/əʊ'eɪsɪs­/ oases/əʊ'eɪsi:­z/

Mnoho latinských slov, která se již v angličtině běžně používají, však dnes tvoří množné číslo pravidelně (spirit – spirits, index – indexes, album – albums, forum – forums), nebo například ty zmíněné v tabulce.

Různé

personpeople

Slovíčko person/'pɜ:sən (osoba) má své pravidelné množné číslo persons (osoby), které použijeme spíše ve formálnějším kontextu (stejně jako v češtině).

Často totiž vnímáme jako množné číslo slovíčka person slovo people/‘pi:pl/ (lidé). Toto je označováno jako tzv. 'náhradní plurál’.

Patří sem například i dvojice cow – cattle (kráva – dobytek), ovšem množné číslo od cow je pochopitelně běžně cows (krávy), stejně jako v češtině.

tomatoes vs. radios

Podstatná jména končící na -o tvoří množné číslo buď pomocí -s, nebo -es. Pokud se slovo považuje za slovo cizího původu, používáme pouze -s (videos, radios, embryos), pokud se považuje za domácí (anglické), používáme -es (heroes, potatoes, tomatoes). Ale třeba u komára si můžete vybrat – mosquitoes / mosquitos.

goods, trousers etc.

Některá podstatná jména existují pouze v plurálu: goods/'gʊdz/ TTT *48, barracks/'bærəks/ TTT *49

Jedná se často o tzv. párová podstatná jména, např.: scissors/'sɪzəs/, trousers/'traʊzəs/, pyjamas/pə'dʒɑ:m­əs/, glasses/'glɑ:sɪz­/.

Pokud bychom chtěli tato slova počítat, musíme si pomoci vazbou a pair of (a pair of trousers – jedny kalhoty, two pairs of glasses – dvoje brýle).

Pozn.: Více v článku Záludné jednotné x množné číslo a v článku COUPLE vs. PAIR.

mathematics (?)

Některá podstatná jména se ‘tváří’ jako plurál, ale používají se se slovesem v jednotném čísle (je to ve skutečnosti nepočitatelné podstatné jméno):

mathematics is…

Patří sem dále třeba slova gymnastics, measles, billiards, news.

cattle, police

Jiná se naopak tváří jako jednotné číslo, ale je to ve skutečnosti plurál:

cattle – dobytek (vždy cattle are…)
police – policie, policisté (vždy police are…)

Platí to i pro slovíčka staff a crew (staff are, crew are), ale spíše jen v britské angličtině.

Podobně je tomu u slov team, family apod. Pokud je používáme pro označení jednotlivců, je to plurál (My family are very tall – vysocí jsou jednotlivci, ne ta rodina). Pokud ale máme na mysli rodinu jako celek, je to samozřejmě singulár (one family, two families atd.)

Pozn.: Více se dočtete v článku Hromadná podstatná jména (collective nouns). Hodit se může i článek Záludné jednotné x množné číslo.

Pozor na následující zvláštnosti:

passer-bypassers-by TTT *50
brother-in-lawbrothers-in-law TTT *51

Závěrem

Výše uvedený přehled zajisté není vyčerpávající. Snažili jsme se však dotknout všech typů nepravidelného tvoření množného čísla u podstatných jmen a uvést alespoň příklady těch slov, která jsou nejpoužívanější.

Překlad:
 1. manželky
 2. půlky, poloviny
 3. nože
 4. bochníky
 5. listy, listí
 6. police
 7. zloději
 8. vlci
 9. životy
 10. důkazy
 11. sejfy
 12. útesy
 13. střechy
 14. trpaslíci
 15. kopyta
 16. šály
 17. kapesníky
 18. muži
 19. ženy
 20. sportovci
 21. sportovkyně
 22. policisté
 23. policistky
 24. Angličani
 25. Němci
 26. nohy, stopy
 27. zuby
 28. husy
 29. myši
 30. vši
 31. hrací kostka, kostky
 32. pence – britská měna – 100 pencí je jedna libra
 33. děti
 34. voli, hovězí skot
 35. ovce
 36. ryby
 37. letadla, letouny
 38. rostlinné/živočišné druhy
 39. seriály
 40. jeleni, vysoká zvěř
 41. kapři
 42. pstruzi
 43. lososi
 44. tresky
 45. štiky
 46. tuňáci
 47. makrely
 48. zboží
 49. kasárna
 50. kolemjdoucí
 51. švagři

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: množné číslo

Procvičte si psaní množného čísla podstatných jmen.
ELEMENTARY

Nepravidelné množné číslo 1

Cvičení, ve kterém si otestujete znalost základních podstatných jmen, která v angličtině tvoří množné číslo nepravidelně.

PRE-INTERMEDIATE

Nepravidelné množné číslo 2

Cvičení, ve kterém si otestujete znalost několika podstatných jmen, která v angličtině tvoří množné číslo nepravidelně.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nepravidelné množné číslo 22 55022 Od evaoslik poslední příspěvek
před 3 lety