Help for English

Irregular Verbs: Section 3.0.0

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.07.2009

Dvacátá čtvrtá část seriálu o nepravidelných slovesech. Poslední sekce nepravidelných sloves je určitě nejoblíbenější. Všechny tvary sloves jsou zde totiž stejné. Jako vždy si ukážeme několik užitečných vazeb a spojení.Irregular Verbs: Section 3.0.0

V tomto článku najdete poslední sekci nepravidelných sloves. Tato sekce je nejoblíbenější, protože jsou zde všechny tvary shodné.

Section 3.0.0

V této sekci samozřejmě nenajdete žádná pravidla nepravidelnosti, protože pokud zde znáte infinitiv slovesa, znáte i jeho tvar minulého času a příčestí minulého.

Pojďme si tedy projít všechna slovesa patřící do této kategorie. Důležitá jsou opět označena hvězdičkou.


*bet – bet – bet

bet /bet/ – bet /bet/ – bet/bet/

Sloveso bet/'bet/ znamená sázet, vsadit (si), vsadit se

How much do you want to bet? TTT
He bet 10 pounds on the horse. TTT

Stejně jako v češtině můžete použít ‘vsadit se’ i přeneseně:

bet you can't do it. TTT
I'll bet she won't come. TTT
Are you sure you want to come? – You bet! TTT


bid – bid – bid

bid /bɪd/ – bid /bɪd/ – bid /bɪd/

Sloveso bid/'bɪd/ znamená nabídnout cenu, učinit cenovou nabídku (např. při aukci).

She bid 2,000 pounds for that painting. TTT
The two men bid against each other. TTT

Sloveso bid v knižní angličtině znamená také přikázat, poručit. V obou případech může mít minulý čas také tvar bade a příčestí minulé je bidden. Proto jsou možné u těchto případů všechny tyto možnosti:

 • bid-bid-bid
 • bid-bid-bidden
 • bid-bade-bidden

Tvar bade vyslovujeme /bæd/ nebo /beɪd/.


*burst – burst – burst

burst /bɜ:st/ – burst /bɜ:st/ – burst /bɜ:st/

Sloveso burst/'bɜ:st/ znamená puknout, prasknout, protrhnout, vtrhnout, rozletět se.

Prasknout může například tyre (pneumatika), balloon (balón). Řeka může se může vylét z břehů (river burst its banks). Můžete také někam vtrhnout (burst in / into / through). Mohou se také třeba rozletět dveře (door burst open).

Můžete propuknout v pláč či smích (burst into tears / laughter).


bust – bust – bust

bust /bʌst/ – bust /bʌst/ – bust /bʌst/

Sloveso bust/‘bʌst/ znamená rozbít, rozmlátit, ale taky 'zabásnout’.

V americké angličtině se setkáte s pravidelnými tvary (busted).


*cast – cast – cast

cast /kɑ:st/ – cast /kɑ:st/ – cast /kɑ:st/

Sloveso cast/'kɑ:st/ znamená obsadit (do role), vrhnout (světlo, stín) (jako podst.jméno je to obsazení (filmu), odlitek (sádrový), vrh (kostkou) atd.)

Má opět široké užití a my si ukážeme užitečná spojení:

 • cast light on (onto) sth = vrhnout na něco světlo (doslova i přeneseně)
 • cast a shadow over sth = vrhat na něco stín
 • cast doubts on sth = vrhnout na něco pochybnosti
 • cast a vote (ballot) = odevzdat hlas při volbách
 • cast a spell on (over) sb = očarovat, začarovat

Užitečné je také s předponami:

 • broadcast/'brɔ:dkɑ:s­t/ = vysílat
 • forecast/'fɔ:ˌkɑ:st­/ = předpovídat (počasí)

Pozn.: U obou si dejte pozor na výslovnost předpony.


*cost – cost – cost

cost /kɒst/ – cost /kɒst/ – cost /kɒst/

Sloveso cost/'kɒst/ znamená stát (mít cenu).


*cut – cut – cut

cut /kʌt/ – cut /kʌt/ – cut /kʌt/

Sloveso cut/'kʌt/ znamená řezat, sekat, krájet, stříhat, pořezat se, snížit.

Pěkně je na něm vidět práce s frázovými slovesy:

 • cut sth out = vystřihnout / vyřezat / vykrojit / vysekat něco
 • cut sth off= odstřihnout / odřezat / odkrojit / odseknout něco
 • cut sth into sth = nařezat / nasekat / nakrájet něco na něco (kousky, plátky)

cut sth in half / in two = rozpůlit něco


*hit – hit – hit

hit /hɪt/ – hit /hɪt/ – hit /hɪt/

Sloveso hit/'hɪt/ znamená udeřit, praštit, bouchnout, zasáhnout, narazit.

 • hit sb/sth = udeřit do něčeho, praštit někoho
 • hit sb/sth with sth = bouchnout, praštit někoho (něco) něčím
 • hit sth on / against sth = bouchnout se/něčím do něčeho

*hurt – hurt – hurt

hurt /hɜ:t/ – hurt /hɜ:t/ – hurt /hɜ:t/

Sloveso hurt/'hɜ:t/ znamená zranit, poranit (si něco / se), bolet, ublížit. Nezapomeňte, že (po)ranit někoho nebo ublížit někomu nemusíte pouze fyzicky.

Mnoho studentů zde dělá chybu ve výslovnosti a mají tendenci číst písmeno u jako /ɑ:/ a pak vyslovují “srdce”:

 • hurt/'hɜ:t/ = bolet
 • heart/'hɑ:t/ = srdce

Pozn.: O správné výslovnosti /ɜ:/ si přečtěte zde a zde.


knit – knit – knit

knit /nɪt/ – knit /nɪt/ – knit /nɪt/

Sloveso knit/'nɪt/ znamená plést, uplést ale i stmelit, srůst.

Ve významu plést může být nepravidelné, ale i pravidelné (knitted).


*let – let – let

let /let/ – let /let/ – let /let/

Sloveso let/'let/ znamená nechat, dovolit, pronajmout.

Pozor! Spojení “nechat (dát) si něco udělat” se překládá vazbou have sth done, kterou studenti často neznají a dosazují i sem špatně sloveso let. Více si můžete přečíst zde. Také zde máme článek na několik různých překladů českého “nechat”, který naleznete zde.

Let asi znáte také ve spojení let's, kde jde o rozkazovací způsob první osoby množného čísla (více zde).

Pojďme si ukázat další užitečná spojení:

 • let alone = natož (více zde)
 • let sb know = dát někomu vědět
 • let sb be = nechat někoho být (na pokoji)
 • let go = pustit
 • let go of sth = pustit něco (přestat držet)
 • let sb in / out = pustit někoho dovnitř / ven
 • let sb down = zklamat, zradit

*put – put – put

put /pʊt/ – put /pʊt/ – put /pʊt/

Sloveso put/'pʊt/ znamená dát něco někam. Může jít o význam položit (tedy dát nějakou plochu), ale pak studenti často při překladu českého “dát někam” (třeba dej to do kapsy) používají chybně sloveso give. Pamatujte si tedy, že:

 • put = dát něco někam
 • give = dát něco někomu

Put it on the table. = Polož / dej to na stůl.
Put it in your pocket. = Dej si to do kapsy.
Give it in your pocket.

Více v samostatném článku.


*quit – quit – quit

quit /kwɪt/ – quit /kwɪt/ – quit /kwɪt/

Sloveso quit/'kwɪt/ znamená skončit, skoncovat, ale i odejít (z práce, ze školy).

Nepleťte si ho se slůvky quite nebo quiet (více zde).

Jako všechna slovesa popisující ukončení je po něm gerundium:

 • quit smoking
 • quit drinking

V britské angličtině můžete občas narazit i na pravidelné tvary (quitted).


rid – rid – rid

rid /rɪd/ – rid /rɪd/ – rid /rɪd/

Sloveso rid/'rɪd/ znamená zbavit (se), ale nejčastěji ho uvidíte ve vazbě get rid of sth/sb = zbavit se něčeho/někoho.


*set – set – set

set /set/ – set /set/ – set /set/

Sloveso set/'set/ znamená nastavit, stanovit, určit.

Nastavit nebo stanovit můžete spoustu věci, třeba:

alarm clock, date, time, rules, conditions, goal

Nastražit pak můžete třeba trap (past).


shed – shed – shed

shed /ʃed/ – shed /ʃed/ – shed /ʃed/

Sloveso shed/'ʃed/ znamená zbavit se, shazovat (listy, srst), ronit, prolévat (jako podst. jméno je to přístřešek, bouda).

 • shed leaves = shodit listí
 • shed skin = svléci kůži (u hada)
 • shed blood = prolévat krev (knižní)
 • shed tears = ronit slzy (knižní)

*shut – shut – shut

shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/

Sloveso shut/'ʃʌt/ znamená zavřít.

shut vs. close

Pokud zavíráte například dveře, okno, oči, ústa, můžete použít obě slovesa.

Pokud bychom tato slovesa měli rozlišit, tak shut se používá pro rychlejší děj a close pro pomalejší, pečlivější.

Slovesa shut a close jsou součástí mnoha vazeb a frázových sloves, kde již ale nejsou synonyma.

shut vs. shoot

I tato slovesa se studentům mnohdy pletou. Vůbec spolu však nesouvisí:

 • shut/'ʃʌt/ = zavřít
 • shoot/'ʃu:t/ = střelit

Často je to dáno jejich nepravidelnými tvary:

 • shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/ – shut /ʃʌt/
 • shoot /ʃu:t/ – shot /ʃɒt/ – shot /ʃɒt/

slit – slit – slit

slit /slɪt/ – slit /slɪt/ – slit /slɪt/

Sloveso slit/'slɪt/ znamená rozříznout, proříznout, naříznout a používá se nejčastěji pro rozříznutí něčeho nožem, kdy vytvoříme delší úzký otvor.

 • slit an envelope = rozříznout obálku
 • slit sb's throat = podříznout někomu hrdlo

Vzniklo z něj podstatné jméno slot/'slɒt/ (otvor, většinou úzký).


*split – split – split

split /splɪt/ – split /splɪt/ – split /splɪt/

Sloveso split/'splɪt znamená rozdělit, rozštěpit.

 • split in half = rozdělit na půl
 • split sth from sth = oddělit
 • split up (with sb) = rozejít se (s někým)

*spread – spread – spread

spread /spred/ – spread /spred/ – spread /spred/

Sloveso spread/'spred/ znamená rozprostřít, rozvinout, roztáhnout, rozšířit, rozetřít, namazat a jako podst. jméno je to pomazánka.

Rozšířit můžete information, gossip. Rozetřít můžete butter, pate. Roztáhnout můžete wings nebo arms.


thrust – thrust – thrust

thrust /θrʌst/ – thrust /θrʌst/ – thrust /θrʌst/

Sloveso thrust/'θrʌst/ znamená vrazit, strčit, bodnout (jako podstatné jméno je to tah, nápor).


*upset – upset – upset

upset /ʌp'set/ – upset /ʌp'set/ – upset /ʌp'set/

Sloveso upset/ʌp'set/ znamená rozrušit, znepokojit, vyvést z rovnováhy, převrhnout a nejčastěji ho budete znát v jeho podobě příčestí minulého (tedy vlastně přídavného jména) “rozčilený”.

upset vs. angry

Studenti často špatně používají tato dvě slova:

 • be upset = být rozrušený, rozčilený (něčím)
 • be angry = být naštvaný (na někoho)

wed – wed – wed

wed /wed/ – wed /wed/ – wed /wed/

Sloveso wed/'wed/ znamená vzít si (někoho) (oženit, provdat se). Uvidíte nejčastěji v novinách a literatuře.

Může být i pravidelné (wedded).


wet – wet – wet

wet /wet/ – wet /wet/ – wet /wet/

Sloveso wet/'wet/ znamená namočit a může být i pravidelné (wetted).


Nakonec ještě tabulka se všemi slovesy z této kategorie:

infinitive past simple past participle  
bet /bet/ bet /bet/ bet /bet/ vsadit (se)
bid /bɪd/ bid /bɪd/ bid /bɪd/ nabídnout cenu
burst /bɜ:st/ burst /bɜ:st/ burst /bɜ:st/ puknout
bust /bʌst/ bust /bʌst/ bust /bʌst/ rozbít
cast /kɑ:st/ cast /kɑ:st/ cast /kɑ:st/ obsadit (do role)
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/ stát
cut /kʌt/ cut /kʌt/ cut /kʌt/ řezat, krájet
hit /hɪt/ hit /hɪt/ hit /hɪt/ udeřit
hurt /hɜ:t/ hurt /hɜ:t/ hurt /hɜ:t/ zranit
knit /nɪt/ knit /nɪt/ knit /nɪt/ plést
let /let/ let /let/ let /let/ nechat, dovolit
put /pʊt/ put /pʊt/ put /pʊt/ položit, dát
quit /kwɪt/ quit /kwɪt/ quit /kwɪt/ skončit
rid /rɪd/ rid /rɪd/ rid /rɪd/ zbavit
set /set/ set /set/ set /set/ nastavit, stanovit
shed /ʃed/ shed /ʃed/ shed /ʃed/ zbavit se, shazovat
shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/ zavřít
slit /slɪt/ slit /slɪt/ slit /slɪt/ rozříznout
split /splɪt/ split /splɪt/ split /splɪt/ rozdělit
spread /spred/ spread /spred/ spread /spred/ rozprostřít
thrust /θrʌst/ thrust /θrʌst/ thrust /θrʌst/ vrazit, strčit
upset /ʌp'set/ upset /ʌp'set/ upset /ʌp'set/ rozrušit
wed /wed/ wed /wed/ wed /wed/ vzít si
wet /wet/ wet /wet/ wet /wet/ namočit

Podobnou tabulku naleznete na konci každého dílu našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Není třeba si ji však kopírovat. V posledním díle seriálu totiž naleznete tabulku se všemi kategoriemi ve formátu PDF, kterou si budete moci pohodlně vytisknout.

Tímto článkem jsme zakončili výčet většiny nepravidelných sloves. Příště nás čeká shrnutí všech kategorií.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.2

Třetí část seriálu o nepravidelných slovesech. Sekce 1.0.0 označuje slovesa, která mají všechny tři tvary rozdílné. Zde se budeme věnovat opět jen její části.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.5

Dvacátá část seriálu o nepravidelných slovesech je ‚zbytková‘ sekce. Slovesa, kde nepravidelné tvary končí na -D, ale do žádné kategorie se nevešla.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.2.1

Sedmnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Začínáme novou podkategorii: nepravidelné tvary končící na -D. Dnes se bude měnit koncové -EED v infinitivu na -ED v nepravidelných tvarech.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Irregular Verbs: Section 3.0.0 10 16144 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 11 lety