Help for English

Homografy v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.07.2009

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.Homografy v angličtině

V tomto článku se seznámíme s dvojicemi slov, která se sice píší stejně, ale jejich výslovnost se liší. Takovým slovům se říká HOMOGRAFY (homographs) a mnohdy si na nich lámou zuby i pokročilejší angličtináři.

Běžné homografy

První skupinu homografů budou tvořit anglická slovíčka, která spolu nesouvisí a často mají historický původ zcela odlišný.

bass

bass / beɪs/ (n, adj) - toto slovo má spojení s hudbou, může označovat basy, basový hlas, basu či basovou kytaru.
bass
/ bæs/ (n) - ryba zvaná okoun

bow

bow / bəʊ/ (n) - jako podstatné jméno slovo bow označuje buď luk, nebo mašli. Možná znáte např. i výraz bow tie (motýlek) apod.
bow
/ baʊ/ (v) - jako sloveso se čte /bau/ a znamená uklonit se, ohýbat se.
bow
/ baʊ/ (n) - toto je příď lodi, je to také podstatné jméno (podobně jako luk), ale vyslovuje se jinak.

dove

dove / dʌv/ (n) - takto se vyslovuje slovo holubička
dove
/ dəʊv/ (v) - a toto je minulý čas slovesa DIVE - potopit se, skočit do vody (po hlavě)

lead

lead / li:d/ (v, n) - s dlouhým i vyslovujeme slovíčka spojená s voděním, tedy např. sloveso vést či podstatné jméno vodítko, stopa.
lead
/ led/ (adj, n) - s krátkým e však slovo LEAD označuje olovo!

POZOR: Minulý čas slovesa LEAD je LED, to se čte stejně jako podstatné jméno 'olovo', píše se ale jednoduše LED.

row

row / rəʊ/ (n) - tímto slovem označujeme nějakou řadu věcí vedle sebe, jako je např. řada sedadel v kině apod.
row
/ rəʊ/ (v) - sloveso ROW označuje veslování
row
/ raʊ/ (n) - druhým podstatným jménem, které se však vyslovuje jinak, je ROW ve významu hádka, přenice.

sow

sow / səʊ/ (v) - takto vyslovené slovo SOW znamená sít, zasívat
sow
/ saʊ/ (n) - změníme-li výslovnost, je z toho prasnice

tear

tear / tɪə/ (n) - podstatné jméno TEAR používáme pro slzy
tear
/ teə/ (v) - sloveso TEAR, ovšem jinak vyslovené, znamená trhat, rvát (minulý čas je TORE, min. příčestí je TORN)

wind

wind / wɪnd/ (n) - s krátkou samohláskou i je WIND vítr.
wind
/ waɪnd/ (v) - s dvojhláskou ai se jedná o sloveso točit, stáčet, vinout apod.

wound

wound / wu:nd/ (n) - jako podstatné jméno toto slovo označuje zranení, ránu na těle
wound
/ waʊnd/ (v) - WOUND ale také může být minulým časem a min. příčestím výše zmíněného slovesa WIND.

O homografech WIND a WOUND si můžete přečíst samostatný článek zde.

READ a LIVE

Zmíníme ještě dva homografy, slovíčka, která všichni jistě dobře znáte, READ a LIVE.

read

read / ri:d/ (v) - takto se čte sloveso READ v základním tvaru a přítomném čase.
read
/ red/ (v) - a takovou výslovnost má v čase minulém a v minulém příčestí.

live

Se slovíčkem LIVE je to takto:

live / lɪv/ (v) - sloveso LIVE a všechny jeho tvary a podoby vyslovujeme s krátkým i.
live
/ laɪv/ (adj, adv) - LIVE ale také může být příslovce či přídavné jméno, potom se čte s ai. Např. live broadcast (živé vysílání), live concert (živý koncert) nebo, jako příslovce, play live (hrát naživo).

Pozor, podstatné jméno život se píše LIFE a čte se krátce / laɪf / . O rozdílu ve výslovnosti / laɪv / a / laɪf / se dočtete v článku o koncových znělých a neznělých hláskách zde.

A co slovo LIVES?

lives / lɪvz/ (v) - sloveso LIVE ve třetí osobě jednotného čísla v přítomném čase vyslovujeme také s krátkým i.
lives
/ laɪvz/ (n) - množné číslo podst. jména LIFE je LIVES. Tam se čte dvojhláska ai.

Náhodná podobnost

V této skupince budou dvojice slov, která se si podobají skutečně jen náhodou. Důvodem je, že přidáním koncovky k jednomu slovíčku vytvoříme slovo, které vypadá stejně, jako již existující slovo.

number

number / nʌmbə/ (n, v) - podstatné jméno NUMBER (číslo) znají jistě i naprostí začátečníci
number
/ nʌmə/ (adj) - toto slovíčko je vlastně přídavné jméno NUMB / nʌm /, za kterým je koncovka pro komparativ (druhý stupeň přídavného jména). Je to tedy numb - otupělý, number - otupělejší.

moped

moped / məʊped/ (n) - jezdíte-li na mopedu, toto je slovo pro vás
moped
/ məʊpt/ (v) - toto slovíčko je sloveso MOPE / məʊp / (fňukat, truchlit) s koncovkou -ED v minulém čase či minulém příčestí.

sewer

sewer / su:ə/ (n) - pod tímto slovíčkem se skrývají nevábné odpadní kanály, kanalizace apod.
sewer
/ səʊə/ (n) - toto slovo je vytvořeno ze slovesa SEW / səʊ / (šít), ke kterému je přidána koncovka -ER a vytváří tak slovo pro člověka, který šije.

putting

putting / pʊtɪŋ/ (v) - sloveso PUT jistě znáte, přítomné příčestí či gerundium vypadá právě takto.
putting
/ pʌtɪŋ/ (v) - golfoví hráči jistě znají slovo PUTT / pʌt /, přítomné příčestí a gerundium potom vypadá stejně jako u výše uvedeného slova.

axes

axes / æksɪz/ (n) - podstatné jméno AXE (sekyra) má množné číslo AXES.
axes
/ æksi:z/ (n) - cizí podstatné jméno AXIS / æksɪs / (osa) však tvoří množné číslo protažením krátkého I na i:.

Pro pokročilejší

Ještě několik homografů pro pokročilejší

buffet

buffet / bʊfeɪ či bʌfeɪ/ (n) - bufet
buffet
/ bʌfɪt/ (v) - bít (o vlnách, větru)

minute

minute / mɪnɪt/ (n) - minuta
minute
/ maɪ'nju:t/ (adj) - malinký, nepatrný; detailní, podrobný

resume

resume / rɪ'zju:m/ (v) - pokračovat
resumé
/ rezjʊmeɪ/ (n) - životopis (toto slovo se v dnešní angličtině často píše bez čárky nad e)

Změna přízvuku a změna výslovnosti koncového s

Existuje obrovské množství slov, která bychom si mohli zařadit mezi homografy. Jejich podobnost ale není náhodná, jako u většiny výše uvedených dvojic. Zde totiž rozdíl ve výslovnosti spočívá v tom, zda je dané slovo jako sloveso či jakojiný slovní druh. Často je to rozdíl v přízvuku. Podívejte se na příklad:

desert / 'dezət/ (n) - poušť, pustina
desert
/ dɪ'zɜ:t/ (v) - opustit, dezertovat

record / 'rekəd/ (n) - záznam, rekord
record
/ rɪ'kɔ:d/ (v) - zaznamenat, zapsat

Slovesa mají v takových dvojicích přízvuk na druhé slabice, podstatná jména na první. Změnou přízvuku se změní i některé samohlásky. Přehled takových slovíček si uvedeme v blízké době v článku v sekci Výslovnost.

Druhou skupinkou slov, která patří do této kategorie, jsou slova, u nichž se na konci čte jinak koncové S:

use / ju:s/ (n) - použití
use
/ ju:z/ (v) - použít

close / kləʊs/ (adj, adv) - blízký, blízko
close
/ kləʊz/ (v) - zavřít

Vidíte, že jako sloveso má takové slovo na konci ve výslovnosti Z, jako jiný slovní druh končí souhláskou S. Více takových slovíček si opět zmíníme v samostatném článku.

Výše uvedené poznámky k přízvuku a koncovému S však nelze aplikovat automaticky jako obecné pravidlo. K těmto změnám dochází jen u některých slov. Budete-li na vážkách, podívejte se do kvalitního slovníku.

Závěrem

Se slovíčky, která jsme si v tomto článku představili, se budete více či méně často v angličtině setkávat. Dobře se je naučte, snažte se je používat v kontextu, ve větách. Memorování izolovaných slov pravděpodobně nebude moc přínosné, protože správná výslovnost těchto slov vždy záleží na významu, který může být patrný jen z kontextu.

Dvojice homografů si brzy budete moci procvičovat i na našich stránkách.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Homografy: Umíte je přečíst správně? (A)

Krátký test zaměřený na výslovnost některých anglických homografů. (Test A)
INTERMEDIATE

Homografy: Umíte je přečíst správně? (C)

Krátký test zaměřený na výslovnost některých anglických homografů. (Test C)
INTERMEDIATE

Homografy: Umíte je přečíst správně? (B)

Krátký test zaměřený na výslovnost některých anglických homografů. (Test B)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Homografy v angličtině 10 13989 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 lety