Help for English

Homografy v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.02.2022

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.Homografy v angličtině

V tomto článku se seznámíme s dvojicemi slov, která se sice píší stejně, ale jejich výslovnost se liší. Takovým slovům se říká homografy (homographs) a mnohdy si na nich lámou zuby i pokročilejší angličtináři.

Běžné homografy

První skupinu homografů budou tvořit anglická slovíčka, která spolu nesouvisí a často mají historický původ zcela odlišný.

bass

  • bass/'beɪs/ (n, adj) – toto slovo má spojení s hudbou, může označovat basy, basový hlas, basu či basovou kytaru
  • bass/'bæs/ (n) – druh ryby (okounek, mořčák, kanic)

bow

  • bow/'bəʊ/ (n) – jako podstatné jméno označuje buď luk nebo mašli
  • bow/'baʊ/ (v) – jako sloveso znamená uklonit se, ohýbat se
  • bow/'baʊ/ (n) – toto je příď lodi (je to také podstatné jméno, podobně jako luk, ale vyslovuje se jinak)

dove

  • dove/'dʌv/ (n) – takto se vyslovuje slovo holubička
  • dove /dəʊv/ (v) – a toto je minulý čas slovesa dive (potopit se, skočit do vody)

lead

  • lead/'li:d/ (v, n) – s dlouhým i vyslovujeme slovíčka spojená s voděním, tedy např. sloveso vést či podstatné jméno vodítkostopa
  • lead/'led/ (adj, n) – s krátkým e však označuje olovo

Pozn.: Minulý čas slovesa lead /li:d/ je led /led/, to se čte stejně jako podstatné jméno ‘olovo’, píše se ale jednoduše led.

row

  • row/'rəʊ/ (n) – tímto slovem označujeme nějakou řadu věcí vedle sebe, jako je např. řada sedadel v kině apod.
  • row/'rəʊ/ (v) – jako sloveso znamená veslovat
  • row/'raʊ/ (n) – druhým podstatným jménem, které se však vyslovuje jinak, je význam hádka

sow

  • sow/'səʊ/ (v) – takto vyslovené slovo znamená sít, zasívat
  • sow/'saʊ/ (n) – změníme-li výslovnost, je z toho prasnice

tear

  • tear/'tɪə/ (n) – podstatné jméno používáme pro slzy
  • tear/'teə/ (n, v) – toto slovo se vyslovuje jinak a znamená trhlina, trhat, rvát (minulý čas je tore, min. příčestí je torn)

wind

  • wind/'wɪnd/ (n) – s krátkou samohláskou i znamená vítr
  • wind/'waɪnd/ (v) – s dvojhláskou ai se jedná o sloveso točit, stáčet, vinout apod. (minulý čas a příčestí je wound)

wound

  • wound/'wu:nd/ (n) – jako podstatné jméno toto slovo označuje zranění, jako sloveso znamená zranit
  • wound /waʊnd/ (v) – toto slovo ale také může být minulým časem a min. příčestím výše zmíněného slovesa wind /waɪnd/

Pozn.: Více v článku WIND: “wind” nebo “waind” ?.

READ a LIVE

Zmíníme ještě dva homografy, slovíčka, která všichni jistě dobře znáte.

read

  • read/'ri:d/ (v) – takto se čte toto sloveso v základním tvaru a přítomném čase
  • read /red/ (v) – a takovou výslovnost má v čase minulém a v minulém příčestí

live

Se slovíčkem live je to takto:

  • live/'lɪv/ (v) – toto sloveso a všechny jeho tvary a podoby vyslovujeme s krátkým i
  • live/'laɪv/ (adj, adv) – toto slovo ale také může být příslovce či přídavné jméno, potom se čte s ai. Např. live broadcast (živé vysílání), live concert (živý koncert) nebo play live (hrát naživo)

Pozor, podstatné jméno život je life/'laɪf/, píšeme f, čteme krátce a na konci vyslovíme neznělé /f/.

Pozn.: O rozdílu ve výslovnosti /laɪv/ a /laɪf/ se dočtete v článku o koncových znělých a neznělých hláskách Znělé a neznělé souhlásky na konci slov.

A co slovo lives? I zde máme homograf:

  • lives /lɪvz/ (v) – sloveso live ve třetí osobě jednotného čísla v přítomném čase (he lives) vyslovujeme také s krátkým i
  • lives /laɪvz/ (n) – toto je nepravidelné množné číslo podst. jména life, tam se čte dvojhláska ai (např. our lives)

Pozn.: Více taky v článku LIVE, LIFE, ALIVE.

Náhodná podobnost

V této skupince budou dvojice slov, která jsou si podobná skutečně jen náhodou. Důvodem je, že přidáním koncovky k jednomu slovíčku vytvoříme slovo, které vypadá stejně, jako již existující slovo.

number

  • number/'nʌmbə/ (n, v) – podstatné jméno s významem číslo
  • number /'nʌmə/ (adj) – toto slovíčko je vlastně přídavné jméno numb/'nʌm/ (u kterého se nečte koncové B), za kterým je koncovka pro komparativ (druhý stupeň přídavného jména). Je to tedy numb – otupělý, number – otupělejší

moped

  • moped/'məʊped (n) – jezdíte-li na mopedu, toto je slovo pro vás
  • moped /məʊpt/ (v) – toto slovíčko je sloveso mope/'məʊp/ /məʊp/ (fňukat, truchlit) s koncovkou -ed v minulém čase či minulém příčestí

sewer

  • sewer/'su:ə/ (n) – pod tímto slovíčkem se skrývají nevábné odpadní kanály, kanalizace apod.
  • sewer /səʊə/ (n) – toto slovo je vytvořeno ze slovesa sew/'səʊ/ (šít), ke kterému je přidána koncovka -er a vytváří tak slovo pro člověka, který šije

putting

  • putting /'pʊtɪŋ/ (v) – sloveso put jistě znáte, přítomné příčestí či gerundium vypadá právě takto
  • putting /pʌtɪŋ/ (v) – golfoví hráči jistě znají slovo putt/'pʌt/, přítomné příčestí a gerundium potom vypadá stejně jako u výše uvedeného slova (čtou se ale jinak)

axes

  • axes /æksɪz/ (n) – množné číslo podstatného jména axe/'æks/ (sekyra)
  • axes /æksi:z/ (n) – převzaté podstatné jméno axis/'æksɪs/ (osa) však tvoří množné číslo tak, že změníme i na e a ve výslovnosti protáhmeme krátké I na dlouhé i:

Pro pokročilejší

Ještě několik homografů pro pokročilejší

buffet

  • buffet/'bʊfeɪ/ (n) – švédský stůl
  • buffet/'bʌfɪt/ (v) – bít, bičovat (o vlnách, větru)

minute

  • minute/'mɪnɪt/ (n) – minuta
  • minute/maɪ'nju:t­/ (adj) – malinký, nepatrný; detailní, podrobný

resume

  • resume/rɪ'zju:m (v) – pokračovat
  • résumé/'rezjʊmeɪ/ (n) – životopis (toto slovo se v dnešní angličtině často píše bez čárek nad e)

Změna přízvuku a změna výslovnosti koncového s

Existuje obrovské množství slov, která bychom si mohli zařadit mezi homografy. Jejich podobnost ale není náhodná, jako u většiny výše uvedených dvojic. Zde totiž rozdíl ve výslovnosti spočívá v tom, zda je dané slovo sloveso či jiný slovní druh. Často je to rozdíl v přízvuku. Podívejte se na příklady:

  • desert/'dezət/ (n) – poušť, pustina
  • desert/dɪ'zɜ:t/ (v) – opustit, dezertovat
  • record/'rekɔ:d/ (n) – záznam, rekord
  • record/rɪ'kɔ:d/ (v) – zaznamenat, zap­sat

Slovesa mají v takových dvojicích přízvuk na druhé slabice, podstatná jména na první. Změnou přízvuku se změní i některé samohlásky. Podrobnosti najdete v článku Posun přízvuku (nouns/verbs).

Druhou skupinkou slov, která patří do této kategorie, jsou slova, u nichž se na konci čte jinak koncové s:

  • use/'ju:s/ (n) – použití
  • use/'ju:z/ (v) – použít
  • close/'kləʊs/ (adj, adv) – blízký, blízko
  • close/'kləʊz/ (v) – zavřít

Vidíte, že jako sloveso má takové slovo na konci ve výslovnosti /z/, jako jiný slovní druh končí souhláskou /s/.

Výše uvedené poznámky k přízvuku a koncovému s však nelze aplikovat automaticky jako obecné pravidlo. K těmto změnám dochází jen u některých slov. Budete-li na vážkách, podívejte se do kvalitního slovníku.

Závěrem

Se slovíčky, která jsme si v tomto článku představili, se budete více či méně často v angličtině setkávat. Dobře se je naučte, snažte se je používat v kontextu, ve větách. Memorování izolovaných slov pravděpodobně nebude moc přínosné, protože správná výslovnost těchto slov vždy záleží na významu, který může být patrný jen z kontextu.

Vedle homografů (slovíčka, která se stejně píší ale jinak vyslovují a mají jiný význam) dokážou studenty potrápit také homofony (slova, která se stejně vyslovují, ale mají jiný pravopis a význam) a homonyma (slova, která se stejně čtou i píšou, ale mají jiný význam). Více v článku Homonyma, homofony, homografy.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

ELEMENTARY

Písmeno CH v angličtině

Článek o písmenku CH v angličtině a jak se vyslovuje.

PRE-INTERMEDIATE

Jak se omlouvat v angličtině

Přehled způsobů, jak se v angličtině lze omlouvat, tedy slovíčka SORRY, APOLOGIZE, EXCUSE, PARDON, REGRET, FORGIVE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Homografy v angličtině 4 15102 Od aruska poslední příspěvek
před 12 lety