Help for English

BUSINESS 07: Travelling (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.02.2011

Praktický rozbor slovíček a frází z úvodního textu aktuální lekce kurzu obchodní angličtiny. Dozvíte se třeba něco o slovech SCHEDULE, DELAY nebo ASSIGN. Taky zjistíte, jak je to v Británii s občanskými průkazy.Course Map (mapa kurzu)


Unit 07: Travelling

WORD and PHRASE ANALYSES

Vítejte v druhé kapitole sedmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny. V úvodu jste si mohli přečíst pokračování příběhu hlavního hrdiny celého našeho business seriálu. Letěl to Londýna a podrobně nám popsal celou cestu. Dokonce jste si mohli vyzkoušet jednoduchý kvíz k pochopení textu.

V dnešní kapitole si rozebereme některá užitečná slovíčka a vazby, které se objevily v příběhu.

 

SCHEDULE 'ʃedju:l BrE / 'skedʒəl AmE
schedule
(n) = plán, rozvrh, harmonogram
schedule (v) = naplánovat

reschedule
= přeplánovat

according to schedule = podle plánu
on schedule
= podle plánu (bez zpoždění)
ahead of schedule
= v předstihu
behind schedule
= se zpožděním

have a busy schedule = mít hodně práce (plný harmonogram)
have a full schedule
= mít hodně práce (plný harmonogram)
be on a tight schedule
= mít hodně práce (mít napilno)

What is your weekly schedule like?
I'll have to adjust my schedule.
Why don't you rearrange your schedule?
I'll try to fit the meeting into my busy schedule.
Sorry, I've been on a very tight schedule lately.

adjust = přizpůsobit
rearrange = přeuspořádat, přerovnat, upravit

We had to reschedule the meeting for Friday instead of Tuesday.
The event was originally scheduled for February 12th.
The meeting is scheduled to take place in our boardroom.
The plane is scheduled to arrive at 12:30.

event = událost, pozor na výslovnost! ɪ'vent
take place = konat se, odehrávat se
boardroom = zasedací místnost

Everything is going according to schedule.
The product launch is right on schedule.
We expect the product to be launched ahead of schedule.
The project has fallen behind schedule.

launch = uvedení / uvést na trh (více zde)

V americké angličtině označuje slovíčko SCHEDULE také jízdní řád. V britské angličtině se používá TIMETABLE.

Poznámka k výslovnosti:

Jak vidíte výše, toto slovíčko se může číst různě. Nesouvisí to s jeho slovním druhem (může být sloveso i podst. jméno), ale s britskou a americkou angličtinou?

BrE: 'ʃedju:l (popřípadě 'skedju:l)

AmE: 'skedʒəl (nebo 'skedʒʊl)

 

TRAFFIC 'træfɪk
traffic = provoz, doprava, dopravní ruch

traffic jam = dopravní zácpa
traffic lights = semafor v angličtině jde o množné číslo

traffic island 'aɪlənd = nástupní ostrůvek
traffic cone kəʊn = dopravní kužel
traffic circle AmE = kruhový objezd (roundabout BrE)

traffic warden 'wɔ:dən = dopravní policista (kontroluje správné parkování)
traffic police = dopravní policie

be stuck in a traffic jam = být zaseknutý v zácpě
get stuck in a traffic jam
= uvíznout v zácpě
V druhém případě je použito sloveso GET pro vyjádření změny stavu. (více zde)

I'm sorry I'm late. I was stuck in a traffic jam.
I'm very sorry I am late. I got stuck in traffic.
She left for work early that day hoping to avoid the traffic.
There wasn't much traffic so I arrived early.
I ran into heavy traffic and almost missed my plane.
I wanted to avoid the rush-hour traffic, but failed.

rush hour = dopravní špička
fail = selhat, neuspět, nepodařit se

 

FLIGHT flaɪt
flight = let

direct / non-stop flight = přímý let
connecting flight
= navazující let
international flight
= mezinárodní let
domestic flight
= vnitrostátní let
long-haul flight
hɔ:l = dálkový let

smooth flight = klidný let
bumpy flight
'bʌmpi = neklidný let s turbulencemi

cancelled flight = zrušený let
delayed flight
= opožděný let

flight attendant = letuška / stevard dříve se používalo steward / stewardess

His flight to London was delayed by three hours.
The next flight to Copenhagen leaves in two hours.
When they told her about it, she booked a flight and left immediately.
I'm sorry I couldn't attend the conference. My flight got cancelled. There was nothing I could do about it.
Passengers travelling on flight AB123 to Madrid should proceed to gate 29 immediately.
Would passenger travelling on Lufthansa flight TR456 please go to gate 3.

BY = předložka BY zde vyjadřuje české O (nějakou dobu)
IN = předložka IN zde vyjadřuje české ZA (nějakou dobu)

attend = zúčastnit se
proceed = přikročit, jít dál (v našem textu dostavit se)

 

Pozn.: FLIGHT vs. FLY

Možná vám přijde následující poznámka zbytečná, ale divili byste se, kolik studentů tvrdí, že čekají na letišti na mouchu, nebo že jejich moucha měla zpoždění.

flight (n) = letI missed my fly.
fly (v) = létatI missed my flight.
fly (n) = moucha 

 

DELAY dɪ'lei
delay
(v) = zpozdit, pozdržet
delay (n) = zpoždění, zdržení

delay sth until sth = pozdržet až do
delay sth for / bysth = pozdržet o
delay doing sth = pozdržet dělání něčeho (mít zpoždění)

I had to delay the beginning of the meeting until 5 o'clock.
The meeting was delayed for 30 minutes.
The project has suffered a number of delays.
Our CEO delayed the decision on whether to appoint a new marketing director.
This customer always delays paying the invoices.

appoint = jmenovat (do funkce)
appointment = jmenování (také 'schůzka')
invoice = faktura

delay in sth = zpoždění / zdržení v něčem
delay in doing sth = zpoždění / zdržení v dělání něčeho

slight / short delay = mírné / krátké zpoždění / zdržení
long / lengthy
delay = dlouhé zpoždění / zdržení
considerable
/ serious delay = značné / vážné zpoždění / zdržení

Sorry for the delay, Mr Brown.
There was a long delay in assembling the device.
There was a slight delay in production.
They should start without any further delay.
Your decision caused a considerable delay in production.

 

ASSIGN ə'saɪn
assign = zadat, přidělit, přiřadit, převést

assign sb sth = zadat někomu něco (práci, úkol)
assign sth to sb = zadat někomu něco (práci, úkol)

Our boss assigned each of us a different task.
Our boss assigned a different task to each of us.

assign sb to sth = přidělit někomu něco (úkol, práci)
assign sb to do sth = přidělit někomu něco udělat

Mr Smith assigned my colleague to the job.
My colleague was assigned to the job.

Mr Smith assigned my colleague to help them with the contract.
My colleague was assigned to help them with the contract.

assign sth to sb = převést něco na někoho (např. práva)

assignment ə'saɪnmənt = úkol

Pozn.: Doporučuji také přečtení samostatného článku sign / signature.

 

ID aɪ'di:
ID = průkaz totožnosti
ID card
/ identity card = průkaz totožnosti

Do you have any form of ID on you, sir?
They checked my identity card and let me in.
Have you got any ID? A driving licence will do.

driving licence (BrE) = řidičský průkaz
driver's license (AmE)

 


Občanský průkaz

V České republice se pod pojmem identity card rozumí 'občanský průkaz'.

Možná vás však překvapí, že některé státy průkaz totožnosti nemají.

Patří mezi ně například USA, Velká Británie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Dánsko nebo Norsko.

Jako průkaz totožnosti se pak nejčastěji používá řidičský průkaz.

Více se dočtete na anglické Wikipedii.

 

 

LUGGAGE 'lʌgɪdʒ
luggage = zavazadla

luggage allowance = maximální povolená hmotnost zavazadel
luggage belt / carousel = pásový dopravník se zavazadly (při výdeji)

How many items of luggage would you like to check in? -- Just this one bag.
What's the luggage allowance with British Airways?
After we land we should immediately proceed to the baggage claim area with luggage carousels.

baggage claim / baggage reclaim = výdej zavazadel (z pásu na letišti)

hand luggage = příruční zavazadlo
carry-on luggage
= příruční zavazadlo
wheeled luggage
= zavazadlo na kolečkách
left luggage
(office) = úschovna zavazadel
checked
/ checked-in luggage = odbavená zavazadla

Do you have any bags to check in? No, I just have this hand luggage.
Would you like to check in this luggage or is it carry on?
Not only does this suitcase have wheels, it has four wheels. So it is not just wheeled luggage, but a so-called spinner.

It was a very small airport and they didn't even have a left luggage office so we had to drag the cases with us.

O slovíčkách luggage, baggage, suitcase, briefcase si určitě přečtěte samostatný článek Tašky, kufry, zavazadla.

Pozn.: Nezapomeňte, že podstatné jméno luggage (ale také baggage) je nepočitatelné:

one luggage / two luggages
one piece of luggage / two pieces of luggage

 

QUEUE kju:
queue (n) = fronta, řada (čekajících)

front / head of a queue = předek fronty
back / end
of a queue = konec fronty

be / stand / wait in a queue = být / stát / čekat ve frontě
join a queue
= zařadit se do fronty
jump a queue
= předběhnout se ve frontě

V AmE se používá slůvko line.

There was a long queue at the check-in desk.
She stood in the queue for three hours.

queue (v) = čekat ve frontě
queue up = čekat ve frontě

V AmE se používá line up.

I had to queue to get in.
We queued for only 5 minutes at the passport control.LAPTOP
'læptɒp
laptop = přenosný počítač
laptop computer = přenosný počítač

Slovíčko LAPTOP vzniklo spojením slov LAP (klín) a TOP (vrch), protože ho můžete mít na klíně. Podobně vzniklo slovo DESKTOP (desk = stůl), což je běžný počítač, který je umístěn na stole. A také PALMTOP (palm = dlaň), což je malinký přístroj do ruky, ale v dnešní době se používá spíše HANDHELD PC (také PDA).

I'll go through the details with you. Let me bring my laptop.
He entered the meeting room, turned on his laptop and started typing something.

type = psát na klávesnici

 

Pozn.: LAPTOP vs. NOTEBOOK

V češtině se používá běžně jak slovo laptop tak i notebook. V angličtině je tomu podobně, ale nezapomeňte, že notebook je také poznámkový sešit.

notebook = poznámkový sešit
notepad = poznámkový blok

 

ANNOUNCE ə'naʊns
announce = oznámit, ohlásit

Our management announced a decision to cut wages.
Has our flight been announced yet?
They announced that the flight would be delayed by 2 hours.
Their boss announced that he wants to resign.

resign rɪ'zaɪn = odstoupit, rezignovat, podat výpověď


announcement = hlášení, prohlášení, sdělení

make an announcement = udělat prohlášení
issue an announcement
= vydat prohlášení o slovíčku ISSUE si přečtěte více ZDE

an announcement about / on sth = prohlášení o něčem

I heard an announcement that our plane would be delayed.
Our CEO is expected to make an announcement about next year's budget.

 

EXPECT ɪk'spekt
expect = očekávat

expect to do sth = očekávat, že něco udělám
expect sb/sth to do sth = očekávat, že někdo/něco něco udělá
expect sth from sb = očekávat něco od někoho
expect sb = očekávat někoho (příjezd někoho)

What do you expect from your boss?
What do you expect your boss will do?
I expect to be back in the office by Friday.
I'm expected to finish the task on time.
I expected (that) it would be an easy question, but it wasn't.
As expected, she came late again.

expected ɪk'spektɪd = očekávaný
unexpected
ʌnɪk'spektɪd = nečekaný, neočekávaný

The expected turnover should be 200,000.
You should be prepared for unexpected questions.


expectation ekspek'teɪʃn = očekávání

high / low expectations
= vysoká / nízká očekávání
be above / below expectations
= být nad / pod očekávání
beyond expectations
= za hranice očekávání

My expectations are that you will be on time from now on.
Their new slogan is 'beyond all expectations'.
Against all expectations, they lost this extremely important client.
Our profits are above expectations.
My boss has high expectations of his subordinates.

subordinate sə'bɔ:dənət = podřízený
POZOR na výslovnost koncového -ATE (více zde)


Pozn.: EXPECT se často plete se slůvkem EXCEPT. Více si přečtete zde.

 

IN THE END
in the end
= nakonec (po nějakém váhání, zvažování, vyjednávání)

In the end, we made an agreement, but it took at least 3 hours.
I wanted to go to the meeting, but in the end I didn't.
What did you do in the end?
Who did they choose for the position in the end?

POZOR! Spojení 'in the end' se velmi často plete s 'at the end':

in the end
= nakonec
at the end
(of sth) = na konci (něčeho)

Více si určitě přečtěte v samostatném článku.

 

SHORTLY FORMAL
shortly
= zanedlouho, zakrátko, krátce

Take a seat, Mr Jackson. Ms Brown will be with you shortly.
Mr Hanson will be back shortly.
I managed to reach him shortly before his departure.
He is going for lunch very shortly.

will be with you = bude u vás (WITH často znamená 'U někoho')

 

GMT
GMT
(Greenwich Mean Time) = světový čas (na nultém poledníku)

Čas ve Velké Británii. O hodinu méně než v České Republice.

 

Tímto končí rozbor užitečných slov a frází z úvodního příběhu sedmé lekce našeho kurzu obchodní angličtiny.

V úvodním textu bylo více užitečných slovíček. Většina z nich však souvisí přímo s cestováním a ty si podrobně rozebereme v hlavní části sedmé lekce, TIPS and TRICKS.

Mezitím nás však ještě jako obvykle čekají dva kvízy, kde si budete moci ověřit, jestli jste dnešní slovní rozbor četli pozorně.


TIP: Chcete si projít seznam slovíček, která jsme již probírali v našem kurzu? Otevřete si WORD BANK.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Travelling (word quiz A)

Ověřte si v jednodušším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází sedmé lekce kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Travelling (word quiz B)

Ověřte si v pokročilejším testu, co jste se naučili v rozboru slov a frází sedmé lekce kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

BUSINESS 01: Storyline + Word Analyses

První lekce kurzu obchodní angličtiny. Seznámíte se zde s hlavní postavou celého seriálu a rozebereme si například slovíčka EMPLOY, CAPABLE nebo BUSINESS.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 07: Travelling (word analyses) 8 20302 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety