Help for English

BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.11.2009

Umíte používat i pokročilejší anglické spojky a spojovací výrazy? V anglických emailech a dopisech se mohou hodit. Toto téma rozhodně není určeno pouze studentům se zájmem o obchodní angličtinu.Course Map (mapa kurzu)

Unit 05: e-mail

Spojky a spojovací výrazy

V páté lekci našeho kurzu obchodní angličtiny mluvíme o psaní emailů – nejdůležitější je asi v článku Jak napsat anglický email z kategorie “tip and tricks”. Dnes však v této části ještě zůstaneme a přidáme si bonusový článek.

Ten se bude zaměřovat na spojky a spojovací výrazy, které studenti často podceňují a mají tendenci si vystačit jen se základními and, but a so. Obzvlášť v business prostředí (ale samozřejmě i kdekoli jinde) se hodí znát i jiné spojky.

Nepůjde však vždy o spojky jako takové – mnohdy jde o příslovce nebo jiné spojovací výrazy. Také si všimněte, že pokročilejší spojky a spojovací výrazy nestojí uprostřed souvětí, ale uvozují větu či myšlenku (viz níže).

Pozn.: Malými písmeny pod názvem kategorie najdete nejznámější spojky, které je často dobré nahradit novými.

Přidávání, dodávání

and, also, too

Firstly,… = zaprvé
Secondly,… = zadruhé
Finally,… = nakonec
Lastly,… = nakonec

Firstly, I would like to thank you for your kind words. TTT *1
Secondly, there are some issues I need to discuss with you. TTT *2
Finally, I was wondering whether you could send me some new samples. TTT *3 

Pozn.: Dejte si pozor na rozdíly mezi firstly, at first a first. Více v článku zde.

Furthermore,… = navíc, nadto, kromě toho
Moreover,… = navíc, nadto, kromě toho
What is more,… = a co víc, navíc, nadto, kromě toho
In addition,… = navíc, kromě toho

Your driver was quite rude to our receptionist. What is more, some of the delivered items did not match the ones ordered. TTT *4 

Not only…(but)… = nejen že…ale…

Not only was the driver rude to our receptionist, (but) some of the delivered items did not match the ones ordered. TTT *5
Not only does he speak English perfectly, he also speaks Japanese. TTT *6 

Pozor! Dochází zde k tzv. inverzi:

 • Not only he was… / Not only was he rude
 • Not only he speaks… / Not only does he speak English

Více v článku Inverze – úvod a přehled.

as well = taky (na konci věty místo too)
as well as = stejně jako

Our general manager will have a speech there as well. TTT *7
They discussed the budget as well as the forecast for next year. TTT *8 

both…and… = jak…tak…

They discussed both the budget and the forecast for next year. TTT *9
We are going to deliver both the wheels and the frames. TTT *10
Both the management and the employees will have to attend the meeting. TTT *11 

Příčina a důsledek

because, because ofso

That is why… = proto
For this reason… = z toho důvodu, proto
Consequently,… = tudíž, proto
Therefore,… = tudíž, proto
As a result,… = jako důsledek

As you have been informed, the delivered items did not match the ones ordered. Therefore, we have decided to terminate our contract. TTT *12 

Spojka by se také mohla posunout dále do věty:

As you have been informed, the delivered items did not match the ones ordered. We have, therefore, decided to terminate our contract.

due to… = vzhledem k, kvůli, z důvodu
owing to… = následkem, kvůli

Pozor! Nejedná se o spojky, ale o složené předložky, proto po nich nemůže stát vedlejší věta. Můžete si však pomoci vazbou ‘the fact that’.

We have decided to terminate the contract owing to discrepancies in the shipment. TTT *13
We have decided to terminate the contract due to the fact that the delivered items did not match our order. TTT *14

since = protože, jelikož
as = protože, jelikož

Slovíčka since a as vás zde možná překvapí, ale používají se také podobně jako spojka because, když víme, že uvedená informace je pro čitatele známá nebo důležitá.

Since you did not deliver the parcel on time, we have to terminate our contract. TTT *15
We have to terminate our contract, since you did not deliver the parcel on time. TTT *16

Pozn.: Více o příčinných větách se dočtete zde.

thus /ðʌs/ = tudíž, čili, a proto, a tak velmi formální
hence /hens/ = tudíž, čili, a proto velmi formální

He is the CEO. Thus, it would be inappropriate to call him Jack. TTT *17
He is the CEO. It would thus be inappropriate to call him Jack. TTT *18
Our software is very user friendly and thus easy to operate. TTT *19
They are planning to dismiss five managers and thus (to) cut costs. TTT *20

I have been extremely busy recently, hence the delayed reply, for which I apologize. TTT *21
The new manager is very enthusiastic, hence optimistic. TTT *22

Pozn.: Tyto dva výrazy jsou velice formální a synonyma jsou jen v určitých případech, proto buďte opatrní při jejich použití. Na druhou stranu je určitě dobré znát je zatím alespoň pasivně.

Protichůdné informace (kontrast)

but, although, even though

Nevertheless,… = nicméně, avšak
Nonetheless,… = nicméně, i tak
However,… = nicméně

Pokud použijete tato slova jako spojky, měla by být oddělena čárkou. Nevertheless je formálnější a většinou pouze uvozuje větu. However však bývá pro zdůraznění často uprostřed věty (nezapomeňte oddělit čárkami). Podrobně jsme toto rozebírali ve čtvrté lekci našeho seriálu.

We are satisfied with your deliveries. However, your customer service should improve. TTT *23
We are satisfied with your deliveries. Your customer service, however, should improve. TTT *24
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should, however, improve. TTT *25
We are satisfied with your deliveries. Your customer service should improve, however. TTT *26

despite = navzdory, i přes
in spite of = navzdory, i přes

Pozor! Jedná se o předložkové vazby, proto po nich nemůže stát vedlejší věta.

Despite we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.
Despite our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve. TTT *27
Your customer service should improve despite our satisfaction with your deliveries. TTT *28

In spite of we are satisfied with your deliveries, your customer service should improve.
In spite of our satisfaction with your deliveries, your customer service should improve. TTT *29
Your customer service should improve in spite of our satisfaction with your deliveries.TTT *30

Pozor! despite of neexistuje. Použijte buď samotné despite nebo in spite of.

Pozn.: Více v článku o přípustkových větách.

yet = přesto, avšak

Slovo yet/'jet/ asi znáte jako příslovce, které se často pojí s předpřítomným časem. Může se však také jednat o spojku, která má široké použití (i mnoho možných umístění ve větě).

We are satisfied with your deliveries. Yet, your customer service should improve. TTT *31
We are satisfied with your deliveries and yet your customer service should improve. TTT *32

It will be inexpensive yet effective solution to your problem. TTT *33
Your CEO is incompetent, yet many employees think he is the best they've ever had. TTT *34

On the one hand,…on the other hand… = Na jednu stranu… na druhou stranu

Více v kapitole Word and Phrase Analyses.

On the one hand, he has excellent results, but on the other hand he doesn't get along with his colleagues. TTT *35
He has excellent results. On the other hand, he doesn't get along with his colleagues. TTT *36

On the contrary,… = ba/právě naopak

We are not happy with your service. On the contrary, we are deeply dissatisfied. TTT *37

while = zatímco
whereas/weə'ræz/ = zatímco formálnější

Spojku while asi znáte jako časovou spojku (zatímco). Dá se ale použít i jinak a v tomto významu se můžete také často setkat s formálnějším whereas.

Your old secretary was highly inefficient whereas (while) your new assistant is the exact opposite. TTT *38

Účel

Účel vyjadřujeme nejčastěji infinitivem (I went to the shop to buy some bread) TTT *39. Občas však studenti neví, že možností je mnohem více:

in order to = za účelem, aby
so as to = za účelem, aby velmi formální

I went to see the manager to clarify some things. TTT *40
I went to see the manager in order to clarify some things. TTT *41
I went to see the manager so as to clarify some things. TTT *42

so that = aby
in order that = aby velmi formální

Tyto dvě vazby se nejčastěji pojí s modálními slovesy can / could.

I went to see the manager so that I could clarify some things. TTT *43
I went to see the manager in order that I could clarify some things. TTT *44

Pozn.: Více v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

Podmínka

if

provided (that) = pokud, za předpokladu (že), pod podmínkou (že)
providing (that) = pokud, za předpokladu (že), pod podmínkou (že)

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, providing (that) the quality and prices stay the same. TTT *45
Provided that you pay in advance, we can guarantee a discount of 10 per cent. TTT *46

suppose (that) = pokud, dejme tomu (že)
supposing (that) = pokud, dejme tomu (že)

Supposing (that) you are not able to deliver the goods on time, what compensation will you offer? TTT *47

Pozn.: Slovíčko suppose má velmi široké použití. Více zde.

unless = pokud ne

Unless the quality of your products stays the same, we will not be able to order more pieces. TTT *48
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work. TTT *49

Po spojce unless je kladná věta. Zápor je již vyjádřen v samotné spojce:

I am going to have to dismiss you, if you don't change your attitude towards work. TTT *50
I am going to have to dismiss you, unless you change your attitude towards work. TTT *51

Pozn.: Nepleťte si spojky unless (podmínková) a until (časová). Více se dočtete v samostatném článku.

as long as = pokud

We are ready to purchase 5,000 pieces of this item, as long as the quality and prices stay the same. TTT *52
We can guarantee a discount of 10 per cent, as long as you pay in advance. TTT *53

Pozn.: Tyto spojky nahrazují spojku if v podmínkových větách. Spojka if se také používá u předmětných vět, kde se dá nahradit spojkou whether. Více zde.  

Vyjádření názoru

Zde nepůjde ani o spojky ani spojovací výrazy, spíše o vazby. Rozhodli jsme se je sem ovšem také přidat.

In my opinion,… = podle mého názoru
In my view,… = z mého pohledu
From my point of view,… = z mého úhlu pohledu

In my opinion, we should reconsider our pricing policy. TTT *54
From my point of view, this is a great way to attract more clients. TTT *55

As far as I know,… = pokud já vím (pokud je mi známo)
As far as I am concerned,… = pokud jde o mě

As far as I know, that shipment has not been dispatched. TTT *56
As far as I am concerned, I think we should hire him. TTT *57

Vazbu ‘as far as something is concerned’ můžeme použít i jinde. Má význam ‘pokud jde o’. Např.:

as far as money is concerned TTT *58
as far as your salary is concerned TTT *59
as far as the bonus structure is concerned TTT *60

As far as money is concerned, there is no problem to pay in advance. TTT *61
As far as your salary is concerned, I can guarantee a pay rise. TTT *62

Shrnutí a zobecnění

Opět jde spíše o vazby než spojovací výrazy.

In conclusion,… = nakonec, závěrem, na závěr
To sum up,… = abych to shrnul

In conclusion, I would like to thank all of you for great cooperation. TTT *63
In conclusion, I wish to point out that we have not reached our target for this year and since it is the end of November, I find it quite unlikely. TTT *64
To sum up, if the deliveries should be delayed again and your drivers should be rude to our assistants, we will have to cancel all our subsequent orders. TTT *65

In general,… = obecně vzato
On the whole,… = celkově vzato
All in all,… = celkově vzato

On the whole, I believe that our cooperation will be fruitful in the foreseeable future. TTT *66
All in all, I think you have done an excellent job. TTT *67

Závěr

Znali jste tyto spojovací výrazy? Určitě se je nemusí hned všechny učit najednou. Je však dobré si vybrat ty, které se vám ‘líbí’, nebo ty, které už znáte. Snažte se je pak častěji používat v dopisech a emailech.

Také si všímejte, jak ostatní (například vaši zahraniční obchodní partneři) tyto spojky používají. Možná máte pocit, že jste se s nimi nesetkali, ale poté, co jsme je zde vyjmenovali, si jich možná začnete i více všímat.

Pochopitelně platí, že ‘květnatější’ spojky se hodí nejen v psané angličtině, ale i mluvené. Proto se snažte začít alespoň některé více používat.

Překlad:
 1. Za prvé bych vám chtěl poděkovat za vaše laskavá slova.
 2. Za druhé mám několik problematických otázek, které bych s vámi rád prodiskutoval.
 3. Nakonec bych se chtěl zeptat, zda byste mi mohl zaslat několik nových vzorků.
 4. Váš řidič byl na naši recepční docela hrubý. A co víc, některé z dodaných položek neseděly s těmi, které jsme si objednali.
 5. Nejen že byl řidič na naši recepční hrubý, některé z dodaných položek neseděly s těmi, které jsme objednali.
 6. Nejen že mluví perfektně anglicky, on také mluví japonsky.
 7. Náš generální ředitel tam bude mít také proslov.
 8. Diskutovali rozpočet stejně jako prognózu na příští rok.
 9. Diskutovali jak rozpočet tak prognózu na příští rok.
 10. Dodáme jak kola tak rámy.
 11. Jak vedení tak zaměstnanci se budou muset zúčastnit toho jednání.
 12. Jak jste byl informován, dodané položky neseděly s těmi, které jsme si objednali. Proto jsme se rozhodli zrušit naši smlouvu.
 13. Rozhodli jsme se zrušit kontrakt vzhledem k nesrovnalostem v dodávce.
 14. Rozhodli jsme se zrušit kontrakt <strong>vzhledem k</strong> faktu,* *že dodané položky neseděly s objednávkou.
 15. Jelikož jste nedodali balík včas, musíme zrušit naši smlouvu.
 16. Musíme zrušit naši smlouvu, jelikož jste nedodali balík včas.
 17. Je to generální ředitel. Tudíž by bylo nevhodné říkat mu Jack.
 18. Je to generální ředitel. Bylo by tudíž nevhodné říkat mu Jack.
 19. Náš software je velice uživatelsky přátelský a tudíž snadný k ovládání.
 20. Chtějí propustit pět manažerů a tak snížit náklady.
 21. Poslední dobou jsem velice zaneprázdněn, proto odpovídám opožděně (proto ta opožděná odpověď), za což se omlouvám.
 22. Ten nový manažer je velmi zapálený, tudíž optimista.
 23. Jsme s vašimi službami spokojeni. Vaše služby zákazníkům by se však měly zlepšit. (Nicméně, vaše služby zákazníkům …)
 24. Jsme s vašimi službami spokojeni. Vaše služby zákazníkům by se však / nicméně měly zlepšit.
 25. Jsme s vašimi službami spokojeni. Vaše služby zákazníkům by se však / nicméně měly zlepšit.
 26. Jsme s vašimi službami spokojeni. Vaše služby zákazníkům by se však / nicméně měly zlepšit.
 27. Navzdory naší spokojenosti s dodávkami by se měly vaše služby zákazníkům zlepšit.
 28. Vaše služby zákazníkům by se měly zlepšit, navzdory naší spokojenosti s vašimi dodávkami.
 29. Navzdory naší spokojenosti s dodávkami by se měly vaše služby zákazníkům zlepšit.
 30. Vaše služby zákazníkům by se měly zlepšit, navzdory naší spokojenosti s vašimi dodávkami.
 31. Jsme s vašimi službami spokojeni. Avšak vaše služby zákazníkům by se měly zlepšit.
 32. Jsme s vašimi službami spokojeni, a přesto by se vaše služby zákazníkům měly zlepšit.
 33. Bude to levné, přesto efektivní řešení vašeho problému.
 34. Váš generální ředitel je nekompetentní, přesto si mnoho zaměstnanců myslí, že je nejlepší, kterého kdy měli.
 35. Na jednu stranu má skvělé výsledky, ale na druhou stranu nevychází se svými kolegy.
 36. Má skvělé výsledky. Na druhou stranu, nevychází se svými kolegy.
 37. Nejme spokojeni s vašimi službami. Naopak, jsme velice (hluboce) nespokojeni.
 38. Tvá stará sekretářka byla vysoce neefektivní, zatímco tvá nová asistentka je pravý opak.
 39. Šel jsem do obchodu, abych koupil chleba
 40. Šel jsem za šéfem, abych vyjasnil (si) nějaké věci.
 41. Šel jsem za šéfem, (za účelem) abych vyjasnil (si) nějaké věci.
 42. Šel jsem za šéfem, (za účelem) abych vyjasnil (si) nějaké věci.
 43. Šel jsem za šéfem, abych (si) mohl vyjasnit nějaké věci.
 44. Šel jsem za šéfem, abych (si) mohl vyjasnit nějaké věci.
 45. Jsme připraveni zakoupit 5000 kusů této položky za předpokladu, že zůstane kvalita a cena stejná.
 46. Za předpokladu, že zaplatíte předem, můžeme garantovat slevu 10%.
 47. Pokud (dejme tomu, že) nedodáte zboží včas, jakou kompenzaci nabídnete?
 48. Pokud nezůstane kvalita vašich produktů stejná, nebudeme moci objednat více kusů.
 49. Budu tě muset propustit, pokud nezměníš přístup k práci.
 50. Budu tě muset propustit, pokud nezměníš přístup k práci.
 51. Budu tě muset propustit, pokud nezměníš přístup k práci.
 52. Jsme připraveni zakoupit 5000 kusů této položky, pokud zůstane kvalita a cena stejná.
 53. Můžeme nabídnout slevu 10%, pokud zaplatíte předem.
 54. Podle mého názoru bychom měli přehodnotit naši cenovou politiku.
 55. Z mého (úhlu) pohledu je to skvělý způsob, jak přilákat nové klienty.
 56. Pokud já vím, zásilka ještě nebyla odeslána.
 57. Pokud jde o mě, myslím si, že bychom ho měli přijmout.
 58. pokud jde o peníze
 59. pokud jde o váš plat
 60. pokud jde o strukturu odměn
 61. Pokud jde o peníze, není problém zaplatit předem.
 62. Pokud jde o váš plat, mohu zaručit jeho zvýšení.
 63. Závěrem bych rád poděkoval vám všem za skvělou spolupráci.
 64. Závěrem bych rád podotknul, že jsme ještě nedosáhli cíl pro letošní rok a jelikož je listopad, přijde mi to docela nepravděpodobné.
 65. Abych to shrnul, pokud by měly být dodávky znovu zpožděny a vaši řidiči byli na naše asistentky hrubí, budeme muset zrušit všechny naše navazující objednávky.
 66. Celkově vzato věřím, že naše spolupráce bude plodná v dohledné budoucnosti.
 67. Celkově vzato si myslím, že jste odvedli skvělou práci.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Gramatická slůvka

Základní spojky, zájmena a příslovce.

INTERMEDIATE

BUSINESS ENGLISH - Introduction

Úvod k našemu novému kurzu obchodní angličtiny.
INTERMEDIATE

IF vs. IN CASE

Mnoho studentů zaměňuje spojení IN CASE za spojku IF. Myslí si totiž, že mají stejný význam i použití, což však není pravda.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 05: Spojky a spojovací výrazy 37 53772 Od Zuzka B. poslední příspěvek
před 12 lety