Help for English

BUSINESS 06: Telephone (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.10.2010

Dnes si podrobně rozebereme užitečná slovíčka z úvodního příběhu šesté lekce kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: telephone

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny jste měli možnost opět nahlédnout do Michaelova (pracovního) soukromí. Mohli jste si přečíst přepis jeho telefonátu s konzultantem pracovní agentury, který si s ním domlouval pohovor v Londýně. V druhé kapitole (slovní analýzy) si podrobně rozebereme některá užitečná slovíčka z tohoto textu.

MANAGE

manage/'mænɪdʒ/ = řídit, zvládnout, podařit se

manager/'mænɪdʒə­/ = manažer, vedoucí pracovník
management/'mænɪdʒmən­t/= vedení firmy, správa, řízení

Slovíčka manager a management asi znáte i z češtiny. Ve slovesu manage však studenti často chybují. Spojují si ho s vedoucím pracovníkem (manažerem), což je sice v pořádku, ale mnohdy je význam trochu jiný. Nejde totiž pouze o řízení, ale mnohdy o zvládnutí něčeho.

Pozn.: O mnoha významech slovesa manage se více dočtete zde.

She didn't manage to finish the assignment. TTT *1
I'll help you with the tables. – Thanks, I can manage. TTT *2
Are you sure you can manage to win the account? TTT *3
I think he manages quite fine under the circumstances. TTT *4
managed to send the offer on Friday in the end. TTT *5  

Pozor na rozdíl mezi in the end a at the end. Více zde..

Zde je několik příkladů známého užití:

Who is managing this company? TTT *6
How many people do you manage? TTT *7
Their company manages 5 million investments. TTT *8
You should do something about your time management. TTT *9
They dismissed every single member of the management. TTT *10
The company went bankrupt due to poor management. TTT *11
Our firm is under new management. TTT *12
Can I talk to the manager? TTT *13
Who is our new purchasing manager? TTT *14
Our software will enable you to manage data even more efficiently. TTT *15  

Pozor na slůvka enable / unable / disable. Více zde..

Zde jsou pak méně známá odvozená slova:

manageable/'mænɪdʒə­bl/ = zvládnutelný (uprostřed píšeme -ea-).
managerial/ˌmænə'dʒɪ­əriəl/ = manažerský

managing director (MD) = generální ředitel (hlavně Br)

Why don't you divide your tasks into more manageable portions? TTT *16
He was appointed for his managerial skills. TTT *17
Jack Turner has been promoted to our new managing director. TTT *18  

promote/prə'məʊt = povýšit někoho (promotion = povýšení).

MANAGER vs. BOSS vs. CHIEF

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka. Českému ‘šéf’ se nejvíce podobá anglické chief, ale význam je poněkud jiný.

manager/'mænɪdʒə­/ = vedoucí, manažer
boss/'bɒs/ = šéf, vedoucí
chief/'tʃi:f/ = velitel, náčelník (často součást názvů pozic)

Pokud se bavíte o svém šéfovi, použijete nejčastěji slovo boss. Vyhněte se použití slova chief, které se používá hlavně v názvu pozice, případně označuje náčelníka.

I hate my boss!
Where is your boss?
He is our new chief executive officer (CEO).

Když si například stěžujete a chcete mluvit ‘s vedoucím’, nejčastěji řeknete:

Can I speak to the manager?
Can I speak to your boss?
Can I speak to your supervisor?

Slovíčko boss se tedy nejčastěji váže s přivlastňovacím zájmenem (my boss, your boss). Slovo manager pak nejčastěji s určitým členem (the manager). Slovo chief se však takto samostatně moc nepoužívá. Slovo supervisor je pak nadřízený (dohlížející).

Pozn.: Pozor také na dvojici slov chief a chef. Více zde.

PUT sb THROUGH

put through/ˌpʊt'θru:­/ = přepojit někoho

Toto frázové sloveso je velice užitečné při telefonování. Můžete ale také použít nefrázové connect.

 • I'll put you through. = I'll connect you.

Can I talk to Mr Brown? TTT *19
I'll put you through. TTT *20

Could I speak with Ms Jackson? TTT *21
Of course. I'm putting you through. TTT *22

Could you put me through to David Mason? TTT *23
Of course. Please hold. TTT *24

IN REGARD TO

in regard to/ˌɪn rɪ'gɑ:­d tʊ/ = ohledně, co se týče

Samotné slůvko regard má mnoho významů a podrobněji se mu budeme věnovat v některé z dalších lekcí. Dnes se zaměříme pouze na vazbu “in regard to sth”, která znamená ‘ohledně něčeho’ nebo ‘pokud jde o něco’. Podobný význam mají pak spojení ‘with regard to’ nebo ‘regarding’.

 • in regard to sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)
 • with regard to sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)
 • regarding sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco), týkající se (něčeho) TTT *25

I'm calling in regard to your offer. TTT *26
With regard to your previous question, I must admit it's true. TTT *27
I'm writing with regard to your advertisement. TTT *28
Thank you for your email regarding our proposal. TTT *29
Regarding your last shipment, there were no discrepancies. TTT *30  

CONVENIENT

convenient/kən'vi:niə­nt/ = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se

Slovíčko convenient je velice praktické v obchodní angličtině, protože je formálnější a zdvořilé. Opak je tvořen předponou in-:

convenient = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se
inconvenient = nevyhovující, nevhodný, nehodící se

Is it convenient for you? TTT *31
Is Friday afternoon convenient for you? TTT *32
If it's convenient, please call me tomorrow. TTT *33
Next Monday would be more convenient for us if you don't mind. TTT *34
My assistant will call you to arrange a convenient time for an interview. TTT *35  

I'm afraid it's rather inconvenient. TTT *36
Friday afternoon is inconvenient for us. TTT *37
Is it an inconvenient time for you? TTT *38
Am I calling at an inconvenient time? TTT *39
They called me at an inconvenient time. TTT *40
Monday is a bit inconvenient for me. TTT *41  

Velice užitečné je obzvláště spojení rather inconvenient. Pokud například voláte klientovi a chcete si s ním domluvit schůzku (vy od něj něco potřebujete) a on vám navrhne termín, který vám moc nevyhovuje, je určitě vhodné odpovědět ‘I'm afraid it's rather inconvenent (for me)’. Je to zdvořilé a koneckonců vy chcete něco po něm, proto se budete snažit přizpůsobit, ale jeho navrhovaný termín je pro vás dosti nevyhovující.

convenience/kən'vi:ni­əns/ = pohodlí, vhodnost, vyhovující podmínky
inconvenience/ˌɪnkən'vi­:niəns/ = potíž(e), nepříjemnost(i)

at sb's convenience = kdy se to bude (někomu) hodit, podle potřeby

We'll do anything for your convenience. TTT *42
We can discuss it further at your convenience. TTT *43
I hope to hear from you at your earliest convenience. TTT *44  

We apologize for any inconvenience caused. TTT *45
It caused us considerable inconvenience. TTT *46  

conveniently = pohodlně, vhodně, prakticky, příhodně
inconveniently = nepohodlně, nevhodně, neprakticky

The new offices are conveniently located in the city centre. TTT *47
You solved the issue rather inconveniently for us, I'm afraid. TTT *48  

Pozn.: Více se o těchto slovíčkách dočtete v samostatném článku.

DEFINITELY

definitely/'defɪnətl­i/ = rozhodně, určitě, zcela určitě, jednoznačně

Toto slovíčko s obchodní angličtinou moc nesouvisí, ale objevilo se v našem úvodním textu a není špatné si ho zmínit. Může se samozřejmě hodit i v obchodní angličtině, ale spíše v mluvené než psané.

We will definitely send the shipment tomorrow morning. TTT *49
He is definitely the best for the position. TTT *50
Will you come to the meeting? – Definitely! TTT *51  

ARRANGE

arrange/ə'reɪndʒ = zařídit, domluvit, sjednat, připravit

arrange sth = zařídit (si) něco
arrange to do sth = zařídit si něco (udělání něčeho)
arrange for sb to do sth = zařídit, aby někdo něco udělal
arrange sth with sb = domluvit s někým něco

I've arranged a meeting with Mr White. TTT *52
Everything is arranged. TTT *53
I've arranged for a taxi to pick you up at the airport. TTT *54
We can arrange the transport as well. TTT *55
You should arrange an appointment first. TTT *56
We still have to arrange how to send the shipment. TTT *57  

arrangements = přípravy, opatření

Podstatné jméno arrangement je většinou v množném čísle a vyjadřuje opatření či přípravy, které se musí v nějaké věci udělat či zařídit.

 • I'll arrange it. = I'll make all the arrangements.

Have you made all the necessary arrangements? TTT *58
I helped the assistant with arrangements for the meeting. TTT *59
We will have to discuss the merger arrangements. TTT *60
She is responsible for all the financial arrangements. TTT *61
I'll take care of all the arrangements. TTT *62  

Pozor na spojení take care of a care about. Více zde.

BASICALLY

basically/'beɪsɪkl­i/ = v podstatě, v zásadě, jednoduše

Slovíčko basically opět nesouvisí vyloženě s obchodní angličtinou, určitě se však může hodit. Opět jde spíše o mluvenou angličtinu.

Je zde ale hlavně kvůli výslovnosti: uprostřed nečteme /z/ ale /s/ (stejně jako například u slova basic). O této a podobných častých chybách se dočtete více zde.

There are basically two options. TTT *63
Basically, you just have to fill in these two forms and that's it. TTT *64
My boss is basically right, but I don't want to do it. TTT *65  

EITHER

either … or … = buď … nebo …

Either je opět slovíčko všeobecné angličtiny s širokým použitím a mnoha významy. V úvodním textu bylo ve vazbě ‘either…or’, která je určitě velmi užitečná i zde. Dejte si pozor na výslovnost, která je /'aɪðə/ BrE nebo /'iðər/ AmE.

You can either go there in person or simply call them. TTT *66
Either you can come in person, or we can do a telephone interview. TTT *67
I need one more person with me on that business trip. It's either you or Jack. TTT *68  

Pozn.: Více se o slovíčkách either ale i neither dočtete v článku zde.

AGENCY

agency/'eɪdʒənsi­/ = agentura

advertising agency = reklamní agentura
employment / recruitment agency = personální agentura
real estate agency = realitní agentura
travel agency = cestovní agentura
dating agency = seznamovací agentura

agent/'eɪdʒənt/ = agent

I got the job through a recruitment agency. TTT *69
How many employment agencies have you contacted? TTT *70
We need a new advertising agency for the project. TTT *71  

IN PERSON

in person/ɪn'pɜ:sə­n/ = osobně (ne po telefonu)

Toto spojení se používá, pokud něco uděláte osobně (místo toho, abyste to řešili po telefonu nebo třeba písemně).

I'll go there in person. There's no point in calling them. TTT *72
Don't call him. You should talk to him in person. TTT *73
I look forward to finally speaking with you in person. TTT *74
Have you met her in person or do you just know her from emails? TTT *75  

IN PERSON vs. PERSONALLY

Tato dvě spojení mají velice podobný význam.

in person = osobně (ne po telefonu nebo písemně)
personally = osobně já (ne někdo jiný)

Porovnejte:

He went there in person. TTT *76
He went there personally. TTT *77

I don't know him in person. TTT *78
I don't know him personally. TTT *79

Slovo personally může ale také znamenat ‘osobně’, když říkáte svůj názor, ale také ‘osobně’ si něco brát. Zde se in person nehodí:

Personally, I think it's a good idea. TTT *80
personally don't think we should hire him. TTT *81
Don't take it personally please. TTT *82

Opět připomínáme výslovnost, kdy se uprostřed vyslovuje -s-. Více zde.

AVAILABLE

available/ə'veɪləb­l/ = dostupný, k dispozici, k zastižení

Význam tohoto slova asi znáte ve spojení s dostupností nějaké věci, ale může se použít i s lidmi (když někoho nemůžete sehnat, není k zastižení). Obvykle nestojí před podstatným jménem:

 • There are a lot of available jobs in Prague.
 • There are a lot of jobs available in Prague.

This information isn't available at the moment. TTT *83
There is no money available for the campaign. TTT *84
He isn't available at the moment. TTT *85
Mr Brown is unavailable at the moment, I'm afraid. Can he call you back? TTT *86  

CHECK

check/'tʃek/ = zkontrolovat, o­věřit

check sth = zkontrolovat, ověřit něco
check sth with sb = ověřit si něco u někoho
check sth for sth = překontrolovat, zda někde něco je / není

Always check your spelling carefully before sending an email. TTT *87
I don't know, sir. I must check the delivery time with our carrier. TTT *88
checked it with my boss and we aren't able to do it, I'm afraid. TTT *89
checked my letter for any misspelled words. TTT *90
You can check our website for further details. TTT *91
Could you please check if the shipment has been sent? TTT *92  

check in = ubytovat se (v hotelu), odbavit se (na letišti)
check out = odhlásit se z hotelu

O spojení check in / check out si přečtěte samostatný článek.

CHECK vs. CONTROL

Pozor na častou chybu!

check/'tʃek/ = zkontrolovat
control/kən'trə­ʊl/ = řídit, ovládat, mít pod kontrolou

Více se dozvíte v sekci FALSE FRIENDS.

DEPART

depart/dɪ'pɑ:t/ = odjet, odletět, odplout

depart from somewhere = odjíždět odněkud
depart for somewhere = odjíždět někam

departure/dɪ'pɑ:tʃə­/ = odjezd, odchod, odlet
departure lounge/'laʊndʒ = odletová hala

The plane didn't depart until midnight. TTT *93
The next departure for London is at noon. TTT *94
We'll wait in the departure lounge. TTT *95
Our train departed on time. TTT *96  

Pozn.: O vazbách on time / in time slovíčku time obecně se dočtete více zde.

Pozn.: O záludných slovíčkách lounge / launch si přečtěte zde.

ARRIVE

arrive/ə'raɪv/ = dorazit, přijet, přiletět, připlout

arrival/ə'raɪvl = příjezd, přílet, příchod
arrival hall = příletová hala

The train arrived in London at 11 o'clock sharp. TTT *97
He arranged for a taxi driver to be waiting in the arrival hall. TTT *98  

U slovesa arrive studenti velmi často chybují při volbě správné předložky. Ač je vnímáno jako ‘pohybové’ sloveso, předložka se zde použije již ‘nepohybová’:

Více si přečtěte v samostatném článku.

APPOINTMENT

appointment/ə'pɔɪntmən­t/ = schůzka, jednání

make an appointment = domluvit si schůzku
arrange an appointment = domluvit si schůzku
book an appointment = zamluvit si schůzku
cancel an appointment = zrušit schůzku
reschedule an appointment = přesunout schůzku
keep an appointment = dodržet termín schůzky

make an appointment with sb = domluvit si schůzku s někým
make an appointment to see sb = domluvit si schůzku s někým jiným
(poslední spojení použijete, když si domlouváte schůzku třeba s ředitelem u jeho sekretářky)

Is it possible to arrange an appointment at such short notice? TTT *99
I have an appointment with Mr Ranson at 2:15. TTT *100
I'm afraid I have to cancel my appointment with Ms Green. TTT *101
I'm terribly sorry, I'm not available the whole afternoon. I have an appointment with a client. TTT *102  

APPOINTMENT vs. MEETING vs. DATE

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka.

appointment = schůzka (pracovní), setkání
meeting = jednání (většinou více lidí)
date = rande

Appointment je většinou setkání dvou lidí, kde jde o profesi alespoň jednoho z nich. Pokud tedy máte pracovní schůzku například s dodavatelem, jde tam o profesi vás obou (nákupčí / dodavatel). Můžete však mít i schůzku s lékařem, kde jde o profesi jen jednoho z vás (lékař).

I have an appointment with a supplier. TTT *103
We had an important meeting this morning. TTT *104
I had a date with the new colleague. TTT *105

Když si domluvíte schůzku s kamarády, většinou nepoužijete ani jeden z těchto výrazů. Použít můžete například spojení ‘see a friends’.

saw a few friends last night. TTT *106
I'm seeing a friend tonight. TTT *107

Spojení make a date však nemusí označovat rande, ale domluvu schůzky s někým. Obecně je však date běžné rande.

Let's make a date to have coffee sometime. TTT *108

Pozor! S jinými slovesy už se jedná o rande.

NECESSARY

necessary/'nesəsəri­/ = nezbytný, nutný

necessary to do sth = nezbytné něco udělat
necessary for sb to do sth = nezbytné, aby někdo něco udělal

necessity/nə'sesəti­/ = nutnost, nezbytnost

That won't be necessary. TTT *109
No further changes are necessary. TTT *110
Is it necessary to wear a tie for the meeting? TTT *111
It's an absolute necessity to hire one more operator. TTT *112
I can come on Saturday if necessary. TTT *113  

ASSISTANT

assistant/ə'sɪstənt = asistent(ka)

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
sales assistant = prodavač(ka)
shop assistant = prodavač(ka) (hlavně BrE)

assistant to sb = asistent někoho

Why don't you ask your assistant to do it? TTT *114
I had to fire the new assistant. She was absolutely incapable. TTT *115  

Slovo assistant může být také přídavné jméno označující pozici, která je přímo pod vedoucím nebo ředitelem:

assistant manager = asistent manažera (pomocný manažer)
assistant director = asistent ředitele (náměstek)
assistant professor = odborný asistent (na VŠ) (AmE)

IN CASE

in case/ɪn'keɪs/ = pro případ, že…

Spojení in case asi většina studentů zná. Často ho však používají špatně.

 • in case = v případě, že…
 • in case = pro případ, že… (kdyby náhodou)

Pozor! Po této vazbě se používá přítomný (nebo minulý) čas:

I'll give you my number in case you will need it.
I'll give you my number in case you need it. TTT *116
I gave him my number in case he needed it. TTT *117

Mr Jones said he would call me today. I don't want to leave my office in case he phones. TTT *118
I'll give you my number in case there should be some changes in the plan. TTT *119  

“just in case” = kdyby náhodou, jen pro jistotu

I'll give you the number anyway. Just in case. TTT *120
I ordered twice as many cartridges, just in case. TTT *121  

IN CASE vs. IF

Nejčastěji se plete spojení in case se spojkou if. U použití in case se většinou jedná o možné následky v budoucnosti. Spojka if se používá u klasické podmínky, kdy je jedna věc podmíněna druhou. Porovnejte:

I'll give you my phone number in case you need it. TTT *122
I'll give you my phone number if you need it. TTT *123

You should insure the package in case it gets damaged. TTT *124
You will lose a lot of money if it gets damaged and it isn't insured. TTT *125

Take out insurance in case the shipment gets damaged. TTT *126
Use the insurance if the shipment gets damaged. TTT *127

I'll give you my phone number in case you have any questions. TTT *128
Call me if you have any questions. TTT *129

I don't want to leave my office in case Mr Jones phones. TTT *130
If Mr Jones phones and I am not in the office, he's going to use a different provider. TTT *131

Jak vidíte v překladech vět, můžete si často pomoci českým ‘raději’ nebo ‘pro jistotu’. Více se dočtete v samostatném článku.

  EVEN THOUGH

even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ = i když, ačkoliv

Toto spojení patří do sekce přípustkových vět. Má podobný význam jako známější although. O přípustkových větách si přečtěte samostatný článek.

I still get their newsletter, even though I unsubscribed long ago. TTT *132
He failed to prepare the presentation even though he had two weeks to do it. TTT *133
She helped me with the campaign even though she was extremely busy at the time. TTT *134  

Pozn.: O samotném slovíčku even se pak dočtete zde.


Tímto jsme zakončili podrobný rozbor několika slovíček Michaelova telefonátu. Jak vidíte, i z hrstky slov se nakonec může stát velice obsáhlý článek. Příště se můžete jako vždy těšit na QUIZ, ve kterém si procvičíte správné pochopení a užití těchto slovíček a vazeb.

Také připomínáme, že v naší slovní bance, WORD BANK, najdete seznam všech slovíček, která jsme zatím v kapitolách Word Analyses probírali, s odkazem na jednotlivé články.

Překlad:
 1. Nepodařilo se jí ten úkol dokončit.
 2. Pomohu ti s těmi tabulkami. – Dík, to zvládnu.
 3. Jsi si jist, že zvládneš získat toho klienta?
 4. Myslím, že za těch okolností to zvládá docela dobře.
 5. Nakonec se mi podařilo tu nabídku poslat v pátek.
 6. Kdo teď řídí tuto firmu?
 7. Kolik lidí řídíte?
 8. Jejich firma spravuje investice za 5 milionů.
 9. Měl bys udělat něco s řízením svého času.
 10. Propustili každičkého člena vedení společnosti.
 11. Ta firma zkrachovala kvůli špatnému vedení.
 12. Naše firma je pod novým vedením.
 13. Mohu mluvit s vedoucím?
 14. Kdo je náš nový manažer nákupu?
 15. Náš software vám umožní spravovat data ještě efektivněji.
 16. Proč si nerozdělíš úkoly do více zvladatelných částí?
 17. Byl najat kvůli jeho manažerským dovednostem.
 18. Jack Turner byl povýšen na našeho nového generálního ředitele.
 19. Mohu mluvit s panem Brownem?
 20. Přepojím vás.
 21. Mohl bych mluvit s paní/slečnou Jackson?
 22. Samozřejmě. Přepojuji vás.
 23. Můžete mě přepojit na Davida Masona?
 24. Jistě. Počkejte prosím.
 25. POZOR! bez předložky
 26. Volám ohledně vaší nabídky.
 27. Ohledně vaší předchozí otázky musím přiznat, že je to pravda.
 28. Píši ohledně vašeho inzerátu.
 29. Děkujeme za váš email týkající se naší nabídky.
 30. Pokud jde o vaši poslední dodávku, nebyly tam žádné nesrovnalosti.
 31. Vyhovuje vám to?
 32. Hodí se vám páteční odpoledne?
 33. Pokud vám to vyhovuje, zavolejte mi prosím zítra.
 34. Příští pondělí by pro nás bylo vhodnější, pokud vám to nebude vadit.
 35. Můj asistent vám zavolá, aby domluvil vhodný termín pohovoru.
 36. Obávám se, že j se mi to moc nehodí.
 37. Páteční odpoledne se nám nehodí.
 38. Je to pro vás nevyhovující termín?
 39. Nevolám nevhod?
 40. Zavolali mi v nevhodný čas.
 41. Pondělí se mi moc nehodí.
 42. Uděláme cokoli pro vaše pohodlí.
 43. Můžeme se o tom více pobavit v termínu, který vám bude vyhovovat.
 44. Byl bych rád, kdybyste se mi ozval co nejdříve budete moci.
 45. Omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které jsme vám způsobili.
 46. Způsobilo nám to značné nepříjemnosti.
 47. Nové kanceláře jsou vhodně umístěny v centru města.
 48. Obávám se, že jste ten problém vyřešili pro nás dosti nevhodně.
 49. Rozhodně pošleme tu zásilku zítra ráno.
 50. Je rozhodně na tu pozici nejlepší.
 51. Přijdeš na to jednání? – Rozhodně!
 52. Domluvil jsem schůzku s panem Whitem.
 53. Vše je domluveno.
 54. Zařídil jsem, aby vás na letišti vyzvedl taxík.
 55. Dopravu můžeme zařídit také.
 56. Nejprve by sis měl domluvit schůzku.
 57. Musíme stále ještě domluvit, jak poslat tu zásilku.
 58. Zařídil jsi všechno nezbytné?
 59. Pomohl jsem asistentce s přípravou toho jednání.
 60. Budeme muset projednat všechna opatření k té fúzi.
 61. Je zodpovědná za všechna finanční opatření (v nějaké věci).
 62. Zařídím vše potřebné.
 63. Jsou v podstatě dvě možnosti.
 64. V podstatě musíte pouze vyplnit tyto dva formuláře a to je vše.
 65. Můj šéf má v podstatě pravdu, ale já to nechci dělat.
 66. Můžeš tam buď zajít osobně, nebo jim prostě zavolat.
 67. Buď můžete přijít osobně, nebo můžete udělat pohovor po telefonu.
 68. Potřebuji ještě jednoho člověka s sebou na tu služební cestu. Buď to budeš ty nebo Jack.
 69. Získal jsem tu práci přes personální agenturu.
 70. Kolik personálních agentur jsi kontaktoval?
 71. Potřebujeme na ten projekt novou reklamní agenturu.
 72. Zajdu tam osobně. Nemá cenu jim volat.
 73. Nevolej mu. Měl bys s ním mluvit přímo osobně.
 74. Těším se, až si s vámi konečně popovídám osobně.
 75. Potkal jsi ji osobně, nebo ji znáš jen z emailů?
 76. Šel tam osobně (nezavolal tam, ani nenapsal).
 77. Šel tam osobně on (neposlal nikoho jiného).
 78. Neznám ho osobně (nikdy jsme se nepotkali, ale známe se po telefonu nebo z dopisů).
 79. Neznám ho osobně (nikdy jsme se nepotkali, ani jsme si netelefonovali a neznáme se ani z dopisů, ale slyšel jsem o něm).
 80. Osobně si myslím, že je to dobrý nápad.
 81. Osobně si myslím, že bychom ho neměli přijmout.
 82. Neber si to prosím osobně.
 83. Tyto informace momentálně nejsou k dispozici.
 84. Na kampaň nejsou dostupné žádné peníze.
 85. Momentálně není k zastižení.
 86. Obávám se, že pan Brown není momentálně k sehnání. Může vám zavolat zpátky?
 87. Vždy si překontroluj pravopis, než pošleš nějaký email.
 88. Nevím, pane. Musím si ověřit čas dodání u našeho přepravce.
 89. Ověřil jsem si to u šéfa a bohužel to nejsme schopni udělat.
 90. Překontroloval jsem si můj dopis, jestli tam nemám nějaká chyby v pravopisu.
 91. Můžete se na našich internetových stránkách ověřit další detaily.
 92. Můžete prosím ověřit, zda byla zásilka odeslána?
 93. Naše letadlo odletělo až o půlnoci.
 94. Další odlet do Londýna je v poledne.
 95. Počkáme v odletové hale.
 96. Náš vlak měl odjezd včas.
 97. Vlak dorazil do Londýna přesně v 11 hod.
 98. Zařídil si, aby na něj čekal v příletové hale taxikář.
 99. Je možné domluvit si schůzku takto narychlo?
 100. Mám schůzku s panem Ransonem v 2:15.
 101. Obávám se, že musím zrušit svou schůzku s paní Green.
 102. Strašně se omlouvám, celé odpoledne nejsem dostupný. Mám schůzku s klientem.
 103. Mám schůzku se svým dodavatelem.
 104. Dneska ráno jsme měli důležité jednání.
 105. Měl jsem rande s tou novou kolegyní.
 106. Včera večer jsem měl schůzku s několika přáteli.
 107. Dneska večer mám schůzku s kamarádem.
 108. Domluvme se někdy na kafe.
 109. To nebude nutné.
 110. Žádné další změny nejsou nezbytné.
 111. Je nezbytné mít na tom jednání kravatu?
 112. Je naprostá nezbytnost najmout ještě jednoho operátora.
 113. Můžu přijít v sobotu, bude-li třeba.
 114. Proč nepožádáš svého asistenta, aby to udělal?
 115. Musel jsem vyhodit tu novou asistentku. Byla naprosto neschopná.
 116. Dám vám své číslo pro případ, že ho budete potřebovat (že byste ho potřeboval).
 117. Dal jsem mu své číslo, kdyby ho potřeboval (pro případ, že by ho potřeboval).
 118. Pan Jones říkal, že mi dnes zavolá. Nechci odejít z kanceláře, kdyby volal.
 119. Dám vám své číslo, kdyby měly být v plánu nějaké změny.
 120. Stejně vám dám to číslo. Kdyby náhodou.
 121. Objednal jsem dvakrát tolik náplní, kdyby náhodou.
 122. Dám vám své číslo, pro případ, že byste ho potřeboval (raději vám ho dám již nyní).
 123. Dám vám mé číslo, pokud ho budete potřebovat (až ho budete potřebovat, dám vám ho).
 124. Měl bys (raději) pojistit ten balík, kdyby se poškodil. (pro případ, že by se poškodil)
 125. Přijdeš o hodně peněz, pokud se poškodí a nebude pojištěn.
 126. Zařiď si (raději) pojištění pro případ, že by se zásilka poškodila.
 127. Použij svoji pojistku, pokud se zásilka poškodí.
 128. Dávám vám (raději) své telefonní číslo, kdybyste měl nějaké otázky. (pro případ, že budete mít nějaké otázky)
 129. Zavolejte mi, pokud budete mít nějaké otázky. (až budete mít otázky, pak zavolejte)
 130. Nechci (pro jistotu) odejít z kanceláře, kdyby volal pan Jones. (pro případ, že by náhodou volal)
 131. Pokud pan Jones zavolá a já nebudu v kanceláři, použije jiného poskytovatele služeb.
 132. Stále dostávám jejich zpravodaj, i když jsem se dávno odhlásil od odebírání.
 133. Nepodařilo se mu připravit tu prezentaci, i když na to měl dva týdny.
 134. Pomohla mi s tou kampaní, i když měla v tu dobu opravdu hodně práce.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Telephone (test A)

První test šesté lekce kurzu obchodní angličtiny. Vaším úkolem bude správně vybrat věty do telefonního rozhovoru (z pozice volajícího).
PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Telephone (test B)

Druhý test šesté lekce kurzu obchodní angličtiny. Vaším úkolem budu správně vybrat věty do telefonního rozhovoru. Tentokrát ze strany volaného.
INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Telephone (word analyses) 20 24889 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 12 lety