*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

BUSINESS 06: Telephone (word analyses)

Vydáno dne 31.10.2010

Dnes si podrobně rozebereme užitečná slovíčka z úvodního příběhu šesté lekce kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.

Course Map (mapa kurzu)


Unit 06: telephone

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny jste měli možnost opět nahlédnout do Michaelova (pracovního) soukromí. Mohli jste si přečíst přepis jeho telefonátu s konzultantem pracovní agentury, který si s ním domlouval pohovor v Londýně.

V druhé kapitole (slovní analýzy) si podrobně rozebereme některá užitečná slovíčka, která byla v textu podtržena.

 

MANAGE 'mænɪdʒ
manage
(v) = řídit, zvládnout, podařit se

manager (n) = manažer, vedoucí pracovník
management (n) = vedení firmy, správa, řízení

Slovíčka manager a management určitě znáte z češtiny. Ve slovesu manage však studenti často chybují. Spojují si ho s vedoucím pracovníkem (manažerem), což je sice v pořádku, ale mnohdy je význam trochu jiný. Nejde totiž pouze o řízení, ale mnohdy o zvládnutí něčeho.

She didn't manage to finish the assignment.
I'll help you with the tables. -- Thanks, I can manage.
Are you sure you can manage to win the account?
I think he manages quite fine under the circumstances.
I managed to send the offer on Friday in the end.


IN THE END vs. AT THE END
O rozdílech mezi těmito spojeními si více přečtěte ZDE.

Zde je několik příkladů známého užití:

Who is managing this company?
How many people do you manage?
Their company manages 5 million investments.
You should do something about your time management.
They dismissed every single member of the management.
The company went bankrupt due to poor management.
Our firm is under new management.
Can I talk to the manager?
Who is our new purchasing manager?
Our software will enable you to manage data even more efficiently.

ENABLE / UNABLE / DISABLE
O rozdílech mezi těmito slovy si přečtěte více ZDE.

Zde jsou pak méně známá odvozená slova:

manageable (adj) = zvládnutelný Pozor! píšeme -EA-
managerial = manažerský

managing director (MD) = generální ředitel (hlavně BrE)

Why don't you divide your tasks into more manageable portions?
He was appointed for his managerial skills.
Jack Turner has been promoted to our new managing director.

PROMOTE sb = povýšit někoho
PROMOTION = povýšení


MANAGER vs. BOSS vs. CHIEF

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka. Českému 'šéf' se nejvíce podobá anglické CHIEF, ale význam je poněkud jiný.

manager = vedoucí, manažer
boss = šéf, vedoucí
chief = velitel, náčelník (často součást názvů pozic)

Pokud se bavíte o svém šéfovi, použijete nejčastěji BOSS. Vyhněte se použití slova CHIEF, které se používá spíše v názvu pozice.

I hate my boss!
Where is your boss?
He is our new chief executive officer (CEO).

Když si například stěžujete a chcete mluvit 's vedoucím', nejčastěji řeknete:

Can I speak to the manager?
Can I speak to your boss?
Can I speak to your supervisor?

Slovíčko BOSS se tedy nejčastěji váže s přivlastňovacím zájmenem (my boss, your boss). MANAGER pak nejčastěji s určitým členem (the manager). CHIEF se však takto samostatně moc nepoužívá. SUPERVISOR je pak nadřízený (dohlížející)

Pozor také na dvojici CHIEF vs. CHEF (více ZDE).

 

 

 

PUT sb THROUGH
put sb through
= přepojit někoho

Toto frázové sloveso je velice užitečné při telefonování. Můžete ale také použít nefrázové CONNECT.

I'll put you through. = I'll connect you.

- Can I talk to Mr Brown?
- I'll put you through.

- Could I speak with Ms Jackson?
- Of course. I'm putting you through.

- Could you put me through to David Mason?
- Of course. Please hold.

Mr = pan
Mrs = paní
Miss = slečna
Ms = použijeme, pokud nevíme, zda je dáma vdaná nebo nikoli
vyslovujeme mɪz (více o oslovování ZDE).

 

 

IN REGARD TO
in regard to
= ohledně

Samotné slůvko REGARD má mnoho významů a podrobněji se mu budeme věnovat v některé z dalších lekcí.

Dnes se zaměříme pouze na vazbu "in regard to sth", která znamená 'ohledně něčeho' nebo 'pokud jde o něco'. Podobný význam mají pak spojení 'with regard to' nebo 'regarding'.

in regard to sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)
with regard to sth =
ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)

regarding sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco), týkající se (něčeho)
Pozor! bez předložky

I'm calling in regard to your offer.
With regard to your previous question, I must say...
I'm writing with regard to your advertisement.
Thank you for your email regarding our proposal.
Regarding your last shipment, there were no discrepancies.

 

 

CONVENIENT kən'vi:niənt
convenient = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se

Slovíčko CONVENIENT je velice praktické v obchodní angličtině, protože je formálnější a zdvořilé. Opak je tvořen předponou IN-:

convenient = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se
inconvenient
= nevyhovující, nevhodný, nehodící se Pozor na předponu!

Is it convenient for you?
Is Friday afternoon convenient for you?
If it's convenient, please call me tomorrow.
Next Monday would be more convenient for us if you don't mind.
My assistant will call you to arrange a convenient time for an interview.

I'm afraid it's rather inconvenient.
Friday afternoon is inconvenient for us.
Is it an inconvenient time for you?
Am I calling at an inconvenient time?
They called me at an inconvenient time.
Monday is a bit inconvenient for me.

Velice užitečné je obzvláště spojení RATHER INCONVENIENT. Pokud například voláte klientovi a chcete si s ním domluvit schůzku (vy od něj něco potřebujete) a on vám navrhne termín, který vám moc nevyhovuje, je určitě vhodné odpovědět 'I'm afraid it's rather inconvenent (for me)'. Je to velice zdvořilé a koneckonců vy chcete něco po něm, proto se budete snažit přizpůsobit, ale jeho navrhovaný termín je pro vás dosti nevyhovující.


convenience kən'vi:niəns = pohodlí, vhodnost, vyhovující podmínky
inconvenience
= potíž(e), nepříjemnost(i)
V těchto významech jde o nepočitatelné podst.jm.

at sb's convenience = kdy se to bude (někomu) hodit, podle potřeby

We'll do anything for your convenience.
We can discuss it further at your convenience.
I hope to hear from you at your earliest convenience.

We apologize for any inconvenience caused.
It caused us considerable inconvenience.

conveniently = pohodlně, vhodně, prakticky, příhodně
inconveniently
= nepohodlně, nevhodně, neprakticky

Our shop is conveniently located in the city centre.
You solved the issue rather inconveniently for us, I'm afraid.

 

 

DEFINITELY 'defənətli
definitely = rozhodně, zcela určitě, jednoznačně

Toto slovíčko s obchodní angličtinou moc nesouvisí, ale objevilo se v našem úvodním textu a není špatné si ho zmínit. Může se samozřejmě hodit i v obchodní angličtině, ale spíše v mluvené než psané.

We will definitely send the shipment tomorrow morning.
He is definitely the best for the position.
Will you come to the meeting? -- Definitely!

 

 

ARRANGE ə'reɪndʒ
arrange = zařídit, domluvit, sjednat, připravit

arrange sth = zařídit (si) něco
arrange to do sth = zařídit si něco (udělání něčeho)
arrange for sb to do sth = zařídit, aby někdo něco udělal
arrange sth with sb = domluvit s někým něco

I've arranged a meeting with Mr White.
Everything is arranged.
I've arranged for a taxi to pick you up at the airport.
We can arrange the transport as well.
You should arrange an appointment first.
We still have to arrange how to send the shipment.

arrangements = přípravy, opatření

Podstatné jméno ARRANGEMENT je většinou v množném čísle a vyjadřuje opatření či přípravy, které se musí v nějaké věci udělat.

I'll arrange it. = I'll make all the arrangements.

Have you made all the necessary arrangements?
I helped the assistant with arrangements for the meeting.
We will have to discuss the merger arrangements.
She is responsible for all the financial arrangements.
I'll take care of all the arrangements.

Pozor!
TAKE CARE ABOUT
TAKE CARE OF
Více ZDE.

 

 

BASICALLY 'beɪsɪkli
basically = v podstatě, v zásadě, jednoduše

Slovíčko BASICALLY opět nesouvisí vyloženě s obchodní angličtinou, určitě se však může hodit. Opět jde spíše o mluvenou angličtinu.

Slovíčko je zde hlavně kvůli výslovnosti: uprostřed nečteme z ale s (stejně jako například u slova BASIC).

Tato chyba ve výslovnosti je velice častá. Podobně je tomu i u slova PERSON.
Více se dočtete ZDE

There are basically two options.
Basically, you just have to fill in these two forms and that's it.
My boss is basically right, but I don't want to do it.

 

 

EITHER
either ... or ... = buď ... nebo ...

EITHER je opět slovíčko všeobecné angličtiny s širokým použitím a mnoha významy. V úvodním textu bylo ve vazbě 'either...or', která je určitě velmi užitečná i zde.

Dejte si pozor na výslovnost, která je 'aɪðə BrE nebo 'iðər AmE.

You can either go there in person or simply call them.
Either you can come in person, or we can do a telephone interview.
I need one more person with me on that business trip. It's either you or Jack.

Více se o slovíčkách EITHER ale i NEITHER dočtete v článku ZDE.

 

 

AGENCY 'eɪdʒənsi
agency = agentura

advertising agency = reklamní agentura
employment
/ recruitment agency = personální agentura
real estate agency
= realitní agentura
travel agency
= cestovní agentura
dating agency
= seznamovací agentura

agent 'eɪdʒənt = agent

I got the job through a recruitment agency.
How many employment agencies have you contacted?
We need a new advertising agency for the project.

 


IN PERSON
in person
= osobně (ne po telefonu)

Toto spojení se používá, pokud něco uděláte osobně (místo toho, abyste to řešili po telefonu nebo třeba písemně).

I'll go there in person. There's no point in calling them.
Don't call him. You should talk to him in person.
I look forward to finally speaking with you in person.
Have you met her in person or do you just know her from emails?


IN PERSON vs. PERSONALLY

Tato dvě spojení mají velice podobný význam.

in person = osobně (ne po telefonu nebo písemně)
personally = osobně já (ne někdo jiný)

Porovnejte:

He went there in person.
He went there personally.

I don't know him in person.
I don't know him personally.

PERSONALLY může ale také znamenat 'osobně', když říkáte svůj názor, ale také 'osobně' si něco brát. Zde se 'in person' samozřejmě nehodí:

Personally, I think it's a good idea.
I personally think we shouldn't hire him.
Don't take it personally please.

Opět připomínám výslovnost, kdy se uprostřed vyslovuje -S-. Více ZDE.

 

 

AVAILABLE ə'veɪləbəl
available = dostupný, k dispozici, k zastižení

Význam tohoto slova jistě znáte ve spojení s dostupností nějaké věci, ale může se použít i s lidmi (když někoho nemůžete sehnat, není k zastižení).

Pozn.: Obvykle nestojí před podst.jm.:

There are a lot of available jobs in Prague.
There are a lot of jobs available in Prague.


This information isn't available at the moment.
There is no money available for the campaign.


He isn't available at the moment.
Mr Brown is unavailable at the moment, I'm afraid. Can he call you back?


 

CHECK
check
= zkontrolovat, ověřit

check sth = zkontrolovat, ověřit něco
check sth with sb = ověřit si něco u někoho
check sth for sth = překontrolovat, zda někde něco je / není

Always check your spelling carefully before sending an email.
I don't know, sir. I must check the delivery time with our carrier.
I checked it with my boss and we aren't able to do it, I'm afraid.
I checked my letter for any misspelled words.
You can check our website for further details.
Could you please check if (whether) the shipment has been sent?

check in = ubytovat se (v hotelu), odbavit se (na letišti)
check out = odhlásit se z hotelu

O spojení CHECK IN / CHECK OUT si přečtěte samostatný článek.


CHECK vs. CONTROL

Pozor na častou chybu!

check = zkontrolovat
control
= řídit, ovládat, mít pod kontrolou

Více se dozvíte v sekci FALSE FRIENDS.

 

 

DEPART dɪ'pɑ:t
depart = odjet, odletět, odplout

depart from somewhere = odjíždět odněkud
depart for somewhere = odjíždět někam

departure dɪ'pɑ:tʃə = odjezd, odchod, odlet
departure lounge laʊndʒ = odletová hala

The plane didn't depart until midnight.
The next departure for London is at noon.
Our train departed on time.
We'll wait in the departure lounge.

O vazbách ON TIME / IN TIME a slovíčku TIME obecně se dočtete více ZDE.

O záludných slovíčkách LOUNGE / LAUNCH si přečtěte ZDE.

 

 

ARRIVE ə'raɪv
arrive = dorazit, přijet, přiletět, připlout

arrival ə'raɪvəl = příjezd, přílet, příchod
arrival hall = příletová hala

The train arrived in London at 11 o'clock sharp.
He arranged for a taxi driver to be waiting in the arrival hall.

U slovesa ARRIVE studenti velmi často chybují při volbě správné předložky. Ač je vnímáno jako 'pohybové' sloveso, předložka se zde použije již 'nepohybová':

 

Jinými slovy:

 I am in Prague.I arrived in Prague.
  I arrived to Prague.
   
 I am at the airport.I arrived at the airport.
  I arrived to the airport.


Více si přečtěte v samostatném článku.

 

 

APPOINTMENT ə'pɔɪntmənt
appointment = schůzka, jednání

make an appointment = domluvit si schůzku
arrange an appointment
= domluvit si schůzku
book an appointment
= zamluvit si schůzku
cancel an appointment
= zrušit schůzku
reschedule an appointment =
přesunout schůzku
keep an appointment
= dodržet termín schůzky

make an appointment with sb = domluvit si schůzku s někým
make an appointment to see sb = domluvit si schůzku s někým jiným
(poslední spojení použijete, když si domlouváte schůzku třeba s ředitelem u jeho sekretářky)

Is it possible to arrange an appointment at such short notice?
I have an appointment with Mr Ranson at 2:15.
I'm afraid I have to cancel my appointment with Ms Green.
I'm terribly sorry, I'm not available the whole afternoon. I have an appointment with a client.

 


APPOINTMENT vs. MEETING vs. DATE

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka.

appointment = schůzka (pracovní), setkání
meeting = jednání (většinou více lidí)
date = rande

APPOINTMENT je většinou setkání dvou lidí, kde jde o profesi alespoň jednoho z nich. Pokud tedy máte pracovní schůzku například s dodavatelem, jde tam o profesi vás obou (nákupčí / dodavatel). Můžete však mít i schůzku s lékařem, kde jde o profesi jen jednoho z vás (lékař).

I have an appointment with a supplier.
We had an important meeting this morning.
I had a date with the new colleague.

Když si domluvíte schůzku s kamarády, většinou nepoužijete ani jeden z těchto výrazů. Použít můžete například spojení 'see a friends'.

I saw a few friends last night.
I'm seeing a friend tonight.

Spojení make a date však nemusí označovat rande, ale domluvu schůzky s někým. Obecně je však date běžné rande.

Let's make a date to have coffee sometime.
Pozor! S jinými slovesy už se jedná o rande.

 

 

 

NECESSARY 'nesəsəri
necessary = nezbytný, nutný

necessary to do sth = nezbytné něco udělat
necessary for sb to do sth = nezbytné, aby někdo něco udělal

necessity ne'sesəti = nutnost, nezbytnost

It won't be necessary.
No further changes are necessary.
Is it necessary to wear a tie for the meeting?
It's an absolute necessity to hire one more operator.
I can come on Saturday if necessary.

 ASSISTANT
ə'sɪsnənt
assistant = asistent(ka)

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
sales assistant
= prodavač(ka)
shop assistant
= prodavač(ka) hlavně BrE

assistant to sb = asistent někoho

Why don't you ask your assistant to do it?
I had to fire the new assistant. She was absolutely incapable.


Pozn.: Slovo ASSISTANT může být také přídavné jméno označující pozici, která je přímo pod vedoucím nebo ředitelem:

assistant manager = asistent manažera (pomocný manažer)
assistant director = asistent ředitele (náměstek)
assistant professor = odborný asistent (na VŠ) AmE

 IN CASE
in case
= pro případ, že...

Spojení IN CASE určitě většina studentů zná. Často ho však používají špatně.

in case = v případě, že...
in case = pro případ, že...

Pozor! Po této vazbě se používá přítomný (nebo minulý) čas:

I'll give you my number in case you will need it.
I'll give you my number in case you need it.

I gave him my number in case he needed it.

Můžete zde použít sloveso should:

I'll give you my number in case you should need it.

Mr Jones said he would call me today. I don't want to leave my office in case he phones.
I'll give you my number in case there should be some changes in the plan.

"just in case" = kdyby náhodou, jen pro jistotu

I'll give you the number anyway. Just in case.
I ordered twice as many cartridges just in case.


IN CASE vs. IF

Nejčastěji se plete spojení IN CASE se spojkou IF:

U použití IN CASE se většinou jedná o možné následky v budoucnosti.
IF se používá u klasické podmínky, kdy je jedna věc podmíněna druhou.

Porovnejte:

I'll give you my phone number in case you need it.
I'll give you my phone number if you need it.

You should insure the package in case it gets damaged.
You will lose a lot of money if it gets damaged and it isn't insured.

Take out insurance in case the shipment gets damaged.
Use the insurance if the shipment gets damaged.

I'll give you my phone number in case you have any questions.
Call me if you have any questions.

I don't want to leave my office in case Mr Jones phones.
If Mr Jones phones
and I am not in the office, he's going to use a different provider.

Jak vidíte v překladech vět, můžete si často pomoci českým 'raději' nebo 'pro jistotu'.

 


EVEN THOUGH
i:vən'ðəʊ
even though = i když, ačkoliv

Toto spojení patří do sekce přípustkových vět. Má podobný význam jako známější ALTHOUGH. O přípustkových větách si přečtěte samostatný článek ZDE.

I still get their newsletter even though I unsubscribed long ago.
He failed to prepare the presentation even though he had two weeks to do it.
She helped me with the campaign even though she was extremely busy at the time.

O samotném slovíčku EVEN se pak dočtete ZDE.

 

Tímto jsme zakončili podrobný rozbor několika slovíček Michaelova telefonátu. Jak vidíte, i z hrstky slov se nakonec může stát velice obsáhlý článek.

Příště se můžete jako vždy těšit na QUIZ, ve kterém si procvičíte správné pochopení a užití těchto slovíček a vazeb.

Také připomínáme, že v naší slovní bance, WORD BANK, najdete seznam všech slovíček, která jsme zatím v kapitolách Word Analyses probírali, s odkazem na jednotlivé články.Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s dvacetiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Na těchto webových stránkách spolupracuje od roku 2008.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Telephone (word analyses) 20 19064 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 6 lety

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298