Help for English

BUSINESS 06: Telephone (word analyses)

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.10.2010

Dnes si podrobně rozebereme užitečná slovíčka z úvodního příběhu šesté lekce kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování.Course Map (mapa kurzu)

Unit 06: telephone

WORD and PHRASE ANALYSES

V první kapitole šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny jste měli možnost opět nahlédnout do Michaelova (pracovního) soukromí. Mohli jste si přečíst přepis jeho telefonátu s konzultantem pracovní agentury, který si s ním domlouval pohovor v Londýně. V druhé kapitole (slovní analýzy) si podrobně rozebereme některá užitečná slovíčka z tohoto textu.

MANAGE

manage/'mænɪdʒ/ = řídit, zvládnout, podařit se

manager/'mænɪdʒə­/ = manažer, vedoucí pracovník
management/'mænɪdʒmən­t/= vedení firmy, správa, řízení

Slovíčka manager a management asi znáte i z češtiny. Ve slovesu manage však studenti často chybují. Spojují si ho s vedoucím pracovníkem (manažerem), což je sice v pořádku, ale mnohdy je význam trochu jiný. Nejde totiž pouze o řízení, ale mnohdy o zvládnutí něčeho.

  • Pozn.: O mnoha významech slovesa manage se více dočtete zde

She didn't manage to finish the assignment. TTT
I'll help you with the tables. – Thanks, I can manage. TTT
Are you sure you can manage to win the account? TTT
I think he manages quite fine under the circumstances. TTT
managed to send the offer on Friday in the end. TTT 

Pozor na rozdíl mezi in the end a at the end. Více zde..

Zde je několik příkladů známého užití:

Who is managing this company? TTT
How many people do you manage? TTT
Their company manages 5 million investments. TTT
You should do something about your time management. TTT
They dismissed every single member of the management. TTT
The company went bankrupt due to poor management. TTT
Our firm is under new management. TTT
Can I talk to the manager? TTT
Who is our new purchasing manager? TTT
Our software will enable you to manage data even more efficiently. TTT 

Pozor na slůvka enable / unable / disable. Více zde..

Zde jsou pak méně známá odvozená slova:

manageable/'mænɪdʒə­bl/ = zvládnutelný (uprostřed píšeme -ea-).
managerial/ˌmænə'dʒɪ­riəl/ = manažerský

managing director (MD) = generální ředitel (hlavně Br)

Why don't you divide your tasks into more manageable portions? TTT
He was appointed for his managerial skills. TTT
Jack Turner has been promoted to our new managing director. TTT 

promote/prə'məʊt = povýšit někoho (promotion = povýšení).

MANAGER vs. BOSS vs. CHIEF

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka. Českému ‘šéf’ se nejvíce podobá anglické chief, ale význam je poněkud jiný.

manager/'mænɪdʒə­/ = vedoucí, manažer
boss/'bɒs/ = šéf, vedoucí
chief/'tʃi:f/ = velitel, náčelník (často součást názvů pozic)

Pokud se bavíte o svém šéfovi, použijete nejčastěji slovo boss. Vyhněte se použití slova chief, které se používá hlavně v názvu pozice, případně označuje náčelníka.

I hate my boss!
Where is your boss?
He is our new chief executive officer (CEO).

Když si například stěžujete a chcete mluvit ‘s vedoucím’, nejčastěji řeknete:

Can I speak to the manager?
Can I speak to your boss?
Can I speak to your supervisor?

Slovíčko boss se tedy nejčastěji váže s přivlastňovacím zájmenem (my boss, your boss). Slovo manager pak nejčastěji s určitým členem (the manager). Slovo chief se však takto samostatně moc nepoužívá. Slovo supervisor je pak nadřízený (dohlížející).

Pozn.: Pozor také na dvojici slov chief a chef. Více zde.

PUT sb THROUGH

put through/ˌpʊt'θru:­/ = přepojit někoho

Toto frázové sloveso je velice užitečné při telefonování. Můžete ale také použít nefrázové connect.

  • I'll put you through. = I'll connect you.

Can I talk to Mr Brown? TTT
I'll put you through. TTT

Could I speak with Ms Jackson? TTT
Of course. I'm putting you through. TTT

Could you put me through to David Mason? TTT
Of course. Please hold. TTT

IN REGARD TO

in regard to/ˌɪn rɪ'gɑ:­d tʊ/ = ohledně, co se týče

Samotné slůvko regard má mnoho významů a podrobněji se mu budeme věnovat v některé z dalších lekcí. Dnes se zaměříme pouze na vazbu “in regard to sth”, která znamená ‘ohledně něčeho’ nebo ‘pokud jde o něco’. Podobný význam mají pak spojení ‘with regard to’ nebo ‘regarding’.

  • in regard to sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)
  • with regard to sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco)
  • regarding sth = ohledně (něčeho), pokud jde (o něco), týkající se (něčeho) TTT

I'm calling in regard to your offer. TTT
With regard to your previous question, I must admit it's true. TTT
I'm writing with regard to your advertisement. TTT
Thank you for your email regarding our proposal. TTT
Regarding your last shipment, there were no discrepancies. TTT 

CONVENIENT

convenient/kən'vi:niə­nt/ = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se

Slovíčko convenient je velice praktické v obchodní angličtině, protože je formálnější a zdvořilé. Opak je tvořen předponou in-:

convenient = pohodlný, vyhovující, vhodný, hodící se
inconvenient = nevyhovující, nevhodný, nehodící se

Is it convenient for you? TTT
Is Friday afternoon convenient for you? TTT
If it's convenient, please call me tomorrow. TTT
Next Monday would be more convenient for us if you don't mind. TTT
My assistant will call you to arrange a convenient time for an interview. TTT 

I'm afraid it's rather inconvenient. TTT
Friday afternoon is inconvenient for us. TTT
Is it an inconvenient time for you? TTT
Am I calling at an inconvenient time? TTT
They called me at an inconvenient time. TTT
Monday is a bit inconvenient for me. TTT 

Velice užitečné je obzvláště spojení rather inconvenient. Pokud například voláte klientovi a chcete si s ním domluvit schůzku (vy od něj něco potřebujete) a on vám navrhne termín, který vám moc nevyhovuje, je určitě vhodné odpovědět ‘I'm afraid it's rather inconvenent (for me)’. Je to zdvořilé a koneckonců vy chcete něco po něm, proto se budete snažit přizpůsobit, ale jeho navrhovaný termín je pro vás dosti nevyhovující.

convenience/kən'vi:ni­əns/ = pohodlí, vhodnost, vyhovující podmínky
inconvenience/ˌɪnkən'vi­:niəns/ = potíž(e), nepříjemnost(i)

at sb's convenience = kdy se to bude (někomu) hodit, podle potřeby

We'll do anything for your convenience. TTT
We can discuss it further at your convenience. TTT
I hope to hear from you at your earliest convenience. TTT 

We apologize for any inconvenience caused. TTT
It caused us considerable inconvenience. TTT 

conveniently = pohodlně, vhodně, prakticky, příhodně
inconveniently = nepohodlně, nevhodně, neprakticky

The new offices are conveniently located in the city centre. TTT
You solved the issue rather inconveniently for us, I'm afraid. TTT 

Pozn.: Více se o těchto slovíčkách dočtete v samostatném článku.

DEFINITELY

definitely/'defɪnətl­i/ = rozhodně, určitě, zcela určitě, jednoznačně

Toto slovíčko s obchodní angličtinou moc nesouvisí, ale objevilo se v našem úvodním textu a není špatné si ho zmínit. Může se samozřejmě hodit i v obchodní angličtině, ale spíše v mluvené než psané.

We will definitely send the shipment tomorrow morning. TTT
He is definitely the best for the position. TTT
Will you come to the meeting? – Definitely! TTT 

ARRANGE

arrange/ə'reɪndʒ = zařídit, domluvit, sjednat, připravit

arrange sth = zařídit (si) něco
arrange to do sth = zařídit si něco (udělání něčeho)
arrange for sb to do sth = zařídit, aby někdo něco udělal
arrange sth with sb = domluvit s někým něco

I've arranged a meeting with Mr White. TTT
Everything is arranged. TTT
I've arranged for a taxi to pick you up at the airport. TTT
We can arrange the transport as well. TTT
You should arrange an appointment first. TTT
We still have to arrange how to send the shipment. TTT  

arrangements = přípravy, opatření

Podstatné jméno arrangement je většinou v množném čísle a vyjadřuje opatření či přípravy, které se musí v nějaké věci udělat či zařídit.

  • I'll arrange it. = I'll make all the arrangements.

Have you made all the necessary arrangements? TTT
I helped the assistant with arrangements for the meeting. TTT
We will have to discuss the merger arrangements. TTT
She is responsible for all the financial arrangements. TTT
I'll take care of all the arrangements. TTT  

Pozor na spojení take care of a care about. Více zde.

BASICALLY

basically/'beɪsɪkl­i/ = v podstatě, v zásadě, jednoduše

Slovíčko basically opět nesouvisí vyloženě s obchodní angličtinou, určitě se však může hodit. Opět jde spíše o mluvenou angličtinu.

Je zde ale hlavně kvůli výslovnosti: uprostřed nečteme /z/ ale /s/ (stejně jako například u slova basic). O této a podobných častých chybách se dočtete více zde

There are basically two options. TTT
Basically, you just have to fill in these two forms and that's it. TTT
My boss is basically right, but I don't want to do it. TTT  

EITHER

either … or … = buď … nebo …

Either je opět slovíčko všeobecné angličtiny s širokým použitím a mnoha významy. V úvodním textu bylo ve vazbě ‘either…or’, která je určitě velmi užitečná i zde. Dejte si pozor na výslovnost, která je /'aɪðə/ BrE nebo /'iðər/ AmE.

You can either go there in person or simply call them. TTT
Either you can come in person, or we can do a telephone interview. TTT
I need one more person with me on that business trip. It's either you or Jack. TTT  

Pozn.: Více se o slovíčkách either ale i neither dočtete v článku zde.

AGENCY

agency/'eɪdʒənsi­/ = agentura

advertising agency = reklamní agentura
employment / recruitment agency = personální agentura
real estate agency = realitní agentura
travel agency = cestovní agentura
dating agency = seznamovací agentura

agent/'eɪdʒənt/ = agent

I got the job through a recruitment agency. TTT
How many employment agencies have you contacted? TTT
We need a new advertising agency for the project. TTT 

IN PERSON

in person/ɪn'pɜ:sə­n/ = osobně (ne po telefonu)

Toto spojení se používá, pokud něco uděláte osobně (místo toho, abyste to řešili po telefonu nebo třeba písemně).

I'll go there in person. There's no point in calling them. TTT
Don't call him. You should talk to him in person. TTT
I look forward to finally speaking with you in person. TTT
Have you met her in person or do you just know her from emails? TTT  

IN PERSON vs. PERSONALLY

Tato dvě spojení mají velice podobný význam.

in person = osobně (ne po telefonu nebo písemně)
personally = osobně já (ne někdo jiný)

Porovnejte:

He went there in person. TTT
He went there personally. TTT

I don't know him in person. TTT
I don't know him personally. TTT

Slovo personally může ale také znamenat ‘osobně’, když říkáte svůj názor, ale také ‘osobně’ si něco brát. Zde se in person nehodí:

Personally, I think it's a good idea. TTT
personally don't think we should hire him. TTT
Don't take it personally please. TTT

Opět připomínáme výslovnost, kdy se uprostřed vyslovuje -s-. Více zde.

AVAILABLE

available/ə'veɪləb­l/ = dostupný, k dispozici, k zastižení

Význam tohoto slova asi znáte ve spojení s dostupností nějaké věci, ale může se použít i s lidmi (když někoho nemůžete sehnat, není k zastižení). Obvykle nestojí před podstatným jménem:

  • There are a lot of available jobs in Prague.
  • There are a lot of jobs available in Prague.

This information isn't available at the moment. TTT
There is no money available for the campaign. TTT
He isn't available at the moment. TTT
Mr Brown is unavailable at the moment, I'm afraid. Can he call you back? TTT  

CHECK

check/'tʃek/ = zkontrolovat, o­věřit

check sth = zkontrolovat, ověřit něco
check sth with sb = ověřit si něco u někoho
check sth for sth = překontrolovat, zda někde něco je / není

Always check your spelling carefully before sending an email. TTT
I don't know, sir. I must check the delivery time with our carrier. TTT
checked it with my boss and we aren't able to do it, I'm afraid. TTT
checked my letter for any misspelled words. TTT
You can check our website for further details. TTT
Could you please check if the shipment has been sent? TTT 

check in = ubytovat se (v hotelu), odbavit se (na letišti)
check out = odhlásit se z hotelu

O spojení check in / check out si přečtěte samostatný článek.

CHECK vs. CONTROL

Pozor na častou chybu!

check/'tʃek/ = zkontrolovat
control/kən'trə­ʊl/ = řídit, ovládat, mít pod kontrolou

Více se dozvíte v sekci FALSE FRIENDS.

DEPART

depart/dɪ'pɑ:t/ = odjet, odletět, odplout

depart from somewhere = odjíždět odněkud
depart for somewhere = odjíždět někam

departure/dɪ'pɑ:tʃə­/ = odjezd, odchod, odlet
departure lounge/'laʊndʒ = odletová hala

The plane didn't depart until midnight. TTT
The next departure for London is at noon. TTT
We'll wait in the departure lounge. TTT
Our train departed on time. TTT  

Pozn.: O vazbách on time / in time slovíčku time obecně se dočtete více zde.

Pozn.: O záludných slovíčkách lounge / launch si přečtěte zde.

ARRIVE

arrive/ə'raɪv/ = dorazit, přijet, přiletět, připlout

arrival/ə'raɪvl = příjezd, přílet, příchod
arrival hall = příletová hala

The train arrived in London at 11 o'clock sharp. TTT
He arranged for a taxi driver to be waiting in the arrival hall. TTT  

U slovesa arrive studenti velmi často chybují při volbě správné předložky. Ač je vnímáno jako ‘pohybové’ sloveso, předložka se zde použije již ‘nepohybová’:

Více si přečtěte v samostatném článku.

APPOINTMENT

appointment/ə'pɔɪntmən­t/ = schůzka, jednání

make an appointment = domluvit si schůzku
arrange an appointment = domluvit si schůzku
book an appointment = zamluvit si schůzku
cancel an appointment = zrušit schůzku
reschedule an appointment = přesunout schůzku
keep an appointment = dodržet termín schůzky

make an appointment with sb = domluvit si schůzku s někým
make an appointment to see sb = domluvit si schůzku s někým jiným
(poslední spojení použijete, když si domlouváte schůzku třeba s ředitelem u jeho sekretářky)

Is it possible to arrange an appointment at such short notice? TTT
I have an appointment with Mr Ranson at 2:15. TTT
I'm afraid I have to cancel my appointment with Ms Green. TTT
I'm terribly sorry, I'm not available the whole afternoon. I have an appointment with a client. TTT  

APPOINTMENT vs. MEETING vs. DATE

Studenti často neumí správně používat tato tři slovíčka.

appointment = schůzka (pracovní), setkání
meeting = jednání (většinou více lidí)
date = rande

Appointment je většinou setkání dvou lidí, kde jde o profesi alespoň jednoho z nich. Pokud tedy máte pracovní schůzku například s dodavatelem, jde tam o profesi vás obou (nákupčí / dodavatel). Můžete však mít i schůzku s lékařem, kde jde o profesi jen jednoho z vás (lékař).

I have an appointment with a supplier. TTT
We had an important meeting this morning. TTT
I had a date with the new colleague. TTT

Když si domluvíte schůzku s kamarády, většinou nepoužijete ani jeden z těchto výrazů. Použít můžete například spojení ‘see a friends’.

saw a few friends last night. TTT
I'm seeing a friend tonight. TTT

Spojení make a date však nemusí označovat rande, ale domluvu schůzky s někým. Obecně je však date běžné rande.

Let's make a date to have coffee sometime. TTT

Pozor! S jinými slovesy už se jedná o rande.

NECESSARY

necessary/'nesəsəri­/ = nezbytný, nutný

necessary to do sth = nezbytné něco udělat
necessary for sb to do sth = nezbytné, aby někdo něco udělal

necessity/nə'sesəti­/ = nutnost, nezbytnost

That won't be necessary. TTT
No further changes are necessary. TTT
Is it necessary to wear a tie for the meeting? TTT
It's an absolute necessity to hire one more operator. TTT
I can come on Saturday if necessary. TTT 

ASSISTANT

assistant/ə'sɪstənt = asistent(ka)

personal assistant (PA) = osobní asistent(ka)
sales assistant = prodavač(ka)
shop assistant = prodavač(ka) (hlavně BrE)

assistant to sb= asistent někoho

Why don't you ask your assistant to do it? TTT
I had to fire the new assistant. She was absolutely incapable. TTT 

Slovo assistant může být také přídavné jméno označující pozici, která je přímo pod vedoucím nebo ředitelem:

assistant manager = asistent manažera (pomocný manažer)
assistant director = asistent ředitele (náměstek)
assistant professor = odborný asistent (na VŠ) (AmE)

IN CASE

in case/ɪn'keɪs/ = pro případ, že…

Spojení in case asi většina studentů zná. Často ho však používají špatně.

  • in case = v případě, že…
  • in case = pro případ, že… (kdyby náhodou)

Pozor! Po této vazbě se používá přítomný (nebo minulý) čas:

I'll give you my number in case you will need it.
I'll give you my number in case you need it. TTT
I gave him my number in case he needed it. TTT

Mr Jones said he would call me today. I don't want to leave my office in case he phones. TTT
I'll give you my number in case there should be some changes in the plan. TTT 

“just in case” = kdyby náhodou, jen pro jistotu

I'll give you the number anyway. Just in case. TTT
I ordered twice as many cartridges, just in case. TTT 

IN CASE vs. IF

Nejčastěji se plete spojení in case se spojkou if. U použití in case se většinou jedná o možné následky v budoucnosti. Spojka if se používá u klasické podmínky, kdy je jedna věc podmíněna druhou. Porovnejte:

I'll give you my phone number in caseyou need it. TTT
I'll give you my phone number ifyou need it. TTT

You should insure the package in case it gets damaged. TTT
You will lose a lot of money if it gets damaged and it isn't insured. TTT

Take out insurance in case the shipment gets damaged. TTT
Use the insurance if the shipment gets damaged. TTT

I'll give you my phone number in case you have any questions. TTT
Call me if you have any questions. TTT

I don't want to leave my office in case Mr Jones phones. TTT
If Mr Jones phones and I am not in the office, he's going to use a different provider. TTT

Jak vidíte v překladech vět, můžete si často pomoci českým ‘raději’ nebo ‘pro jistotu’. Více se dočtete v samostatném článku.

  EVEN THOUGH

even though/ˌi:vən'ðə­ʊ/ = i když, ačkoliv

Toto spojení patří do sekce přípustkových vět. Má podobný význam jako známější although. O přípustkových větách si přečtěte samostatný článek.

I still get their newsletter, even though I unsubscribed long ago. TTT
He failed to prepare the presentation even though he had two weeks to do it. TTT
She helped me with the campaign even though she was extremely busy at the time. TTT 

Pozn.: O samotném slovíčku even se pak dočtete zde.


Tímto jsme zakončili podrobný rozbor několika slovíček Michaelova telefonátu. Jak vidíte, i z hrstky slov se nakonec může stát velice obsáhlý článek. Příště se můžete jako vždy těšit na QUIZ, ve kterém si procvičíte správné pochopení a užití těchto slovíček a vazeb.

Také připomínáme, že v naší slovní bance, WORD BANK, najdete seznam všech slovíček, která jsme zatím v kapitolách Word Analyses probírali, s odkazem na jednotlivé články.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Telephone (test B)

Druhý test šesté lekce kurzu obchodní angličtiny. Vaším úkolem budu správně vybrat věty do telefonního rozhovoru. Tentokrát ze strany volaného.
PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Telephone (test A)

První test šesté lekce kurzu obchodní angličtiny. Vaším úkolem bude správně vybrat věty do telefonního rozhovoru (z pozice volajícího).
INTERMEDIATE

Jak telefonovat v angličtině (2)

Druhá část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si zmíníme další užitečné tipy spojené s telefonováním. (upravený článek z roku 2010)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 06: Telephone (word analyses) 20 22109 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 9 lety