Help for English

'Falešní přátelé' (false friends)

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.11.2018

Jak to, že slovíčka, která vypadají v češtině a angličtině skoro úplně stejně, mohou mít zcela odlišný význam?False Friends

Pojmem false friends (falešní přátelé) označujeme dvojice slov ve dvou jazycích, která vypadají a znějí stejně či podobně, ale ve skutečnosti mají jiný význam. Tyto vzájemné podobnosti jsou důvodem, proč studenti cizího jazyka často chybují a používají některé výrazy zcela nesprávně.

Jako příklad lze uvést např. české přídavné jméno aktuální a anglické actual/'æktʃʊəl. Tato slova jsou si velmi podobná a student by mohl předpokládat, že budou mít stejný význam. Bohužel se potom může dopustit následujících chyb:

This topic is quite actual.
The information of the website is not very actual.
Please enclose your actual photo.

Tyto věty v angličtině nedávají smysl, protože actual NEZNAMENÁ aktuální.

Další dvojicí takových falešných přátel jsou např. české slovo prezervativ a anglické preservative/prɪ'zɜ:və­tɪv/. V angličtině toto slovo znamená ‘konzervant, konzervační látka’. Český student angličtiny by potom mohl být zmatený, kdyby si četl etiketu na jogurtu, kde se píše:

No preservatives.

Samozřejmě, že v tom nejsou prezervativy, vždyť je to jogurt!

Částeční ‘falešní přátelé’

Ti opravdoví ‘falešní přátelé’ jsou takové dvojice, kde slovíčko v každém jazyce znamená něco jiného. Patří tam např. zmíněné preservative vs. prezervativ. Potom jsou tu ale také dvojice, kde slova mají více významů a některé se v obou jazycích shodují a jiné se liší. Jako příklad můžeme použít např. dvojici foil vs. fólie.

Anglické foil označuje fólii hliníkovou. V takovém případě si oba výrazy odpovídají a nejedná se o ‘falešné přátele’. Pokud ale použijeme v češtině samotné slovo fólie, myslíme tím nejspíše fólii potravinovou či bublinkovou a zde už výraz foil použít nemůžeme.

Jak tyto dvojice vznikly?

V některých případech se jedná o podobnost čistě náhodnou. Oba výrazy vznikly zcela samostatně a nezávisle, jako například české slovo house (mládě husy) a anglické house (dům). Takové dvojice se studentům plést spíše nebudou a ani se běžně mezi false friends nepočítají.

Klasické dvojice false friends vznikly vzájemným přejímáním slov mezi jazyky. Čeština používá množství slov přejatých z angličtiny, němčiny, latiny, italštiny apod. Ani angličtina se tomuto procesu nevyhnula a vzala si slova z francouzštiny, latiny, španělštiny a dalších jazyků. ‘Falešní přátelé’ potom mohli vzniknout např. tak, že slovo v původním jazyce mělo širší význam, ale nový jazyk si z něho dané slovo vypůjčil jen v jednom konkrétním významu (protože pro ty ostatní významy už vlastní výraz měl).

Jako příklad zde můžeme použít např. slovíčko gymnasium. V češtině se jedná o typ střední školy, v angličtině o tělocvičnu. Slovo ale pochází z latiny, kde se významy překrývaly, protože slovo zahrnovalo místo pro učení i tělesné cvičení. Angličtina si ale vzala pouze ten význam sportovní, němčina (a s ní i čeština) zase ten význam vzdělávací.

Hezký příklad je i české slovíčko toust, které jsme si vypůjčili z anglického toast. V angličtině se jednalo prostě o opečený chléb, ale tomu jsme my už říkali ‘topinka’. Výraz toust jsme začali používat pro zapečené tousty (např. se sýrem, šunkou apod.) Tomu se v angličtině říká toasted sandwich.

Možností, jak falešní přátelé mohli vzniknout, je samozřejmě více. Význam slov se různě mění, zužuje, rozšiřuje atd. Pokud si jeden jazyk půjčil slovo z druhého, toto slovíčko začne žít vlastním životem a dříve nebo později se může i podstatně vzdálit od toho původního.

Nejčastější falešní přátelé mezi češtinou a angličtinou

Pojďme se podívat na některé tyto dvojice slov.


absolve/əb'zɒlv/ – zprostit viny, dát rozhřešení
absolvovat – undergo/ˌʌndə'gəʊ­/ (podstoupit), complete/kəm'pli:t­/ (dokončit), pass/'pɑ:s/ (složit, úspěšně projít)


abstinent/'æbstɪnənt­/ – zdrženlivý, odříkající si (něco)
abstinent – teetotaller/ti:'təʊ­tələ/


accord/ə'kɔ:d/ – smlouva, dohoda
akord – chord/'kɔ:d/


act/'ækt/ – čin, jednání
akt (výtvarné dílo) – nude/'nju:d/


action/'ækʃn/ – čin, činnost, jednání
akce – event/ɪ'vent/, function/'fʌŋkʃən, activity/ək'tɪvəti­/, programme/'prəʊgræm­/, prodejní akce pak (special) offer, promotion
(více v článku Akce, výprodeje, slevy)


actual/'æktʃʊəl – vlastní, opravdový
aktuální – topical/'tɒpɪkl, current/'kʌrənt/, up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/
(více v článku False friends: actual / aktuální)


affect/ə'fekt/ – ovlivnit, působit
afekt – passion/'pæʃn/, emotion/ɪ'məʊʃn/
(více v článku Pleteme si: affect vs. effect)


affectionate/ə'fekʃənə­t/ – milující, láskyplný
afektovaný – affected, unnatural, theatrical


ambulance/'æmbjʊlən­s/ – sanitka
ambulance – Accidents and Emergency (A&E) (br.), Emergency Room (ER) (am.), zubařská pak dentist's surgery nebo dentist's office


angina/æn'dʒaɪnə­/ – angina pectoris
angína – tonsillitis/ˌtɒnsɪ'l­aɪtɪs/


antique/æn'ti:k/ – starožitnost, starožitný
antika (dávnověk) – antiquity/æn'tɪkwət­i/


apartment/ə'pɑ:tmənt­/ – byt (am.)
apartmá (v hotelu) – suite/'swi:t/


arch/'ɑ:tʃ/ – oblouk, klenba
arch (papíru) – sheet (of paper)


barracks/'bærəks/ – kasárna
barák – building/'bɪldɪŋ/, house/'haʊs/, shack/'ʃæk/


battery/'bætəri/ – baterie, baterka
baterie vodovodní – tap/'tæp/ (br.), faucet/'fɔ:sət (am.)


billion/'bɪljən/ – miliarda
bilion – trillion/'trɪljən


blanket/'blæŋkɪt­/ – pokrývka, přikrývka, deka
blanket – sheet/'ʃi:t/ (list např. papíru), form/'fɔ:m/ (formulář)


brigade/brɪ'geɪd – četa, sbor
brigáda – part-time job, summer job


cabinet/'kæbɪnət­/ – skříň, skříňka
kabinet (místnost) – roomoffice


café/'kæfeɪ/ – kavárna
kafe – coffee/'kɒfi/


canal/kə'næl/ – průplav, vodní kanál (uměle vytvořený)
kanál – sewer/'su:ə/ (kanalizace), drain/'dreɪn/ (odtok), channel/'tʃænl/ (přírodní vodní kanál), channel/'tʃænl/ (televizní)


canapé/'kænəpeɪ – jednohubka, chuťovka
kanape (pohovka) – sofa/'səʊfə/, couch/'kaʊtʃ/, divan/dɪ'væn/


cathedra /kə'θi:drə/ – úřad/hodnost biskupa
katedra – department/dɪ'pɑ:tmən­t/, teacher's desk


caution/'kɔ:ʃn/ – opatrnost, varování
kauce – bail/'beɪl/ (z vazby), deposit/dɪ'pɒzɪt­/ (záloha)


chef/'ʃef/ – kuchař (profesionální)
šéf – boss/'bɒs/
(více v článku CHEF vs. CHIEF)


closet/'klɒzɪt – šatník, šatní skříň
klozet – toilet/'tɔɪlət
(více v článku Jak přeložit: SKŘÍŇ)


collective/kə'lek­tɪv/ – společný, kolektivní, také družstvo, družstevní
kolektiv – team/'ti:m/, group/'gru:p/


concrete/'kɒŋkri:t­/ – betonový, případně konkrétní (pouze ale jako opak abstraktního)
konkrétní – particular/pə'tɪkjʊ­lə/
(více v článku False friends: Concrete / konkrétní)


concurrence/kən'kʌrən­s/ – shoda, souhlas
konkurence – competition/ˌkɒmpə'tɪ­ʃn/, competitor/kəm'petɪ­tə/


confection/kən'fekʃn­/ – cukrovinka, sladkost
konfekce – off-the-peg clothes (br.), off-the-rack clothes (am.), ready-to-wear clothes


confident/'kɒnfɪdənt­/ – sebejistý
konfident – informer/ɪn'fɔ:mə­/


control/kən'trə­ʊl/ – ovládát, ovládání
kontrolovat – check/'tʃek/
(více v článku False friends: Control / kontrolovat)


coupé/'ku:peɪ/ – kupé (sportovní automobil)
kupé (ve vlaku) – compartment/kəm'pɑ:tmə­nt/


creature/'kri:tʃə – tvor, stvoření, živočich
kreatura – monster/'mɒns­tə/


criminal/'krɪmɪnl­/ – zločinec
kriminál – jail/'dʒeɪl/, prison/'prɪzn/


cumin/'kju:mɪn­/ – římský kmín
kmín (kořenný) – caraway/'kærəweɪ/
(více v článku Bylinky a koření)


cylinder/'sɪlɪndə­/ – válec
cylindr (klobouk) – top hat/ˌtɒp'hæt


decent/'di:snt/ – slušný, obstojný, mravný, pořádný
decentní – understated/ˌʌndə'st­eɪtɪd/, subtle/'sʌtl/, discreet/dɪs'kri:t­/


desk/'desk/ – stůl, pracovní stůl
deska – board/'bɔ:d/


demise/dɪ'maɪz/ – konec, zánik
demise – resignation/ˌrezɪg'ne­ɪʃən/


discipline/'dɪsɪplɪn­/ – disciplína, kázeň, obor
(sportovní) disciplína – event/ɪ'vent/


dose/'dəʊs/ – dávka
dóza – container/kən'teɪn­ə/, tin/'tɪn/ (plechová), jar/'dʒɑ:/ (skleněná)


dress/'dres/ – šaty (dámské)
dres – jersey/'dʒɜ:zi/, uniform/'ju:nɪfɔ:m­/
(více v článku Pleteme si: DRESS / DRES)


elaborate/ɪ'læbərət­/ – propracovaný, složitý
elaborát – study/'stʌdi/ (studie), paper/'peɪpə/ (esej), report/rɪ'pɔ:t/


eventually/ɪ'ven­tʃuəli/ – nakonec, ve výsledku
eventuálně – possibly/'pɒsəbli­/
(více v článku False friends: eventually / eventuálně)


evidence/'evɪdəns – důkaz, důkazy
evidence – register/'redʒɪst­ə/, records, record keeping


excursion/ɪks'kɜ:ʃn­/ – výlet, výprava, vyjížďka
exkurze – tour/'tʊə/, visit/'vɪzɪt/


execution/ˌek­sɪ'kju:ʃn/ – poprava, realizace (provedení něčeho)
exekuce – seizure/'si:ʒə/


fabric/'fæbrɪk­/ – látka, tkanina
fabrika – factory/'fæktəri, plant/'plɑ:nt/


faggot/'fægət/ – teplouš (urážka)
fagot (hudební nástroj) – bassoon/bə'su:n/


fame/'feɪm/ – sláva
fáma – rumour/'ru:mə/


fan/'fæn/ – větrák, vějíř, fanoušek
fén – hairdryer/'heədraɪə­/


fantasy/'fæntəsi – představa, sen, výmysl, fantazie
fantazie (představivost) – imagination/ɪˌmædʒɪ'n­eɪʃn/
(více v článku Pleteme si: image, imagine, imagination …)


figurine/ˌfɪgə'ri:­n/ – figurka
figurína – dummy/'dʌmi/, mannequin/'mænəkɪn (ve výloze)


fix/'fɪks/ – opravit, stanovit
fix (na psaní) – felt-tip pen/'feltˌtɪp 'pen/, marker/'mɑ:kə/ (velký)


foil/'fɔɪl/ – alobal (hliníková fólie)
fólie (potravinová) – cling film/'klɪŋˌfɪlm­/ (br.), plastic wrap (am.)
(více v článku FOIL vs. fólie)


form/'fɔ:m/ – podoba, tvar, formulář
forma, formička (nádoba) – mould/'məʊld/


front/'frʌnt/ – přední část, předek (fronta pouze ve významu vojenském apod.)
fronta – line/'laɪn/, queue/'kju:/


gallantry/'gæləntr­i/ – galantnost (ale i statečnost)
galanterie – haberdashery/'hæbədæʃə­ri/ (br.), notions (am.)


garnish/'gɑ:nɪʃ­/ – ozdoba jídla, obloha, zdobit (jídlo)
garnýž – pelmet/'pelmət/ (br.), valance/'væləns/ (am.)


genial/'dʒi:niəl­/ – přátelský, vlídný
geniální – brilliant/'brɪlɪənt, ingenious/ɪn'dʒi:niə­s/ (geniální, důmyslný)


grape/'greɪp/ – hroznové víno (jedna kulička), běžně grapes
grep – grapefruit/'greɪpfru­:t/


grotesque/grəʊ'tes­k/ – zrůda, šereda (taky bizarní, absurdní)
groteska – slapstick comedy/'slæpstɪk­ˌkɒmədi/


gum/'gʌm/ – žvýkačka, dáseň
guma – rubber/'rʌbə/
(více v článku False friends: gum / guma)


gymnasium/dʒɪm'neɪz­iəm/ – tělocvična
gymnázium – high school/'haɪsku:l­/ (střední škola v USA), grammar school/'græməˌsk­u:l/ (britské gymnázium)


hazard/'hæzəd/ – riziko, nebezpečí
hazard – gambling/'gæmblɪŋ/


host/'həʊst/ – hostitel
host – guest/'gest/


hymn/'hɪm/ – chvalozpěv
hymna – anthem/'ænθəm


interpret/ɪn'tɜ:p­rət/ – tlumočit
interpret – artist/'ɑ:tɪst/, performer/pə'fɔ:mə­/


interruption/ˌɪntə'rʌp­ʃn/ – přerušení, přerušování, vyrušování
interrupce – abortion/ə'bɔ:ʃn/


isolation/ˌaɪsə'leɪ­ʃn/ – izolace, odloučení, osamění
izolace (materiál) – insulation/ˌɪns­jə'leɪʃn/


lentil/'lentl/ – čočka (jedno zrnko), běžně lentils
lentilka – Smartie (br.), běžně Smarties
(více v článku Čočka, čočky, lentilky)


lilac/'laɪlək – šeřík
lilek – aubergine/'əʊbəʒi:n­/ (br.), eggplant/'egplɑ:nt/ (am.)


list/'lɪst/ – seznam
list – leaf/'li:f/ (list stromu), sheet/'ʃi:t/ (list papíru)


liquor/'lɪkə/ = lihovina, tvrdá alkohol
likér – liqueur/lɪ'kjʊə/
(více v článku LIQUOR vs. LIQUEUR)


local/'ləʊkl/ – místní (člověk nebo př.jm.), nebo taky hospoda v blízkém okolí (br.)
lokál – pub/'pʌb/


Manchester/'mæntʃəs­tə/ – Manchester (město)
manšestr (materiál) – corduroy/'kɔ:dərɔɪ


mall/'mɔ:l/ – obchodní centrum
molo – pier/'pɪə/ (na vodě), catwalk/'kætwɔ:k/ (přehlídkové)


maturity/mə'tʃʊərə­ti/ – dospělost, vyzrálost, zralost
maturita – název české zkoušky zpravidla nepřekládáme
(více v článku Škola, kámen úrazu)


miserable/'mɪzrəbl­/ – ubohý, nešťastný
mizerný – terrible/'terəbl (hrozný), poor/'pɔ:/ (chabý, špatné kvality)


novel/'nɒvl/ – román
novela – novella/nə'velə (krátké prozaické dílo), amendment/ə'men­dmənt/ (novela zákona)


paragraph/'pærəgrɑ:f­/ – odstavec (v textu)
paragraf (zákona) – article/'ɑ:tɪkl, section/'sekʃn/, clause/'klɔ:z/


parquet/'pɑ:keɪ/ – parkety
parket (taneční) – dance floor


pasta/'pɑ:stə/ – těstoviny
pasta – paste/'peɪst/


pathetic/pə'θetɪk­/ – žalostný, trapný (ale i dojímavý)
patetický – affected, theatrical


plot/'plɒt/ – zápletka, spiknutí, parcela
plot – fence/'fens/


pregnant/'preg­nənt/ – těhotná, gravidní
pregnantní – explicit/ɪk'splɪs­ɪt/, precise/prɪ'saɪs


preservative/prɪ'zɜ:və­tɪv/ – konzervant
prezervativ – condom/'kɒndəm, rubber/'rʌbə/ (br.)


promotion/prə'məʊʃn­/ – propagace, povýšení
promoce – graduation/ˌgrædjʊ'e­ɪʃn/, graduation ceremony


prospect/'prɒspek­t/ – vyhlídka (naděje)
prospekt – brochure/'brəʊʃə/


protection/prə'tekʃə­n/ – ochrana
protekce – favouritism/'feɪvərɪtɪ­zəm/


provision/prə'vɪʒn – poskytnutí, zajištění, zásobovat
provize – commission/kə'mɪʃn/


punctual/'pʌŋktʃʊə­l/ – dochvilný
puntičkářský – meticulous/mə'tɪkjələ­s/


receipt/rɪ'si:t/ – účtenka, paragon, příjem
recept – prescription/prɪ'skrɪp­ʃn/ (lékařský), recipe/'resəpi/ (pro vaření)
(více v článku RECEPT vs. RECEIPT)


reflector/rɪ'flek­tə/ – odrazové sklíčko
reflektor – spotlight/'spɒtlaɪt­/ (např. v divadle), headlight/'he­dlaɪt/ (přední světlo u auta), searchlight/'sɜ:tʃlaɪ­t/ (otočný reflektor, používaný k hledání něčeho)


regal/'ri:gl/ – královský
regál – rack/'ræk/ (stojan s policemi), shelf/'ʃelf/ (police)


rest/'rest/ – odpočívat
restovat – sauté/'səʊteɪ/, stir-fry/'stɜ:fraɪ­/


Roman/'rəʊmən – římský, Říman
román – novel/'nɒvl/


sanity/'sænəti/ – mentální zdraví, příčetnost
sanita (sanitární zařízení) – sanitary ware, sanitary facilities


scenery/'si:nəri – krajina, scenérie, kulisy, scéna
scénář – script/'skrɪpt/, screenplay/'skri:nple­ɪ/


serious/'sɪəriəs/ – vážný
seriózní – respectable/rɪ'spek­təbl/, reliable/rɪ'laɪəb­l/


silicon/'sɪlɪkən­/ – křemík
silikon – silicone/'sɪlɪkəʊn­/


specific/spə'sɪfɪ­k/ – určitý, konkrétní
specifický – distinctive/dɪ'stɪŋkt­ɪv/ (charakteristický)


spleen/'spli:n/ – slezina
splín – (the) blues, melancholy/'melənkɒl­i/


stative /'steɪtɪv/ – stavový (vyjadřující stav, o slovesu)
stativ – tripod/'traɪpɒd­/


step/'step/ – krok
step (tanec) – tap dancing/'tæpˌdɑ:ns­ɪŋ/


stop/'stɒp/ – zastavit
stopovat – hitchhike/'hɪtʃhaɪk­/ (jet stopem), track/'træk/ (jít po stopě), time/'taɪm/ (měřit čas)


sympathetic/ˌsɪmpə'θ­etɪk/ – soucitný
sympatický – nice/'naɪs/, likeable/'laɪkəbl­/


table/'teɪbl/ – stůl
tabule – board/'bɔ:d/, blackboard/'blækbɔ:d


technique/tek'ni:k/ – technika (provedení), metoda
technik – technician/tek'nɪʃn


theme/'θi:m/ – námět, motiv
téma – topic/'tɒpɪk/


title/'taɪtl/- titul, funkce, název, oslovení
titulek – headline/'hedlaɪn/ (novinový), subtitle/'sʌbtaɪt­l/ (ve filmu)


toast/'təʊst/ – topinka
toust – sandwich/'sændw­ɪtʃ/, toasted sandwich
(více v článku TOAST – topinka či přípitek?)


toboggan/tə'bɒgən­/ – sáňky (hlavně jako ohnutá dřevěná deska)
tobogan – water slide/chute (v akvaparku), helter-skelter br. (točitá skluzavka)


traffic/'træfɪk – dopravní ruch
trafika – newsagent's/'nju:zeɪ­dʒənts/, kiosk/'ki:ɒsk/


travesty/'trævəsti­/ – fraška, parodie, výsměch
travesti (show) – drag show


transparent/træns'pærə­nt/ – průhledný
transparent – banner/'bænə/


virtually/'vɜ:tʃəl­ɪ/ – prakticky, v podstatě
virtuálně – in a virtual way


wagon/'wægən/ – vůz, povoz (tažený koněm), otevřený nákladní vagón (br.)
vagón – carriage/'kærɪdʒ/ (br.), coach/'kəʊtʃ/ (br.), car/'kɑ:/ (am.), wagon/'wægən/ (nákladní, otevřený, br.)


Závěrem

Podobných dvojic je samozřejmě více. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám či dokonce nedorozuměním, doporučujeme si slovíčka občas vyhledat v kvalitním slovníku, i když se může na první pohled zdát, že význam musí být jasný.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

INTERMEDIATE

False friends: eventually / eventuálně

Myslíte si, že anglické slůvko “eventually” znamená v češtině “eventuálně”? Tato dvojice slov patří do kategorie “falešní přátelé” a jejich význam je naprosto odlišný.
PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False Friends 12 47833 Od Michal poslední příspěvek
před 3 lety