Help for English

'Falešní přátelé' (false friends)

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.11.2018

Jak to, že slovíčka, která vypadají v češtině a angličtině skoro úplně stejně, mohou mít zcela odlišný význam?False Friends

Pojmem false friends (falešní přátelé) označujeme dvojice slov ve dvou jazycích, která vypadají a znějí stejně či podobně, ale ve skutečnosti mají jiný význam. Tyto vzájemné podobnosti jsou důvodem, proč studenti cizího jazyka často chybují a používají některé výrazy zcela nesprávně.

Jako příklad lze uvést např. české přídavné jméno aktuální a anglické actual/'æktʃʊəl. Tato slova jsou si velmi podobná a student by mohl předpokládat, že budou mít stejný význam. Bohužel se potom může dopustit následujících chyb:

This topic is quite actual.
The information of the website is not very actual.
Please enclose your actual photo.

Tyto věty v angličtině nedávají smysl, protože actual NEZNAMENÁ aktuální.

Další dvojicí takových falešných přátel jsou např. české slovo prezervativ a anglické preservative/prɪ'zɜ:və­tɪv/. V angličtině toto slovo znamená ‘konzervant, konzervační látka’. Český student angličtiny by potom mohl být zmatený, kdyby si četl etiketu na jogurtu, kde se píše:

No preservatives.

Samozřejmě, že v tom nejsou prezervativy, vždyť je to jogurt!

Částeční ‘falešní přátelé’

Ti opravdoví ‘falešní přátelé’ jsou takové dvojice, kde slovíčko v každém jazyce znamená něco jiného. Patří tam např. zmíněné preservative vs. prezervativ. Potom jsou tu ale také dvojice, kde slova mají více významů a některé se v obou jazycích shodují a jiné se liší. Jako příklad můžeme použít např. dvojici foil vs. fólie.

Anglické foil označuje fólii hliníkovou. V takovém případě si oba výrazy odpovídají a nejedná se o ‘falešné přátele’. Pokud ale použijeme v češtině samotné slovo fólie, myslíme tím nejspíše fólii potravinovou či bublinkovou a zde už výraz foil použít nemůžeme.

Jak tyto dvojice vznikly?

V některých případech se jedná o podobnost čistě náhodnou. Oba výrazy vznikly zcela samostatně a nezávisle, jako například české slovo house (mládě husy) a anglické house (dům). Takové dvojice se studentům plést spíše nebudou a ani se běžně mezi false friends nepočítají.

Klasické dvojice false friends vznikly vzájemným přejímáním slov mezi jazyky. Čeština používá množství slov přejatých z angličtiny, němčiny, latiny, italštiny apod. Ani angličtina se tomuto procesu nevyhnula a vzala si slova z francouzštiny, latiny, španělštiny a dalších jazyků. ‘Falešní přátelé’ potom mohli vzniknout např. tak, že slovo v původním jazyce mělo širší význam, ale nový jazyk si z něho dané slovo vypůjčil jen v jednom konkrétním významu (protože pro ty ostatní významy už vlastní výraz měl).

Jako příklad zde můžeme použít např. slovíčko gymnasium. V češtině se jedná o typ střední školy, v angličtině o tělocvičnu. Slovo ale pochází z latiny, kde se významy překrývaly, protože slovo zahrnovalo místo pro učení i tělesné cvičení. Angličtina si ale vzala pouze ten význam sportovní, němčina (a s ní i čeština) zase ten význam vzdělávací.

Hezký příklad je i české slovíčko toust, které jsme si vypůjčili z anglického toast. V angličtině se jednalo prostě o opečený chléb, ale tomu jsme my už říkali ‘topinka’. Výraz toust jsme začali používat pro zapečené tousty (např. se sýrem, šunkou apod.) Tomu se v angličtině říká toasted sandwich.

Možností, jak falešní přátelé mohli vzniknout, je samozřejmě více. Význam slov se různě mění, zužuje, rozšiřuje atd. Pokud si jeden jazyk půjčil slovo z druhého, toto slovíčko začne žít vlastním životem a dříve nebo později se může i podstatně vzdálit od toho původního.

Nejčastější falešní přátelé mezi češtinou a angličtinou

Pojďme se podívat na některé tyto dvojice slov.


absolve/əb'zɒlv/ – zprostit viny, dát rozhřešení
absolvovat – undergo/ˌʌndə'gəʊ­/ (podstoupit), complete/kəm'pli:t­/ (dokončit), pass/'pɑ:s/ (složit, úspěšně projít)


abstinent/'æbstɪnənt­/ – zdrženlivý, odříkající si (něco)
abstinent – teetotaller/ti:'təʊ­tələ/


accord/ə'kɔ:d/ – smlouva, dohoda
akord – chord/'kɔ:d/


action/'ækʃn/ – čin, činnost, jednání
akce – event/ɪ'vent/, function/'fʌŋkʃən, activity/ək'tɪvəti­/, programme/'prəʊgræm­/, prodejní akce pak (special) offer, promotion
(více v článku Akce, výprodeje, slevy)


actual/'æktʃʊəl – vlastní, opravdový
aktuální – topical/'tɒpɪkl, current/'kʌrənt/, up-to-date/ˌʌptə'deɪ­t/
(více v článku False friends: actual / aktuální)


affect/ə'fekt/ – ovlivnit, působit
afekt – passion/'pæʃn/, emotion/ɪ'məʊʃn/
(více v článku Pleteme si: affect vs. effect)


affectionate/ə'fekʃənə­t/ – milující, láskyplný
afektovaný – affected, unnatural, theatrical


ambulance/'æmbjʊlən­s/ – sanitka
ambulance – Accidents and Emergency (A&E) (br.), Emergency Room (ER) (am.), zubařská pak dentist's surgery nebo dentist's office


angina/æn'dʒaɪnə­/ – angina pectoris
angína – tonsillitis/ˌtɒnsɪ'l­aɪtɪs/


antique/æn'ti:k/ – starožitnost, starožitný
antika (dávnověk) – antiquity/æn'tɪkwət­i/


apartment/ə'pɑ:tmənt­/ – byt (am.)
apartmá (v hotelu) – suite/'swi:t/


arch/'ɑ:tʃ/ – oblouk, klenba
arch (papíru) – sheet (of paper)


barracks/'bærəks/ – kasárna
barák – building/'bɪldɪŋ/, house/'haʊs/, shack/'ʃæk/


billion/'bɪljən/ – miliarda
bilion – trillion/'trɪljən


blanket/'blæŋkɪt­/ – pokrývka, přikrývka, deka
blanket – sheet/'ʃi:t/ (list např. papíru), form/'fɔ:m/ (formulář)


brigade/brɪ'geɪd – četa, sbor
brigáda – part-time job, summer job


café/'kæfeɪ/ – kavárna
kafe – coffee/'kɒfi/


canapé/'kænəpeɪ – jednohubka, chuťovka
kanape (pohovka) – sofa/'səʊfə/, couch/'kaʊtʃ/, divan/dɪ'væn/


cathedra /kə'θi:drə/ – úřad/hodnost biskupa
katedra – department/dɪ'pɑ:tmən­t/, teacher's desk


caution/'kɔ:ʃn/ – opatrnost, varování
kauce – bail/'beɪl/ (z vazby), deposit/dɪ'pɒzɪt­/ (záloha)


chef/'ʃef/ – kuchař (profesionální)
šéf – boss/'bɒs/
(více v článku CHEF vs. CHIEF)


closet/'klɒzɪt – šatník, šatní skříň
klozet – toilet/'tɔɪlət
(více v článku Jak přeložit: SKŘÍŇ)


collective/kə'lek­tɪv/ – společný, kolektivní, také družstvo, družstevní
kolektiv – team/'ti:m/, group/'gru:p/


concrete/'kɒŋkri:t­/ – betonový, případně konkrétní (pouze ale jako opak abstraktního)
konkrétní – particular/pə'tɪkjʊ­lə/
(více v článku False friends: Concrete / konkrétní)


concurrence/kən'kʌrən­s/ – shoda, souhlas
konkurence – competition/ˌkɒmpə'tɪ­ʃn/, competitor/kəm'petɪ­tə/


confection/kən'fekʃn­/ – cukrovinka, sladkost
konfekce – off-the-peg clothes (br.), off-the-rack clothes (am.), ready-to-wear clothes


confident/'kɒnfɪdənt­/ – sebejistý
konfident – informer/ɪn'fɔ:mə­/


control/kən'trə­ʊl/ – ovládát, ovládání
kontrolovat – check/'tʃek/
(více v článku False friends: Control / kontrolovat)


creature/'kri:tʃə – tvor, stvoření, živočich
kreatura – monster/'mɒns­tə/


criminal/'krɪmɪnl­/ – zločinec
kriminál – jail/'dʒeɪl/, prison/'prɪzn/


cylinder/'sɪlɪndə­/ – válec
cylindr (klobouk) – top hat/ˌtɒp'hæt


desk/'desk/ – stůl, pracovní stůl
deska – board/'bɔ:d/


dose/'dəʊs/ – dávka
dóza – container/kən'teɪn­ə/, tin/'tɪn/ (plechová), jar/'dʒɑ:/ (skleněná)


dress/'dres/ – šaty (dámské)
dres – jersey/'dʒɜ:zi/, uniform/'ju:nɪfɔ:m­/
(více v článku Pleteme si: DRESS / DRES)


eventually/ɪ'ven­tʃuəli/ – nakonec, ve výsledku
eventuálně – possibly/'pɒsəbli­/
(více v článku False friends: eventually / eventuálně)


evidence/'evɪdəns – důkaz, důkazy
evidence – register/'redʒɪst­ə/, records, record keeping


excursion/ɪks'kɜ:ʃn­/ – výlet, výprava, vyjížďka
exkurze – tour/'tʊə/, visit/'vɪzɪt/


execution/ˌek­sɪ'kju:ʃn/ – poprava, realizace (provedení něčeho)
exekuce – seizure/'si:ʒə/


fabric/'fæbrɪk­/ – látka, tkanina
fabrika – factory/'fæktəri, plant/'plɑ:nt/


fan/'fæn/ – větrák, vějíř, fanoušek
fén – hairdryer/'heədraɪə­/


fantasy/'fæntəsi – představa, sen, výmysl, fantazie
fantazie (představivost) – imagination/ɪˌmædʒɪ'n­eɪʃn/
(více v článku Pleteme si: image, imagine, imagination …)


foil/'fɔɪl/ – alobal (hliníková fólie)
fólie (potravinová) – cling film/'klɪŋˌfɪlm­/ (br.), plastic wrap (am.)
(více v článku FOIL vs. fólie)


front/'frʌnt/ – přední část, předek (fronta pouze ve významu vojenském apod.)
fronta – line/'laɪn/, queue/'kju:/


gallantry/'gæləntr­i/ – galantnost (ale i statečnost)
galanterie – haberdashery/'hæbədæʃə­ri/ (br.), notions (am.)


garnish/'gɑ:nɪʃ­/ – ozdoba jídla, obloha, zdobit (jídlo)
garnýž – pelmet/'pelmət/ (br.), valance/'væləns/ (am.)


genial/'dʒi:niəl­/ – přátelský, vlídný
geniální – brilliant/'brɪlɪənt, ingenious/ɪn'dʒi:niə­s/ (geniální, důmyslný)


grape/'greɪp/ – hroznové víno (jedna kulička), běžně grapes
grep – grapefruit/'greɪpfru­:t/


gum/'gʌm/ – žvýkačka, dáseň
guma – rubber/'rʌbə/
(více v článku False friends: gum / guma)


gymnasium/dʒɪm'neɪz­iəm/ – tělocvična
gymnázium – high school/'haɪsku:l­/ (střední škola v USA), grammar school/'græməˌsk­u:l/ (britské gymnázium)


hazard/'hæzəd/ – riziko, nebezpečí
hazard – gambling/'gæmblɪŋ/


host/'həʊst/ – hostitel
host – guest/'gest/


hymn/'hɪm/ – chvalozpěv
hymna – anthem/'ænθəm


interpret/ɪn'tɜ:p­rət/ – tlumočit
interpret – artist/'ɑ:tɪst/, performer/pə'fɔ:mə­/


interruption/ˌɪntə'rʌp­ʃn/ – přerušení, přerušování, vyrušování
interrupce – abortion/ə'bɔ:ʃn/


isolation/ˌaɪsə'leɪ­ʃn/ – izolace, odloučení, osamění
izolace (materiál) – insulation/ˌɪns­jə'leɪʃn/


lentil/'lentl/ – čočka (jedno zrnko), běžně lentils
lentilka – Smartie (br.), běžně Smarties
(více v článku Čočka, čočky, lentilky)


lilac/'laɪlək – šeřík
lilek – aubergine/'əʊbəʒi:n­/ (br.), eggplant/'egplɑ:nt/ (am.)


list/'lɪst/ – seznam
list – leaf/'li:f/ (list stromu), sheet/'ʃi:t/ (list papíru)


liquor/'lɪkə/ = lihovina, tvrdá alkohol
likér – liqueur/lɪ'kjʊə/
(více v článku LIQUOR vs. LIQUEUR)


local/'ləʊkl/ – místní (člověk nebo př.jm.), nebo taky hospoda v blízkém okolí (br.)
lokál – pub/'pʌb/


Manchester/'mæntʃəs­tə/ – Manchester (město)
manšestr (materiál) – corduroy/'kɔ:dərɔɪ


mall/'mɔ:l/ – obchodní centrum
molo – pier/'pɪə/ (na vodě), catwalk/'kætwɔ:k/ (přehlídkové)


maturity/mə'tʃʊərə­ti/ – dospělost, vyzrálost, zralost
maturita – název české zkoušky zpravidla nepřekládáme
(více v článku Škola, kámen úrazu)


miserable/'mɪzrəbl­/ – ubohý, nešťastný
mizerný – terrible/'terəbl (hrozný), poor/'pɔ:/ (chabý, špatné kvality)


novel/'nɒvl/ – román
novela – novella/nə'velə (krátké prozaické dílo), amendment/ə'men­dmənt/ (novela zákona)


paragraph/'pærəgrɑ:f­/ – odstavec (v textu)
paragraf (zákona) – article/'ɑ:tɪkl, section/'sekʃn/, clause/'klɔ:z/


parquet/'pɑ:keɪ/ – parkety
parket (taneční) – dance floor


pasta/'pɑ:stə/ – těstoviny
pasta – paste/'peɪst/


pathetic/pə'θetɪk­/ – žalostný, trapný (ale i dojímavý)
patetický – affected, theatrical


plot/'plɒt/ – zápletka, spiknutí, parcela
plot – fence/'fens/


pregnant/'preg­nənt/ – těhotná, gravidní
pregnantní – explicit/ɪk'splɪs­ɪt/, precise/prɪ'saɪs


preservative/prɪ'zɜ:və­tɪv/ – konzervant
prezervativ – condom/'kɒndəm, rubber/'rʌbə/ (br.)


promotion/prə'məʊʃn­/ – propagace, povýšení
promoce – graduation/ˌgrædjʊ'e­ɪʃn/, graduation ceremony


prospect/'prɒspek­t/ – vyhlídka (naděje)
prospekt – brochure/'brəʊʃə/


protection/prə'tekʃə­n/ – ochrana
protekce – favouritism/'feɪvərɪtɪ­zəm/


provision/prə'vɪʒn – poskytnutí, zajištění, zásobovat
provize – commission/kə'mɪʃn/


punctual/'pʌŋktʃʊə­l/ – dochvilný
puntičkářský – meticulous/mə'tɪkjələ­s/


receipt/rɪ'si:t/ – účtenka, paragon, příjem
recept – prescription/prɪ'skrɪp­ʃn/ (lékařský), recipe/'resəpi/ (pro vaření)
(více v článku RECEPT vs. RECEIPT)


reflector/rɪ'flek­tə/ – odrazové sklíčko
reflektor – spotlight/'spɒtlaɪt­/ (např. v divadle), headlight/'he­dlaɪt/ (přední světlo u auta), searchlight/'sɜ:tʃlaɪ­t/ (otočný reflektor, používaný k hledání něčeho)


rest/'rest/ – odpočívat
restovat – sauté/'səʊteɪ/, stir-fry/'stɜ:fraɪ­/


Roman/'rəʊmən – římský, Říman
román – novel/'nɒvl/


sanity/'sænəti/ – mentální zdraví, příčetnost
sanita (sanitární zařízení) – sanitary ware, sanitary facilities


serious/'sɪəriəs/ – vážný
seriózní – respectable/rɪ'spek­təbl/, reliable/rɪ'laɪəb­l/


silicon/'sɪlɪkən­/ – křemík
silikon – silicone/'sɪlɪkəʊn­/


specific/spə'sɪfɪ­k/ – určitý, konkrétní
specifický – distinctive/dɪ'stɪŋkt­ɪv/ (charakteristický)


spleen/'spli:n/ – slezina
splín – (the) blues, melancholy/'melənkɒl­i/


stative /'steɪtɪv/ – stavový (vyjadřující stav, o slovesu)
stativ – tripod/'traɪpɒd­/


step/'step/ – krok
step (tanec) – tap dancing/'tæpˌdɑ:ns­ɪŋ/


stop/'stɒp/ – zastavit
stopovat – hitchhike/'hɪtʃhaɪk­/ (jet stopem), track/'træk/ (jít po stopě), time/'taɪm/ (měřit čas)


sympathetic/ˌsɪmpə'θ­etɪk/ – soucitný
sympatický – nice/'naɪs/, likeable/'laɪkəbl­/


table/'teɪbl/ – stůl
tabule – board/'bɔ:d/, blackboard/'blækbɔ:d


technique/tek'ni:k/ – technika (provedení), metoda
technik – technician/tek'nɪʃn


theme/'θi:m/ – námět, motiv
téma – topic/'tɒpɪk/


title/'taɪtl/- titul, funkce, název, oslovení
titulek – headline/'hedlaɪn/ (novinový), subtitle/'sʌbtaɪt­l/ (ve filmu)


toast/'təʊst/ – topinka
toust – sandwich/'sændw­ɪtʃ/, toasted sandwich
(více v článku TOAST – topinka či přípitek?)


toboggan/tə'bɒgən­/ – sáňky (hlavně jako ohnutá dřevěná deska)
tobogan – water slide/chute (v akvaparku), helter-skelter br. (točitá skluzavka)


traffic/'træfɪk – dopravní ruch
trafika – newsagent's/'nju:zeɪ­dʒənts/


travesty/'trævəsti­/ – fraška, parodie, výsměch
travesti (show) – drag show


transparent/træns'pærə­nt/ – průhledný
transparent – banner/'bænə/


virtually/'vɜ:tʃəl­ɪ/ – prakticky, v podstatě
virtuálně – in a virtual way


wagon/'wægən/ – vůz, povoz (tažený koněm), otevřený nákladní vagón (br.)
vagón – carriage/'kærɪdʒ/ (br.), coach/'kəʊtʃ/ (br.), car/'kɑ:/ (am.), wagon/'wægən/ (nákladní, otevřený, br.)


Závěrem

Podobných dvojic je samozřejmě více. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám či dokonce nedorozuměním, doporučujeme si slovíčka občas vyhledat v kvalitním slovníku, i když se může na první pohled zdát, že význam musí být jasný.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

ALL LEVELS

False Friends (game)

Dnes nabízíme k vytištění hru (nejen) do hodin angličtiny, která učí studenty rozeznávat “falešné přátele”.

PRE-INTERMEDIATE

False friends: Control / kontrolovat

Další dvojice zdánlivých ekvivalentů – české ‘kontrolovat’ a anglické ‘control’. Mají tato slova stejný význam a nebo je to s nimi složitější?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno False Friends 12 46448 Od Michal poslední příspěvek
před rokem