Help for English

Angličtina pro začátečníky - Mapa kurzu

STARTER Vydáno dne 17.08.2007

Obsah kurzu ‚Angličtina pro začátečníky‘, mapa jednotlivých lekcíOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Mapa kurzuUNIT 1: Základní osobní údaje

Úvodní seznámení s angličtinou, tvorba jednoduchých vět se slovesem být, osobní a přivlastňovací zájmena, podávání základních osobních informací a tvoření otázek na ně.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Anglické pozdravy
jak se v angličtině lidé zdraví

Oslovování
jak v angličtině oslovujeme, tykání x vykání

Sloveso být #1
tvary slovesa BÝT v jednotném čísle, přítomný čas
Zaměstnání
jak se ptáme a odpovídáme, názvy zaměstnání

Osobní a přivl. zájmena #1
osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle
Jména
jak se ptát na jméno a příjmení


Hláskování
anglická abeceda, hláskování (spelling)
Diktát : zkratky #1, #2
Hláskování: am. spisovatelé
Čísla 1-99
pravopis a výslovnost číslovek 1-99
Telefonní čísla
otázka a odpověď na tel. číslo, čísla 0-9
Diktát : Čísla 1-99
Sloveso BÝT #2
jak se tvoří zápory se slovesem BÝT


Sloveso BÝT #3
tvoření otázek se slovesem BÝT
Věk
kolik je komu let, otázky a odpovědi
Jak se máte?
Otázka 'jak se máš' a jak se na ni odpovídá

Odkud jsi?
jak se člověka zeptat, odkud pochází, odkud je

Důležité státy
přehled důležitých názvů států, poznámky ke gramatice

Národnost
otázka na národnost a jak se na ni odpovídá

Státy a národnosti
přehled názvů států a jim odpovídajících národností

Osobní otázky
přiřaďte k otázkám vhodné odpovědi
George Bush & Kate Bush
poslechové cvičení: přiřaďte k otázkám vhodné odpovědi


UNIT 2: Rodina a přátelé

Mluvení o své rodině a přátelích, používání sloves BÝT a MÍT, množné číslo, popisování lidí, domácí zvířata.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Sloveso být #4
tvary slovesa BÝT v množném, přítomný čas


Osob. a přivl. zájmena #2
osobní a přivlastňovací zájmena v množném čísle


Množné číslo #1
tvoření množného čísla pravidelných podstatných jmenFamily vocabulary #1
základní slovíčka pro členy rodiny


Family vocabulary #2
další slovíčka týkající se rodiny (vnoučata, příbuzní atd.)

Sloveso MÍT #1
kladné a záporné oznamovací věty s HAVE GOT
Popis lidí
jak popsat vzhled a charakter člověka
Cvičení: Popis lidí #1
poslechové cvičení
Sloveso MÍT #2
otázky s HAVE GOT a krátké odpovědi


Přivlastňovací pád
jak anglicky říci např. Petrův, matčin apod.
Jak se kdo jmenuje
Otázky na jména a odpovědi s použitím přivl. pádu
Cvičení: Family #1, #2
členové rodiny a přivlastňovací pád

Family Tree #1a
poslechové cvičení, rodina, jak se kdo jmenuje
Domácí mazlíčci
Lekce věnovaná domácím zvířátkům
Ukazovací zájmena
anglická ukazovací zájmena
Představování
Jak snadno představit sebe a své známé
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 1 a 2


UNIT 3: Kdo jsme a co děláme

Mluvení o sobě a svých každodenních činnostech, zálibách, koníčcích, zvycích. Používání přítomného prostého času.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Přítomný prostý čas #1
kladné oznamovací věty v přítomném čase prostém
Kde bydlím, pracuji...
přítomný čas ve větách o tom, kde bydlím, pracuji či studuji

Přítomný prostý čas #2
záporné věty v přítomném čase prostém

Přítomný prostý čas #3
tázací věty v přítomném čase prostém

Přítomný prostý čas #4
krátké odpovědi v přítomném čase
Cvičení: krátké odpov. 1
Jazyky
Důležité jazyky, otázka a odpověď na jazyk
Kolik je hodin? #1
určování času 'digitálně'
Čtení časových údajů
procvičování digitálních časových údajů
Kolik je hodin? #2
klasické určování času
Čtení časových údajů 2
procvičování čtení časových údajů
Frekvenční příslovce
příslovce ALWAYS, OFTEN, NEVER a jejich použití
V kolik hodin?
otázky 'v kolik hodin?' a odpovědi
Dny v týdnu
Názvy dní v angličtině a jejich použití ve větě
Sloveso HAVE #3
Sloveso HAVE ve významu 'dát si, dávat si' apod.
My Typical Day
Slovíčka a fráze pro popis typického dne
Shrnutí slovesa HAVE
Přehled použití slovesa HAVE
LOVE, LIKE, HATE
Jak říci, co máme a nemáme rádi
Cvičení: Brad Pitt
Doplňování chybějících slov + další aktivity
Přítomný prostý čas
Doplňování sloves ve správném tvaru do vět
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 3


UNIT 4: Kde bydlíme

Mluvení o svém dome, svém bytě, svém městě, základní popis cesty, dopravní prostředky.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Vazba THERE IS/ARE
Jak říci, že někde něco je
Popis domu #1
Místnosti v domě, přízemí, patro
Řadové číslovky 1-99
První, druhý, třetí...
Popis domu #2
Bytové domy, paneláky
Poslech: Which door?
První dveře vpravo, poslední dveře vlevo
Místní předložky 1
Místní předložky IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO
Slovíčka: My Room, Bathroom, Bedroom, Living Room, Kitchen
Nábytek, vybavení místností
Předložky: poslech, procvič.
Předložky: doplňte dle obr.

Místní předložky IN, ON, UNDER, NEAR, NEXT TO
Nějaký / žádný
Používání SOME, ANY a neurč. členu
Místní předložky 2
IN FRONT OF, BEHIND, ABOVE, OPPOSITE
In the town
Důležité obchody a budovy ve městě
In the town - kde co je
Otázky a odpovědi, místní předložky
Kde co je (cvičení)
Cvičení na poslech a orientaci ve městě
Rozkazovací způsob
Anglický rozkazovací způsob pro jedn. i mn. číslo
Town - kudy se tam jde
Jak se zeptat na cestu, jak cestu popsat
How do you get to work?
Cestování dopravními prostředky
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 4


UNIT 5: Věci okolo nás

Mluvení o věcech okolo nás, popis předmětů, nakupování, jídlo, objednávání v restauraci a mnoho dalšího.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Počitatelnost podst. jm.
Rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná
Každodenní předměty
Základní slovíčka nejrůznější předměty
Jídlo a pití
Základní slovíčka pro jídlo a pití
A / SOME verze A, B,
Doplňte člen nebo SOME
MUCH, MANY, A LOT
Jak říci anglicky 'hodně'
LITTLE / FEW
Jak říci anglicky 'málo'
Jidlo a jednotky
Jak počítat nepočitatelná podstatná jména
Jídlo a jednotky
Slovíčka pro jídlo, pití a jednotky s obrázky
Čísla do milionu
Jak číst čísla do milionu
Procvičování čísel 100-999
1,000-99,999
Interaktivní procvičování čísel
How much is it?
Ptáme se na cenu, čtení cenových údajů
Cvičení: How much is it?
Napište cenové údaje, jaké slyšíte na nahrávce
Can I help you?
Základní fráze pro nakupování
Členy - úvod
Co to jsou členy a k čemu slouží.
Neurčitý člen
Člen A/AN, co vyjadřuje a kdy se používá
Určitý člen
Člen THE, co vyjadřuje a kdy se používá
Nulový člen
Kdy člen "nepoužíváme"
Členy - Test A
Test zaměřený na používání členů.
Popis věcí: materiál
Jak říci, z čeho je něco vyrobené
Popis věcí: opaky
Přídavná jména, opaky
Popis věcí: barvy
Základní barvy, ptáme se na barvu
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 5


UNIT 6: Aktivity v našem životě

Popisujeme nejrůznější aktivity v lidském životě, mluvíme o svých oblíbených činnostech a koníčcích, umíme vyjádřit, co umíme, co musíme a nesmíme dělat...

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
'ingový' tvar sloves
Slovesa s koncovkou -ING
LOVE / LIKE / HATE #2
Jak vyjádřit svůj postoj k nejrůznějším činnostem
Pádová osobní zájmena
Zájmena ME, YOU, HIM, HER... a jejich použití
Pádová osobní zájmena
Cvičení: doplňte do vět chybějící zájmena.
Přítomný průběhový čas #1
Základy použití a tvoření přít. průběhového času
Přítomný průběhový čas #1
Procvičování základů přítomného průběhového času
Přítomný průběhový čas #2
Přítomný průběhový čas v otázkách a záporech
Prostý vs průběhový čas
Rozdíly mezi přít. časem prostým a průběhovým
Oblečení #1
Základní slovíčka pro oblečení
WEAR - mít něco na sobě
Jak popsat, co má kdo na sobě a co obvykle nosí
Frázová slovesa
Základní frázová slovesa, použití ve větě
Oblékání - shrnutí
Slovo CLOTHES, slovesa WEAR, GET DRESSED, PUT ON apod.
Sloveso CAN
Co umím, co mohu - modální sloveso CAN
Zdvořilé prosby a otázky
Použití CAN a COULD ve zdvořilostních frázích
Cvičení: Zdvořilé otázky
Procvičujeme použití CAN a COULD ve zdvořilostních frázích
Sloveso HAVE TO
Co musím a co nemusím
Sloveso MUST
Co musím a co nesmím
Modální slovesa #1
Doplňte vhodná modální slovesa do vět
Základní slovesné vazby
Přehled vazeb, kdy použít např. GO, TO GO nebo GOING?
Test: Slovesné vazby
Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.
Kontrolní test A
Test - opakování UNIT 6


UNIT 7: Co bylo, co se stalo

Popisujeme minulost, mluvíme o svém životě, vyprávíme a čteme příběhy / povídky / pohádky atd.

teoretické lekce
praktické lekce
cvičení a aktivity
Měsíce a roční doby
Jak se v angličtině jmenují měsíce a roční období
Datum
Jak se v angličtině píše a čte datum
Základní časové předložky
Časové předložky IN, ON, AT a jejich použití
Min. čas #1: sloveso BÝT
Sloveso být v minulém čase (kladné/záporné věty, otázky)
Min. č. #2: pravidelná slovesa
Pravidelná slovesa v minulém čase
Min. č. #3: neprav. slovesa A, B,
Základní nepravidelná slovesa v minulém čase
Ice Hockey
Lekce pro příznivce ledního hokeje
Časové údaje v minulosti
Jak říci 'včera, před týdnem, před pěti lety...'
Min. č. #4: zápor
Tvoření záporu v minulosti
Min. č. #5: otázky
Tvoření otázek v minulém čase


Na tomto výukovém kurzu se stále pracuje. Další lekce, testy a cvičení jsou postupně zpřístupňovány.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Angličtina pro začátečníky - Informace o kurzu

Úvodní informace o našem online kurzu angličtiny pro začátečníky.
STARTER

Anglické pozdravy

Jak v angličtině pozdravit.
STARTER

Odkud jsi?

Jak se zeptáme na to, odkud člověk pochází a jak se na takovou otázku odpovídá.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Angličtina pro začátečníky - Mapa kurzu 178 1262422 Od Hynek poslední příspěvek
před 6 lety